Värdefull granskning av Jönköping Universitys kvalitetssäkringssystem

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 09:00 CET

I dag lämnade Universitetskanslersämbetets (UKÄ) sin bedömning av Jönköping Universitys kvalitetssäkringssystem. Jönköping University får beröm för att ha skapat ett ambitiöst lärosätesövergripande system som ger möjlighet till delaktighet och engagemang från många parter i kvalitetsarbetet.

Nya utbildningar på Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 13:11 CET

Idag den 15 mars öppnar ansökan till höstens program och kurser på landets högskolor och universitet. På Jönköping University startar både Tekniska Högskolan (JTH) och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) nya utbildningar med start i augusti. Utbildningarna kan sökas 15 mars-15 april.

Ny master i artificiell intelligens: AI Engineering

JTH startar ett nytt tvåårigt masterprogram inom AI Engineering. Programmets fokus ligger på att utveckla algoritmer, metoder och system för artificiell intelligens och maskininlärning. AI ses av många som nästa digitala revolution.

–Det finns ett enormt behov av kompetens inom det här området. Främsta barriären för att AI och maskininlärning ska kunna användas fullt ut är brist på kompetens i näringslivet, både i Sverige och internationellt. Högskolan har redan forskning på frammarsch inom AI och blir nu även bland de första lärosätena i landet som har en masterutbildning inom området, säger Ulf Johansson, professor i datavetenskap på JTH.

Läs mer om AI Engineering

Ny master/magister i hållbar kommunikation: Sustainable Communication

Sustainable Communication är namnet på den nya master-/magisterutbildningen inom medie- och kommunikationsvetenskap på HLK. Programmet kan sökas som både en tvåårig master och en ettårig magister.

Det nya programmet fokuserar på relationen mellan media och kommunikation och de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet. Programmet bygger på ett nära samarbete med forskningsmiljön Hållbar kommunikation, i vilket bland annat ingår miljökommunikation, global journalistik, transmedia storytelling och kommunikation för utveckling.

Läs mer om Sustainable Communication (ettåriga)

Läs mer om Sustainable Communication (tvååriga)

Ny väg till läraryrket: Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan studenter som redan läst ett antal högskolepoäng i ämnen relevanta för grundskolans år 7-9 och/eller gymnasieskolan komplettera tidigare studier och erhålla en ämneslärarexamen efter ett och ett halvt år. KPU kan läsas med inriktning mot årskurs 7-9 (med 1-3 undervisningsämnen) eller gymnasieskolan med (1-2 undervisningsämnen).

-KPU ger studenter på högskola som redan läst relevanta skolämnen möjligheten att komplettera med praktik och kurser inom utbildningsvetenskap. Vi är mycket glada att HLK kan ge fler möjligheten att få en lärarlegitimation, då vi behöver fler behöriga lärare i länet, säger Håkan Sandgren, utbildningschef på HLK.

Läs mer om KPU

Nya ämnen inom Ämneslärarutbildningen, årskurs 7-9

HLK har sedan tidigare utbildat Ämneslärare med inriktning mot undervisning i årskurs 7-9 och från och med hösten 2019 utökas antalet ämnen som är möjliga att välja. Från och med hösten finns möjlighet att utbilda sig i ämnena Engelska, Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap.

Läs mer om Ämneslärarutbildningen

Kontaktuppgifter för ytterligare information

Utbildningar vid Tekniska Högskolan:
Patrik Cannmo, utbildningschef: 036-10 16 54, patrik.cannmo@ju.se

Utbildningar vid Högskolan för lärande och kommunikation:
Håkan Sandgren, utbildningschef: 036-10 13 55, hakan.sandgren@ju.se

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Idag den 15 mars öppnar ansökan till höstens program och kurser på landets högskolor och universitet. På Jönköping University startar både Tekniska Högskolan (JTH) och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) nya utbildningar med start i augusti. Utbildningarna kan sökas 15 mars-15 april.

Läs vidare »

Professor Mats Jackson blir prorektor vid Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2019 08:25 CET

Professor Mats Jackson, forskningschef vid Tekniska Högskolan och programansvarig för SPARK, blir prorektor vid JU och tillträder den 1 april 2019.

Nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpingsregionen

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 11:08 CET

Myndigheten för Yrkeshögskolan har den beviljat Jönköping University 9 nya yrkeshögskoleutbildningar. Samtliga utbildningar är efterfrågade av regionens näringsliv och utvecklade i nära samarbete med branschorganisationer och företag. Inom yrkeshögskolan har 9 av 10 jobb året efter examen.

Jönköping University och Naturskolan samarbetar för att främja utomhuspedagogik

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 11:25 CET

Jönköping University och Naturskolan på Upptech ska binda samman forskning och praktik inom det utomhuspedagogiska fältet. Under våren kommer ett pilotprojekt startas för att kompetensutveckla lärare och pedagoger inom utomhuspedagogikens teoretiska grunder genom forskning och praktiska lärandeaktiviteter.

Globalt decembertema – tre disputationer på raken vid Jönköping International Business School

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 09:00 CET

Internationaliseringen av forskningen vid Jönköping International Business School fortsätter. I december disputerar tre doktorander, tre dagar i rad, i ämnen som sträcker sig från Finland till Pakistan och Rwanda.

Strukturella skillnader påverkar kvaliteten i äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 09:31 CET

Hur ska vi få bättre kvalitet i äldreomsorgen? I en ny avhandling från Jönköping University undersöker Dan Lundgren sambandet mellan ledarskap, psykosocial miljö och brukarnas nöjdhet i hemtjänst och särskilda boenden.

Jönköping University tilldelas 33 miljoner för forskning som stärker industrins konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 13:25 CET

Jönköping Universitys strategiska satsning på forsknings- och utbildningsmiljön SPARK fortsätter att utvecklas positivt. I början av nästa år startar hela åtta nya projekt med finansiering från KK-stiftelsen. Stiftelsen beviljar totalt 33 miljoner kronor till sju forskningsprojekt och ett rekryteringsprojekt inom kunskapsintensiv produktframtagning.

​Fin kvalitetsstämpel för Jönköping University som internationell arbetsgivare

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 08:46 CET

Med beröm godkänt för ett gott arbete. Så lyder EU-kommissionens omdöme när de nu beviljat Jönköping University, som andra lärosäte i Sverige, certifieringen ”HR Excellence in Research”. Certifieringen innebär att lärosätet håller god standard i arbetet med rekrytering och arbetsförutsättningar för såväl nationella som internationella forskare och lärare.

Jönköping Universitys certifiering visar att lärosätet ur EU-kommissionens synvinkel har förutsättningar och rätt ambitioner att erbjuda akademiska lärare och forskare excellenta arbetsförhållanden samt uppfyller kommissionens krav på öppna och transparenta rekryteringsprocesser.

– Medarbetare vid JU har gjort ett gediget arbete med att skapa rätt förutsättningar för en certifiering. Ett arbete som nu gett goda resultat. Jag är mycket stolt och glad och vill tacka alla som har arbetat för att Jönköping University ska vara en god och attraktiv arbetsplats för lärare och forskare från hela världen, säger rektor vid Jönköping University, Agneta Marell.

För att beviljas certifieringen måste högskolan visa på hur den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjerna för rekrytering av forskare uppfylls, identifierat utvecklingsområden samt planerat för hur det utvecklingsarbetet ska genomföras. Stadgan innehåller bland mycket annat, frågor kring forskningsetik, policies för forskning, stöd vid publicering av forskningsresultat, samt frågor som relaterar till forskarutbildning.

–Certifieringen är ett mycket fint erkännande för det arbete vi har gjort och planerar att göra för våra forskare och lärare, att vi har ett klokt sätt att lägga upp vårt arbete, men framför allt, att vi har höga ambitioner, säger HR-direktör vid Jönköping University, Ingrid Estrada-Magnusson.

Mer information och kontakt
Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör
036-10 10 06
ingrid.estrada-magnusson@ju.som

Bakgrund till den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare

EU- Kommissionen utfärdade i mars 2005 en rekommendation om den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare. Bakgrunden till stadgan är att man vill upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet samt stödja och strukturera den europeiska forskningspolitiken.

I enlighet med Europeiska Rådets ambition att stärka Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Som andra lärosäte i Sverige har EU-kommissionen nu beviljat Jönköping University certifieringen ”HR Excellence in Research”. Det innebär att högskolan håller god standard i arbetet med rekrytering och arbetsförutsättningar för såväl nationella som internationella forskare och lärare.

Läs vidare »

Vertikals 2.0 gör forskningen mer synlig

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 15:38 CET

Forskningsprojektet Vertikals, som under fem års tid bedrivits vid Jönköping International Business School, Jönköping University, har gått ut på att göra forskningen mer synlig för allmänheten. Nu går projektet in i en andra fas som inkluderar samtliga fackhögskolor vid Jönköping University.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Redaktör
 • kakcrixon.fzkjzfalajlbhtrivongcg@jccu.wlselw
 • 036 10 15 05

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • kaortitie.hwbiovngishazlm@jpjudf.ssxefi
 • 036-10 16 10

Om Jönköping University

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning finns ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.
Jönköping University har ca 11 500 studenter – varav 2 200 är internationella studenter – 850 anställda och samarbetar med ca 350 internationella partneruniversitet och ca 800 företag.
Lärosätet är ett av de främsta inom internationellt studentutbyte och hör till de bästa i Sverige när det gäller att attrahera avgiftsbetalande studenter.
Jönköping University är organiserat som en stiftelsehögskola och har rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Utbildning och forskning bedrivs genom Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.
Jönköping University erbjuder även uppdragsutbildning samt ger förberedande utbildningsprogram för internationella studenter.

Adress

 • Jönköping University
 • Box 1026
 • 551 11 Jönköping
 • Vår hemsida