Rådgivning till jordbruksföretag för att hantera konsekvenser av torka

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 09:23 CEST

Jordbruksverket upphandlar rådgivningsinsatser för att hjälpa svenska jordbruksföretagare att hantera konsekvenser av sommarens torka. Rådgivningen fokuserar på likviditetsplanering och foderplanering. Syftet är att säkra den framtida driften och konkurrenskraften.

Läget för stödutbetalningarna efter EU-beslut

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 18:30 CEST

Den svåra situationen med torka i stora delar av Europa har lett till att EU-kommissionen höjt ersättningen på det förskott som EU-länderna kan betala ut för miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion samt kompensationsstöd inom landsbygdsprogrammet. Kommissionen har även öppnat upp för möjligheten att betala ut förskott på direktstöden.

Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 12:14 CEST

Efter tre månader med ovanligt varmt och regnfattigt väder står jordbruket inför stora utmaningar. Jordbruksverket följer utvecklingen för att kunna hitta lösningar som mildrar effekterna av torkan. 30 juli presenterade regeringen ett krispaket på 1,2 miljarder. Syftet är att stärka likviditeten i lantbruket och minska risken för utslaktning av djur. Krisstödet ska betalas ut av Jordbruksverket.

Torka - arbete pågår för att underlätta lantbrukarnas situation

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2018 11:08 CEST

Torkan fortsätter och situationen är alltjämt allvarlig. Myndigheter och branschorganisationer jobbar intensivt för att hitta lösningar för att underlätta lantbrukarnas situation och säkra tillgång till vatten och foder som behövs för livsmedelsproduktionen.

Rådgivning till besöksnäringsföretag om mat, dryck och lokalt värdskap

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 10:38 CEST

​Nu upphandlar Jordbruksverket rådgivningstjänster till företag inom besöksnäringen med servering av mat och dryck. De upphandlade rådgivningstjänsterna kommer att omfatta olika temaområden, till exempel affärs- och konceptutveckling, anläggningsutveckling, marknadsföring och utveckling av det regionala utbudet av mat och dryck.

Jordbruksverket, LRF och regeringen uppmanar – skörda allt som går

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 11:00 CEST

För varje regnfri dag blir situationen allt svårare för lantbrukarna och andra djurägare. Situationen är allvarlig och Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och regeringen samverkar för att hitta lösningar för att underlätta lantbrukarnas situation och säkra livsmedelsproduktionen. Det handlar om allt ifrån att utreda förskottsutbetalningar, krisstöd och lättnader i regelverken.

Lättnader i reglerna kring projekt- och företagsstöd

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 09:00 CEST

Jordbruksverket har beslutat om vissa ändringar i reglerna vad gäller stöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och stöd till lokalt ledd utveckling. Ändringarna innebär bland annat mindre avdrag vid sent inkommen ansökan och utökad tid att ansöka om startstöd.

Ändringarna, som träder ikraft den 7 juli, innebär bland annat att:

  • Avdraget vid för sent inkommen ansökan om slututbetalning har minskat. Avdraget, som tidigare var 50 procent redan från dag ett, kommer vara 1 procent av utbetalningsbeloppet per dag som ansökan om slututbetalning är försenad. Vi har också utökat tiden för hur sent en ansökan får komma in innan den avvisas, från 14 dagar till 25 dagar.
  • Den som vill söka startstöd får nu utökad tid att skicka in sin ansökan. Den tidigare gränsen på 6 månader efter etableringen utökats till 24 månader efter etableringen. Det ger nystartade företagare tid att hinna med allt som ska göras vid ett övertagande eller uppstart av ett företag. Den här ändringen börjar gälla 15 juli.
  • Kravet på underskrift vid kompletteringar eller ändringar av en ansökan är borttaget. Det innebär att kompletteringar eller ändringar i en ansökan om stöd som kommer in till Jordbruksverket inte behöver vara undertecknade av den sökande eller behörig företrädare för den sökande.

Detta är bara några av ändringarna som träder ikraft den 7 juli, för en fullständig lista – besök Jordbruksverkets webbplats.

- Vi strävar alltid efter förenklingar för våra kunder. Att kunna genomföra de här regellättnaderna känns mycket bra, framförallt för att kunna stärka landsbygdens konkurrenskraft och underlätta administrativa bördor för dem som söker stöd. Det blir både en smidigare process för den som söker samt en snabbare handläggning av ärendet, säger Jörgen Fransson, enhetschef på Jordbruksverket.

Mer information

Läs mer om ändringarna i föreskriften på Jordbruksverket webbplats.

Kontaktperson för journalister
Jörgen Fransson
Enhetschef
Landsbygdsutvecklingsenheten
jorgen.fransson@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 52 16

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Jordbruksverket har beslutat om vissa ändringar i reglerna vad gäller stöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och stöd till lokalt ledd utveckling. Ändringarna innebär bland annat mindre avdrag vid sent inkommen ansökan och utökad tid att ansöka om startstöd.

Läs vidare »

Ledarskaps- samt styrelseutbildningar för företagare inom de gröna näringarna

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 09:12 CEST

Företagandet i allmänhet genomgår stora förändringar, vilket naturligtvis inkluderar företag inom de gröna näringarna. För att möta de allt högre kraven på ledarskap och företagsutveckling har Jordbruksverket upphandlat flera leverantörer som erbjuder ledarskaps- och styrelseutbildningar.

26 miljoner kronor till projekt för att öka ekologisk produktion och konsumtion

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 15:41 CEST

Nu utlyser Jordbruksverket 26 miljoner kronor för åtgärder som ska främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel. Utlysningen är den första av flera.

Honungsprogram bidrar till bihälsa

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 09:00 CEST

Jordbruksverket har fattat beslut angående fördelningen av medel i Nationella honungsprogrammet 2019. Totalt satsas drygt 6 miljoner kronor inom ett antal områden för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Hälften av pengarna finansieras av EU-medel.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter.
  • rhinqnfojour@janorkodbzpssptruksvsfrveyhqqqmtwzerkojamettlkrqn.se
  • 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.

Koncern