Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 14:39 CET

Pressinformation från Karlshamns kommun
2006-11-22
Beslut från kommunstyrelsen, Karlshamns kommun, tisdagen den 21 november 2006, Asarumssalen, Rådhuset.

Ärende: Kommunens budget för 2007
Bakgrund: Läs mer om budgeten på www.karlshamn.se

Ärende: Arbetskläder till omsorgspersonal
Bakgrund: Läs mer på www.karlshamn.se

Ärende: Kommunens nämndsorganisation under mandatperioden 2007-2010 med avseende på antalet nämnder och antalet ledamöter i nämnderna
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala nämndsorganisationen, med avseende på antalet nämnder och antalet ledamöter i respektive nämnds, som varit gällande under mandatperioden 2003-2006, ska gälla tillsvidare även under mandatperioden 2007-2010.
Bakgrund: Kommunstyrelsen beslutade i oktober att ge personal- och organisationsutskottet i uppdrag att genomföra en aktualitetsöversyn av den kommunala nämndsorganisationen samt vid behov lägga förslag till ändrad ansvarsfördelning. Pou:s arbete har överlämnats till de politiska partierna. Gruppledarna har enats om att inte föreslå några ändringar.

Ärende: Förslag till kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna det kulturpolitiska programmet att gälla från och med den 1 januari 2007. Vidare att uppdra åt berörda nämnder, bolag och styrelser att beakta programmet i sina respektive verksamheter.
Bakgrund: Det kulturpolitiska programmet innehåller en rad viljeinriktningar som ska främja kulturlivets utveckling i kommunen.

Ärende: Begäran om anslutning till Energikontor Sydost
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att inge en ansökan om medlemskap i Energikontor Sydost. Finansieringen ska regleras i 2007 års budget.
Bakgrund: Region Blekinge, regionstyrelsen, har beslutat att föreslå att de medlemmar i Region Blekinge som är positiva till Energikontor Sydost ansöker om medlemskap.

Ärende: Kommunkompassen – analys av Karlshamns kommun 15-17 maj
Kommunstyrelsen beslutar att ta rapporten till dagens protokoll.
Bakgrund: En utvärdering av Karlshamns kommunenligt Kommunkompassens kriterier har gjorts 15-17 maj 2006. Kommunkompassen är ett verktyg är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta.

Ärende: Renhållningstaxor 2007 för Västblekinge Miljö AB
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till renhållningstaxor för 2007 att gälla från 1 januari 2007.
Bakgrund: Västblekinge Miljö AB föreslår justeringar i renhållningstaxorna för 2007. För hämtning av hushållsavfall i kärl och säck föreslås en höjning med 3,9 procent i Karlshamn. Höjningen avser indexreglering av insamlingskostnaden samt en ökning av grovavfallsmängderna.

Taxan för insamling av trädgårdsavfall i kärl föreslås oförändrad för 2007. Grovavfallshämtningen för enbostadshus och mindre flerfamiljshus är en beställningstjänst som abonnenten betalar efter utnyttjande.
Taxan för slamsugning av slamavskiljare, slutna tankar samt fettavskiljare föreslås en höjning med tre procent i Karlshamn. Höjningen avser indexreglering av insamlingskostnaderna.
Taxan för latrinhämtning i Karlshamn föreslås med en höjning av tio procent.

Övriga ärende
Försäljning av markområde på del av Karlshamn 6:1
Försäljning av markområde på del av Karlshamn 8:1
Försäljning av markområde på del av Öjavad 1:45
Godkännande av förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst
Förslag till nytt reglemente för revisorerna i Miljöförbundet Blekinge Väst
Begäran om extra anslag på grund av höga kostnader för utförd vinterväghållning
Ansökan om ekonomiskt stöd till utgåva av årsskrift
Godkännande av förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge
Ändringar i förbundsordningen för Vårdförbundet Blekinge
Ekonomisk månadsrapport
Hemställan om avsättning till intjänad lön
Försäljning av del av fastigheten Asarum 40:1
Ändring i attestförteckning
Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar
Redovisning av beslutade ärenden under bevakning
Ärenden för kännedom


För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).