Pengar till forskning och utveckling för miljöåtgärder samt för främjande av ekologiskt

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 11:05 CEST

Inbjudan är bland annat riktad till forskare och rådgivare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut, organisationer och företag.

1,8 miljoner till projekt för miljöåtgärder i jordbruket
Utlysningen gäller för nya projekt inom två av de fyra miljökvalitetsmålen som Jordbruksverket främst arbetar med; Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. Det finns totalt ca 1,8 miljoner kronor att söka för nya projekt.

-Vi ser gärna att ansökan gäller ett ettårigt projekt med en budget som inte överstiger 500 000 kr på grund av det mycket begränsade anslaget, säger Eva Dahlberg, FoU-handläggare.

4 miljoner för att främja ekologiskt
Vi utlyser även pengar till en särskild satsning inom ekologisk produktion på 4 miljoner kronor för 2019 och lika mycket för 2020, med syftet att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen. Satsningen är inom ramen för livsmedelsstrategin där vårt uppdrag är att ta fram åtgärder för att nå målet om 30 procent ekologisk jordbruksmark år 2030.

Prioriteringarna för projekten inom eko har vi hämtat ur rapporten Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.

Ansök senast 13 november
Ansökan ska vara inlämnad senast 13 november. Ansökan görs via Jordbruksverkets FOU-databas  där du också hittar information om tidigare projekt. I databasen finns även slutrapporter från genomförda projekt.

Mer information
Läs mer om hur du ansöker i vår utlysning på www.jordbruksverket.se/fou

Kontaktperson
Eva Dahlberg
telefon 036-15 51 76
fornamn.efternamn@jordbruksverket.se

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Jordbruksverket utlyser nu pengar till nya försöks- och utvecklingsprojekt för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Det finns även pengar att söka för projekt med syfte att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen. Utlysningen gäller projekt som genomförs under 2019.

Läs vidare »

I dag påbörjas flera delutbetalningar av jordbrukarstöd för 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 09:00 CEST

I dag, fredagen den 19 oktober, börjar lantbrukare få sina delutbetalningar av kompensationsstöd och flera andra ersättningar för 2018.

Nu är e-tjänsten för att söka krisstödet 2018 öppen

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 08:28 CEST

I dag, den 16 oktober, öppnade e-tjänsten där lantbrukare ska lämna de uppgifter som behövs för att kunna ta del av krisstödet 2018. Stödet, på totalt 400 miljoner kronor, riktar sig till lantbrukare med får-, nötkötts- och komjölksproduktion och som har 10 djurenheter eller fler.

Fler grisar och färre får på svenska gårdar

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 09:36 CEST

Mellan juni 2017 och juni 2018 ökade antalet grisar och nötkreatur medan antalet får minskade. Andelen mjölkkor minskar också. Det visar den statistiska undersökning om antalet lantbruksdjur i Sverige som Jordbruksverket gör årligen.

Antalet nötkreatur ökade med drygt 5 000 djur mellan juni 2017 och juni 2018 trots att antalet mjölkkor minskade med 2 600 djur. Framför allt ökade antalet am- och dikor, men det fanns även något fler kalvar i juni 2018 än vid samma tidpunkt 2017. Uppgifterna gäller alltså i början på sommaren så eventuella effekter på djurantalet av sommarens torka går inte att se i dessa resultat.

Antalet får var drygt 3 procent lägre i juni 2018 än i juni 2017 och även antalet jordbruk som har får har minskat under perioden. Trenden har under en längre period varit att andelen vuxna djur ökat jämfört med andelen lamm. År 1995 gick det 1,36 lamm per vuxet djur. För första gången uppskattas nu att antalet vuxna djur (tackor och baggar) överstiger antalet lamm.

Antalet grisar har ökat med uppskattningsvis 2,3 procent mellan 2017 och 2018. Främst är det antalet slaktgrisar som ökar medan såväl suggor som smågrisar minskar. Sedan 2010 var trenden fram till 2016 att antalet grisar minskade, sammanlagt med 10,9 procent för att de sista två åren öka med 2,9 procent

Ökningen i antal djur per besättning har bromsat upp
Antalet djur per företag ökar kontinuerligt men utvecklingen mot större och större besättningar har avtagit något under de senaste åren. På nötkreaturssidan ökar besättningarna mest mellan 2017 och 2018 och en genomsnittlig mjölkgård har 92 mjölkkor 2018 jämfört med ca 89 mjölkkor 2017. För övriga djurslag är förändringarna mindre. Sett över en längre tidsperiod är det dock storleken på svinbesättningarna som ökat mest under 2000-talet.

Mer information
Läs mer i det statistiska meddelandet Lantbrukets djur i juni 2018
På bloggen Jordbruket i siffror redovisas specialbearbetningar av statistiken.

Kontaktperson för journalister
Anders Grönvall
Statistikenheten
Telefon 036-15 57 91

Ann-Marie Karlsson
Enhetschef statistikenheten
Telefon 036-15 59 33

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Mellan juni 2017 och juni 2018 ökade antalet grisar och nötkreatur medan antalet får minskade. Andelen mjölkkor av nötkreaturen minskar också. Det visar Jordbruksverkets årliga undersökning om antalet lantbruksdjur i Sverige.

Läs vidare »

Djurskyddskonferens med tema: Djurskyddsforskning - till nytta för djuren och människorna

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 09:26 CEST

Den 21 november 2018 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) vetenskapliga råd för djurskydd en konferens tillsammans. Temat är Djurskyddsforskning - till nytta för djuren och människorna. Konferensen hålls i SLU:s lokaler på Ultuna i Uppsala.

På förmiddagen presenterar det nya vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet sin verksamhet. De berättar också vad de kommit fram till i de uppdrag de har haft under året som gäller hund och katt, mink samt gris. På eftermiddagen berättar Jordbruksverket om forskning som bedrivs inom uppdraget i livsmedelsstrategin som syftar till att främja en konkurrenskraft och djurvälfärd i livsmedelsproduktionen. Några av de forskningsprojekt som beviljats medel i uppdraget presenterar sina projekt.

-Det blir en konferens med fokus på vetenskaplig forskning på områden som är aktuella utifrån våra föreskrifter, uppdrag och livsmedelsstrategin. Vi välkomnar SLUs nya vetenskapliga råd för djurskydd och ser fram emot att ordna denna dag tillsammans och ett fortsatt samarbete med dem, säger Helena Elofsson, djurskyddssamordnare Jordbruksverket.

Konferensen är öppen för alla

Konferensen är öppen för alla intresserade och arrangeras på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Konferensen kommer också att kunna följas gratis via livesändning på Jordbruksverkets webbplats.

Program och anmälan

Här kan du ta del av programmet för konferensen.
I vår webbutik anmäler du dig och köper din biljett senast den 5 november 2018.

Kontaktpersoner för anmälan till konferensen

Lena Stenevi
Telefon: 036-15 51 05

Annki Kling
Telefon: 036-15 63 66

E-post: djurskydd_halsa@jordbruksverket.se

Kontaktperson för journalister
Helena Elofsson
Djurskyddssamordnare
Avdelningen för djurskydd och hälsa
fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 61 11

Lotta Berg
Ordförande Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd
lotta.berg@slu.se
Telefon: 0511-67107

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Den 21 november 2018 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) vetenskapliga råd för djurskydd en konferens tillsammans. Temat är Djurskyddsforskning - till nytta för djuren och människorna. Konferensen hålls i SLU:s lokaler på Ultuna i Uppsala.

Läs vidare »

Nya projekt får 26 miljoner kronor av Jordbruksverket för att höja kunskapen om ekologiska livsmedel

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 12:08 CEST

Jordbruksverket beviljar 26 miljoner kronor för 11 nya projekt som ska höja kunskapen om ekologiska livsmedel genom information, utbildning och kampanjer. Syftet är att främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel.Detta är resultatet av den första utlysningen inom ramen för den åtgärdsplan som regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att genomföra, i samråd med aktörer i livsmedelsbranschen.

- Vi fick in många bra projektansökningar och konkurrensen har varit hård. Vi har gjort en helhetsbedömning av projekten och deras angelägenhetsgrad. Vi har också bedömt ansökningarna utifrån bland annat erfarenhet, kompetens, målgruppsanpassning och innovationsgrad. Andra faktorer vi vägt in är samverkan, bredd och kostnadseffektivitet. Samverkan är viktigt och skapar kopplingar mellan åtgärder och aktörer, berättar Åsa Lannhard Öberg som är projektledare för ekouppdraget.

Pengarna fördelas mellan dessa aktörer och projekt:

Kampanj för att höja kunskapen om ekologiska livsmedel i restaurangsektorn
Ekomatcentrum får 4,73 Mkr (2018-2020) för att genomföra en kampanj. I samarbete med Ekokockar och KRAV ska tävlingen Årets Ekokrog återuppstå, med de två nya kategorierna fastfood och trafiknära restauranger. Denna kampanj omfattar även ett utbildningsprogram och en ekologisk krogguide.

Kunskapshöjande utbildningsprogram om ekologiska livsmedel för offentlig sektor
Miljö Linné får 1,33 Mkr (2018-2019) för att genomföra fysiska utbildningar med fokus på de ekosvaga kommunerna, med möjlighet att anpassa kursupplägget efter kommunernas individuella behov. Martin & Servera får 0,995 Mkr (2018-2020) för att ta fram och genomföra en utbildning om ekologiska livsmedel för offentlig sektor via e-learning.

Marknadsinformation och benchmarking i offentlig sektor
Ekomatcentrum får 1,6 Mkr (2018-2019) för att samla in, sammanställa och presentera marknadsinformation om ekologiska livsmedel i offentlig sektor, samt genomföra benchmarking för att inspirera till ökade ekologiska inköp.

Nationella riktlinjer
KRAV får 2,71 Mkr (2018-2019) för att utveckla de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion, i samarbete med LRF och Ekologiska Lantbrukarna och i dialog med branschen, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. I projektet ingår att ta fram en användarvänlig digital lösning för de nationella riktlinjerna.

Marknadsanalyser om ekologisk produktion ur ett lantbrukarperspektiv
Ekologiska Lantbrukarna får 2,29 Mkr (2018-2019) för att ta fram information som ska hjälpa lantbrukare att ta långsiktiga affärsmässiga beslut inom ekologisk produktion. Den information som ska tas fram handlar om prognoser, prisnoteringar för Sverige och omvärlden samt analyser av hur andra länder stimulerar sin ekomarknad.

Webbportal för ekologisk produktion och ekologiska livsmedel
SLU, EPOK får 3,13 Mkr (2018-2020) för att i samarbete med Organic Sweden och andra ekoorganisationer bygga upp en webbportal. Denna kommer bland annat samla statistik och marknadsdata, information om regelverk och certifiering, nyheter inom och utanför Sverige, fakta om miljö- och samhällsnytta med eko, guide för företag och marknadskommunikation samt en förteckning över nationella och internationella organisationer.

Informationskampanj om ekologiska livsmedel
Organic Sweden får 5,995 Mkr (2018-2020) för att i samarbete med Sveriges Konsumenter, Ekologiska Lantbrukarna och andra organisationer genomföra en bred informationskampanj om ekologiska livsmedel. Målgruppen är livsmedelskedjan och konsumenter. Kampanjen kommer utgå från en digital kampanjsida med olika aktiviteter.

Marknadsinformation om ekologiska livsmedel
Organic Sweden får 1,93 Mkr (2018-2019) för att genomföra ett åtgärdspaket med fyra huvuddelar – Ekolantbruksbarometern, Ekoföretagsbarometern, Ekoexportbarometern samt Ekologiska Trendrapporten. Agroidé får 0,75 Mkr (2018-2019) för att utveckla den årliga rapporten om ekologisk livsmedelsmarknad, med såväl fördjupad information som utökade avsnitt för svensk ekologisk råvara. Agrovektor får 0,54 Mkr (2018-2019) för att ta fram en årlig rapport om svensk ekologisk råvara och att i samarbete med Agroidé utöka råvaruavsnitten i rapporten om ekologisk livsmedelsmarknad.


Mer information
Jordbruksverket har ett sekretariat för att genomföra regeringens uppdrag. Utlysningen publicerades den 3 juli, sista ansökningsdatum var den 24 augusti. Jordbruksverket fick in 30 ansökningar om totalt 74 miljoner kronor. Beslutet om vilka som får stöd fattades den 4 oktober.

Förutom villkor och kriterier i utlysningen är åtgärdsplanen grund för hur sekretariatet bedömt ansökningarna. Dessutom har regeringens inriktningsmål för 2030 varit vägledande, liksom EU:s regler för statligt stöd.

På Jordbruksverkets webbplats kan du löpande ta del av information om ekouppdraget.

Kontaktperson för journalister
Åsa Lannhard Öberg
Enheten för handel och marknad
fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 070- 369 73 04

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Jordbruksverket beviljar 26 miljoner kronor för 11 nya projekt som ska höja kunskapen om ekologiska livsmedel genom information, utbildning och kampanjer. Syftet är att främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel.

Läs vidare »

Nytt avtal med Norge ger sänkta tullar

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:49 CEST

EU och Norge har träffat en handelsöverenskommelse som innebär sänkta tullar från och med den 1 oktober 2018. Flera av produkterna blir efter sänkningen helt tullbefriade, medan andra omfattas av tullkvoter med reducerad tull som öppnas upp eller utökas. Avtalet ger svenska producenter ökat tillträde till den norska marknaden.

Duvpest hos duvor i Varbergs kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 16:19 CEST

Duvpest har konstaterats hos vilda duvor i Varbergs kommun. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Viruset kan hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Nu blir det tillåtet att låta fånggröda bli huvudgröda

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 12:02 CEST

På grund av sommarens svåra torka har Jordbruksverket beslutat att lantbrukare som år 2018 ansökt om utbetalning och sått fånggröda inte behöver bryta fånggrödan. Istället kan lantbrukare använda årets fånggröda som huvudgröda nästa år. Detta gäller inom miljöersättningen för minskat kväveläckage.

Så stoppar vi afrikansk svinpest från att nå Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 12:26 CEST

Den allvarliga djursjukdomen afrikansk svinpest nådde i förra veckan Belgien. För att hindra smittan från att nå Sverige är det viktigt att inte slänga matrester i naturen eller lämna kvar dem på rastplatser, eftersom de då kan smitta vildsvin som äter upp resterna. Att få in afrikansk svinpest till Sverige skulle få stora konsekvenser.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter.
  • intbfobrjopwuroi@jjeorbzdbyfruzkksewvexnrkpsetax.swkezj
  • 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.

Koncern