Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:56 CEST

Beslut från kommunstyrelsen, Karlshamns kommun, tisdagen den 23 september 2008, Asarumssalen, Rådhuset

Ärende: Ansökan om stöd till planeringsinsatser för vindkraft
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja ett anslag på 125~000 kronor ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande till planeringsinsatser för vindkraftverk.
Bakgrund: Karlshamns kommuns översiktsplan, som är antagen i mars 2007, behandlar vindkraftsfrågan på en övergripande nivå. I översiktsplanen redovisas vindkraftslokaliseringar utifrån länsstyrelsens rapport "Storskalig vindkraftsetablering i Blekinge län" vilken bygger på lönsamma vindenergilägen längs kusten. Översiktsplanen initierar särskild fördjupning när det gäller möjligheterna till att bygga ut vindkraften i Karlshamns kommun. Färdigställd handling ska utgöra ett underlag och stöd vid vidare plan- och bygglovssammanhang samt skapa dialog med markägare, vindkraftsintressenter och andra aktörer inom sakområdet.

Ärende: Nya lokaler för turistverksamheten i Karlshamns kommun
Kommunstyrelsen beslutar att flytta turistbyråns verksamhet till etapp III på Östra Piren i Karlshamn, att utöver beviljat anslag i rambudgeten för åren 2009 och 2010 för ökade hyreskostnader på 280~000 kronor, bevilja ett anslag på max 190~000 kronor för eventuellt dubbla hyreskostnader. Kommunstyrelsen beslutar vidare att bevilja ett anslag på 300~000 kronor till inköp av nya inventarier och finansieringen hanteras i samband med kompletteringsbudgeten för år 2009.
Bakgrund: Karlshamns turistbyrå är sedan 1989 inrymd i lokaler på Ronnebygatan 1 i Karlshamn. Näringslivsenheten har sedan hösten 2007 varit uppmärksam på lediga lokaler med centralt läge för en ny placering av turistbyrån. Enligt ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 maj 2004 är intentionerna att i första hand finna lokaler för turistbyråns verksamhet i det egna kommunala fastighetsbeståndet.

Ärende: Säkerhetsrapport IT
Kommunstyrelsen beslutar att konstatera att utredning om reservkraft pågår och att kommundirektören återkommer med en redovisning, att uppdra åt kommundirektören att utreda möjligheten att separera och flytta över den administrativa delen av utbildningsförvaltningens datanät till kommunens administrativa datanät.
Bakgrund: Utredningsarbete har startat och pågår inom utbildningsnätet, tele- och datatrafiken samt när det gäller utökad kapacitet av reservkraft.

Ärende: Konstgräsplan i Svängsta
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att meddela Svängsta IF att kommunen är beredd att medverka i "Projekt Arena Marieborg. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige i november. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att upprätta ett drift- och arrendeavtal med den ekonomiska föreningen för redovisning på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober.

Ärende: Förslag till nytt bolagsnamn för Industrifastighets AB Munkahus samt godkännande av bolagsordning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla förslaget Karlshamnsfastigheter AB som nytt bolagsnamn för Industrifastighets AB Munkahus.

Övriga ärende
Fördjupad översiktsplan avseende vindkraftsetableringar
Ändring av koncernkreditlimit
Finansiering av rivningskostnad
Godkännande av slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Ire Natur- och kulturskola - En skola för hållbar utveckling

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).