Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 14:19 CEST

Pressinformation från Karlshamns kommun

Beslut från kommunstyrelsen, Karlshamns kommun, tisdagen den 21 augusti 2007, Asarumssalen, Rådhuset

Ärende: Yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att godkänna förslaget till yttrande och överlämna detsamma till Finansdepartementet
Att med hänsyn till den tidspress som råder i ärendets hantering och genomförande förorda att möjligheter ges till en mer genomgripande medborgardialog innan låsningar sker i frågan om ny läns- och regionindelning och att kommunen ser positivt på att aktivt medverka i en sådan process
Att med hänsyn till detta avstyrka att den nämnda indelningsfrågan drivs enligt den process som föreslås i betänkandet
Att hänvisa till landstingets behandling av ärendet vad gäller betänkandets förslag om hälso- och sjukvård
Att i huvudsak tillstyrka betänkandets övriga förslag och därvid särskilt betona förslagen om tydlighet och samspel i relationen stat och kommun
Bakgrund: Kommittén identifierar fyra grundläggande förutsättningar för den framtida samhällsorganisationen; utvecklingskraft, ökat medskapande, helhetssyn och minskad sektorisering samt ökad tydlighet i ansvars- och uppgiftsfördelningen. Slutbetänkandet innehåller en omfattande redovisning av problem och möjligheter beträffande den svenska samhällsmodellen idag och i framtiden. Ansvarskommittén lägger fram ett stort antal förslag som rör den statliga och den kommunala sektorn, samverkan stat och kommun, hälso- och sjukvården, regional styrning samt en ny läns- och kommunindelning.

Ärende: Försäljning av fastigheten Löjan i Asarum
Ärendet utgår.

Ärende: Samråd enligt miljöbalken avseende Nordisk Etanolproduktion AB
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrandet i enlighet med förslaget (nedan tecknade punkter).
Bakgrund: Nordisk Etanolproduktion AB avser att bygga en anläggning för produktion av bränsleetanol i Stilleryd, Karlshamn. Etanolen kommer initialt att framställas ur spannmål. Parallellt med tillverkningen kommer en pilotanläggning att drivas för framställning av etanol ur cellulosa. Produktionsutvecklingen kommer att ske i två etapper. Driftstart av etapp 1 bedöms till år 2010 och etapp två följer cirka 3-5 år efter driftsstarten av den första etappen. Etableringen innebär produktionsanläggningar för etanol, biogas och energi
WSP Enviromental har på uppdrag av Nordisk Etanolproduktion AB översänt ett utkast till miljökonsekvensbeskrivning för samråd. Karlshamns kommun och Nordisk Etanolproduktion AB har sedan september 2006 ett optionsavtal rörande 60 000 kvadratmeter mark för etableringen av etanolproduktionsanläggningen. I optionsavtalet finns ett antal villkor angivna för etableringen som hör till miljökonsekvenser, bland annat:

Frågan om rening av processvatten ska hanteras under optionstiden inom ramen för miljöprövningen. Kommunen ska ha insyn i detta arbete. Utgångspunkten ska vara att etanolbolaget ensam ska uppföra och bekosta ett reningsverk.
Etanolbolaget ska se till att alla delar av bolagets tillverkningsprocesser är slutna eller inbyggda, inklusive in- och utlastning av mull, spannmål och eventuella lagringscontainrar eller tankar.
Etanolbolaget ska se till att all frånluft från bolagets samtliga anläggningar inom optionsområdet tas omhand genom skrubbning och förbränning.
Etanolbolaget ska se till att dagvatten tas omhand och renas inom optionsområdet innan det släpps till recipient. Bolaget är införstått med att detta krav innebär att ingen del av dagvattnet får avledas eller på annat sätt hanteras inom kommunens vatten- och avloppsanläggning med tillhörande reningsverk.
Etanolbolaget förbinder sig att i samband med sjötransporter) använda sig av Karlshamns Hamn AB:s tjänster för lossning, lastning och i förekommande fall lagring av såväl råvara som färdig vara.
I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs en dubbelt så stor anläggning mot vad som avsågs vid tecknandet av optionsavtalet. Etanolbolaget har i ett brev till kommunen uttryckt önskemål om att få köpa marken för första etappen och att teckna en optionsrätt även för etapp två. Denna fråga bereds nu i kommunen.
Etanolanläggningen ska själv hantera processvatten. Kontakter mellan projektet och VA-verket sker.
Karlshamns kommun har varit tydliga med att anläggningen inte ska skapa luktproblem i området. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs att viss djurfoderproduktion kan bli aktuell. Kommunen ställer sig tveksam till denna produktion.
När det gäller riksintressen ser Karlshamns kommun den föreslagna lokaliseringen av etanolanläggningen som mycket lämplig. Konstruktionen och driften ska vara av sådan karaktär att inte lokaliseringen av andra transport- och energirelaterade verksamheter i området försvåras elelr att omgivningarna i en vidare sfär påverkas.

Ärende: Budget för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till internbudget för kommunstyrelsen.
Bakgrund: Styrelsen för den politiska verksamheten ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt över Stadsvapnet i Karlshamn AB. Handlingar över kommunstyrelsens budget finns tillgängliga på kommunledningsförvaltningen, kansliet.

Ärende: Svar på motion om uppförande av idrottsanläggning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt teknik- och fritidsnämnden att behandla från om ny idrottsanläggning kring Duveryd-Frostenstorp i den föreslagna idrottsanläggningsutredningen och att därmed anse motionen besvarad.
Bakgrund: Från vänsterpartiet kommer ett förslag om att kommunen ser över möjligheten att göra området kring ridskolan i Karlshamn till en idrottsanläggning för både inomhus- och utomhusidrott.

Ärende: Svar på motion om en bättre värld
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i enlighet med servicenämndens förslag anta upphandlingsenhetens förslag om att följa Försvarets Materialverks skrivning (etiska regler) beträffande upphandling till dess en lagändring träder i kraft.
Bakgrund: Miljöparitet föreslår i en motion att Karlshamns kommun vid sin upphandling ställer krav på att det som köps in ska ha producerats på ett sätt som uppfyller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, konventionen om barns rättigheter samt den internationella arbetstagarorganisationens (ILO) grundläggande konventioner.

Övriga ärende
Svar på motion om utredning av annan utförare av biståndsbeviljade städtjänster
Svar på motion om pedagogisk utmärkelse
Information om Marknadskommunikationsstrategin – Mats Karlsson GivAkt Information i Växjö redovisar
Ekonomisk månadsrapport
Utvärdering av hälsofrämjande åtgärder
Personalkostnadsuppföljning
Personaluppföljning

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).