Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 16:28 CET

Beslut från kommunstyrelsen, Karlshamns kommun, tisdagen den 20 februari 2007, Asarumssalen, Rådhuset

Ärende: Förfrågan avseende fortsatt högt mottagande av nyanlända flyktingar för år 2007
Kommunstyrelsen beslutar att återgå till ordinarie avtal om mottagande av nyanlända flyktingar för år 2007.
Bakgrund: Integrationsverket har översänt en förfrågan till kommunerna om att teckna överenskommelse om utökat flyktingmottagande för år 2007. Förfrågan har översänts till socialnämnden för yttrande. Nämnden föreslår i sitt yttrande en återgång till ordinarie avtal om mottagande av nyanlända flyktingar, 50 personer per år.

Ärende: Ansökan om bidrag till arbetslöshetsprojekt Kontakten
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett bidrag på 60~000 kronor till projektet, att finansieringen sker dels ur kontot för stöd till samlingslokaler och dels ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, att projektplan och verksamhetsberättelse ska inlämnas före utbetalning.
Bakgrund: LO-facken i Karlshamn har i en skrivelse till kommunstyrelsen ansökt om bidrag för verksamheten.

Ärende: Slutrapport Try-anglingprojektet
Kommunstyrelsen beslutar att ta rapporten med godkännande till dagens protokoll.
Bakgrund: Projektledare för Sportfiskecentrum Bengt Held, har till kommunstyrelsen överlämnat en slutrapport. Syftet med projektet har varit att få ungdomar att intressera sig för sportfisket som yrke eller bisyssla i framtiden. Projektets övergripande mål är att bidra till ökad tillväxt på landsbygden i västra Blekinge. Projektets två huvudmål var dels att etablera ett transnationellt ungdomsarbete som främjar entreprenörskap och förnyelse av det lokala utvecklingsarbetet, dels att med nya lösningar och ny teknik främja skapandet av mötesplats.

Ärende: AKTA i Blekinge – trafiksäkerhetsprojekt, antagande av avsiktsförklaring
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nämnda förslag till avsiktsförklaring och arbeta efter denna, att avsiktsförklaringen ska gälla för Karlshamns kommun och alla dess bolag. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva den av kommunstyrelsen tidigare antagna avsiktsförklaringen rörande Alco-Ola.
Bakgrund: Teknik- och fritidsnämnden har föreslagit att Karlshamns kommun ska anta avsiktsförklaring för AKTA i Blekinge samt att arbeta efter denna. Avsiktsförklaringen behandlar bland annat trafikundervisningen i skolan, upphandling, policydokument och värderingar. Varje avsiktsförklaring är tidsatt och innehåller punkterna fortsatt förbättring av den fysiska trafikmiljön, fortsatt trafiksäkerhetsarbete i skolan, medverkan till säkrare och miljövänligare transporter i kommunen. AKTA är i många punkter lika med och föreslås därför ersätta tidigare antagen avsiktsförklaring rörande Alco-Ola.

Ärende: Svar på motion om lax och åls fria vandring till och från sjön Åsnen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till motionen och ställa sig bakom Fiskeriverkets initiativ att säkerställa möjligheten för fisk att vandra upp till sjön Åsnen.
Bakgrund: Kennet Aronsson, (c), föreslår i en motion att Karlshamns kommun tar initiativ till att säkerställa en fri vandring i Mörrumsån till och från sjön Åsnen för laxartad fisk och ål. Motionen har remitterats till teknik- och fritidsnämnden samt Sportfiskecentrum för yttrande.

Ärende: Svar på motion angående ”Öppna dagcentralerna igen”
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande avslå motionen.
Bakgrund: Kennet Aronsson, (c), har i en motion yrkat att dagcentralerna på nytt ska öppnas igen så att där finns såväl förebyggande verksamhet som rehabiliterande och gemenskapsaktiviteter. Motionen har remitterats till omsorgsnämnden för yttrande. Nämnden har vid sammanträde, 20 december 2006, beslutat att avslå motionen.

Ärende: Svar på motion om inrättande av äldrepedagog
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka motionen och att finansiering sker inom befintliga anslag.
Bakgrund: Rolf Tholén och Rose-Mari Strömblad, folkpartiet, föreslår i en motion att omsorgsnämnden får i uppdrag att i framtida rekrytering även anställa äldrepedagoger i verksamheten. Motionen har remitterats till omsorgsnämnden för yttrande. Nämnden har vid sammanträde 20 december 2006, beslutat att bifalla motionen.

Ärende: Svar på motion om tillbyggnad av Väggabadet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda motionärens önskemål om möjligheten till ytterligare lokaler i anslutning till Väggabadet.
Bakgrund: Claes Jansson, miljöpartiet, föreslår i en motion att det i samband med ombyggnad av Väggabadet bör utredas om det är möjligt att bygga på Väggabadet med en våning. På denna våning föreslår ny spelplan för handboll/innebandy. Motionen har remitterats till teknik- och fritidsnämnden för yttrande.Ärende: Yttrande över ansökan om inrättande av fågelskyddsområde, Björkön
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande: ”Kommunstyrelsen ser det som positivt om Björkön kan återfå den betydelse som den uppenbarligen haft som häckningslokal. En utredning som visar om detta är möjligt bör länsstyrelsen kunna göra som ett första led i frågan. Hänsyn bör härvid tas till öns värde för det rörliga friluftslivet.”
Bakgrund: Länsstyrelsen vill veta vad Karlshamns kommun tycker om en privatpersons förslag om att inrätta fågelskyddsområde på Björkön vid Kroksjön i Åryd. Teknik- och fritidsnämnden, som också yttrat sig i ärendet, är positiv till förslaget. ~

Ärende: Antagande av översiktsplan för Karlshamns kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till översiktsplan för Karlshamns kommun, att samtliga nämnder och styrelser beaktar översiktsplanens intentioner vid olika former av ställningstaganden, att därutöver ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån den av byggnadsnämnden redovisade förteckning avseende förslag på kommande utredningar, samordna och planera det vidare arbetet tillsammans med byggnadsnämnden och eventuella övriga berörda nämnder och myndigheter. Vidare föreslås att kommunstyrelsen i sin egenskap av verkställande organ fortlöpande håller kommunfullmäktige informerat om utredningsläget. ~
Bakgrund: Ett förslag till ny översiktsplan för Karlshamns kommun har tagits fram. Arbetet med planen är nu i slutskedet av processen och den ska behandlas för antagande. Syftet med översiktsplanen är att det ska vara ett politiskt program som uttrycker viljeinriktningen för kommunens framtida användning av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska redovisa hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras och hur riksintressena ska tillgodoses. Dessutom ska planen vara vägledande för fortsatt arbetet och beslut som till exempel vid detaljplanering och bygglovhantering. Planförslaget har varit utställt för granskning 30 oktober-31 december 2006. Remissinstanser och allmänhet har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till översiktsplan.

Ärende: Yttrande över förslag till ny taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte ha någon erinran mot förslaget till ny taxa och att samtidigt rekommendera förbundet att inte ta ut någon avgift om tillsyn inte görs.
Bakgrund: Kommunfullmäktige beslutade i december 2006 att godkänna förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst att gälla från den 1 januari 2007. Direktionen ska inom hela verksamhetsområdet fastställa taxor och avgifter för tjänster som förbundet inte författningsenligt ska tillhandahålla avgift. Före sådant ska medlemskommunerna yttra sig över beslutsförslaget. Förslag till ny taxa för livsmedelskontroll har skickats till respektive medlemskommun för yttrande. Medlemmar är Karlshamn, Sölvesborgs och Olofströms kommuner. Till grund för taxan ligger den risk- och erfarenhetsmodul som Livsmedelsverket har tagit fram. Taxeförslaget ger en ökad inkomst på 300~000-400~000 kronor. För den ökade inkomsten kommer ytterligare en livsmedelsinspektör att anställas.

Övriga ärende
Säkerhet och säkerhetsskyddsorganisation i Karlshamns kommun för nämnder och förvaltningar
Medlemskap i Sveriges EKO-kommuner
Medfinansiering av projekt inom Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 3
Yttrande över ansökan om tillstånd att utforska havsbotten
Svar på motion om värdegrundsarbetet i Karlshamns kommun

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).