Skip to main content

Barn och ungdomars psykosociala hälsa måste inkluderas i hälsojournalen

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2012 09:36 CEST

Barn- och skolhälsovårdens dokumentation behöver utvecklas för att få en helhetsbild av barns hälsa. Detta visar Ylva Ståhl i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Barn- och skolhälsovården arbetar för att främja hälsa och tidigt upptäcka och förebygga ohälsa hos barn från födelsen upp till avslutad gymnasieutbildning. Svenska barns fysiska hälsa är idag bättre än någonsin tidigare, men tendenser visar på att den psykosociala hälsan är på väg att försämras. Det finns tung evidens som visar de sociala faktorernas betydelse för barns hälsa. Hälsojournalen är ett verktyg där sjuksköterskor och läkare dokumenterar och kommunicerar information om barnets hälsa. Det är därför viktigt att innehållet reflekterar en helhetssyn på hälsan för att fånga dagens hälsopanorama.    

Syftet med Ylva Ståhls avhandling var att analysera om dokumentationen i barn- och skolhälsovården reflekterar en helhetssyn på barns hälsa, det vill säga inkluderar information om den fysiska och den psykosociala hälsan. Ett annat syfte var att undersöka sjuksköterskors och läkares syn på dokumentation och överföring av hälsoinformation inom och mellan verksamheterna.

Resultaten från Ylva Ståhls avhandling visar på ett behov att utveckla innehållet i den standardiserade hälsojournalen genom att inkludera mer information om den psykosociala hälsan, för att kunna få en helhetsbild av barns hälsa under uppväxten. Det finns information som överförs mellan verksamheterna men som inte dokumenteras och som berör barnets psykosociala hälsa. Vidare behöver omgivningens betydelse och barnets delaktighet och samspel i familjen, förskola, skola och fritid lyftas fram och tydliggöras i dokumentationen.

- Resultatet visar också att sjuksköterskor och läkare var positivt inställda till de möjligheter som en nationell standardiserad elektronisk journal kunde föra med sig. Istället för att verksamheterna har varsin hälsojournal skulle en majoritet av sjuksköterskor och läkare föredra att ha en gemensam hälsojournal som följer barnets hälsa och utveckling från födelsen upp till 18 år, förklarar Ylva Ståhl.

Doktorsavhandlingen Documentation in Child and School Health Services - mapping health information from a biopsychosocial perspective using the ICF-CY” framläggs till offentlig granskning fredagen den 27 april, kl 13:00 i Forum Humanum, Hälsohögskolan, Jönköping.

Välkomna!

För mer information, kontakta
Ylva Ståhl,
Mobil: 070-6314281
ylva.stahl@hhj.hj.se

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera