Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsen, Karlshamns kommun, tisdagen den 25 mars 2008, Asarumssalen, Rådhuset

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2008 11:03 CETÄrende: Antagande av kompletteringsbudget för 2008
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till kompletteringsbudget gällande investeringar och fastställa ny investeringsbudget för 2008 och för planperioden 2009-2010 och att med anledning av resultatregleringar, tilläggsanslag och budgetjusteringar notera att det budgeterade resultatet för 2008 minskar från cirka 26 miljoner kronor till cirka 24 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reglering av över- och underskott för 2007 års verksamhet sker enligt nedan.
Positiva överskott förs över till 2008 års budget enligt följande:

Vuxenutbildningsnämnden - 600 000 kronor
Kulturnämnden - 200 000 kronor
Socialnämnden - en miljon kronor
Kommunrevisionen – 90 000 kronor
Servicenämnden – 600 000 kronor
Byggnadsnämnden – 300 000 kronor

Tilläggsanslag till 2008 års budget:

Nämnden för barn, ungdom och skola – 800 000 kronor
Teknik- och fritidsnämnden – en miljon kronor

Budgetjusteringar enligt följande:

Skatteprognos 2008-02-26, -1,5 miljoner kronor
Kommunstyrelsen plusjobb, en miljon kronor
Kommunstyrelsen reserv reaposter, två miljoner kronor
Kommunstyrelsen lönebudget, –1,7 miljoner kronor
Kommunstyrelsen HUT-program, –150 000 kronor
Kommunstyrelsen anslag till förfogande, -1,6 miljoner kronor
Justeringar PO-pålägg, 1,8 miljoner kronor
Minskade avskrivningar, 2,7 miljoner kronor
Teknik justering VA, 328 000 kronor

Omsorgsnämndens, teknik- och fritidsnämndens samt festivalkommitténs underskott avskrivs på grund av synnerliga skäl.

Ärende: Yttrande över överklagat ärende, Västblekinge Miljö AB tillstånd till befintlig och ändrad verksamhet avseende hantering av avfall på anläggningen i Mörrum
Kommunstyrelsen anser att miljödomstolens dom, i stort, är skälig.
Bakgrund: Miljödomstolen har i dom den 18 december 2007 lämnat tillstånd till befintlig och ändrad verksamhet avseende hantering av avfall på anläggningen i Mörrum. Domen har överklagats av såväl länsstyrelsen som Västblekinge Miljö AB. Kommunstyrelsen har tidigare framhållit att ett avtal bör finnas mellan Västblekinge Miljö AB och teknik- och fritidsnämnden som reglerar mottagandet av lakvattnet till Mörrums avloppsreningsverk. Ett sådant avtal håller nu på att tas fram.

Ärende: Svar på motion om ändring i ägardirektiven för Karlshamnsbostäder AB
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Bakgrund: I en motion föreslår vänsterpartiet att kommunfullmäktige tar bort första punkten i ägardirektivet under rubriken 9.2 Verksamhetsmål och vision som lyder: ”att marknadsandelarna totalt sett skall minska, företrädesvis utanför centralorten.” Kommunfullmäktige beslutade i november 2007 att remittera motionen till styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB för yttrande. VD för Stadsvapnet i Karlshamn AB är kommundirektören som svarar att ledningen för Stadsvapnet inte tar ställning till förslaget i motionen utan hänvisar till beslutet i Stadsvapnet då styrelsen gav VD i uppdrag att genomföra en översyn av samtliga ägardirektiv i koncernen. Av redovisat förslag till nya ägardirektiv framgår att meningen ”att marknadsandelarna totalt sett skall minska, företrädesvis utanför centralorten”, som idag finns upptaget i nu gällande direktiv, har tagits bort. I samband med arbetet med att ta fram förslag till nya ägardirektiv för bolagen inom kommunkoncernen, har Stadsvapnets ordförande och VD inte intagit någon annan uppfattning i ärendet än vad Karlshamnsbostäder AB:s styrelse beslutat att föreslå Stadsvapnet.

Ärende: Godkännande av anhållan från Industrifastighets AB Munkahus om byggstart och borgen för etapp III på Östra Piren
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Industrifastighets AB Munkahus inom ramen för en högsta totalkostnad om 26,5 miljoner kronor bygga etapp III på Östra Piren. Vidare föreslås att Karlshamns kommun, till förmån för Industrifastighets AB Munkahus, antar borgenansvaret på 26,5 miljoner kronor till täckande av kostnaderna för byggandet av etapp III på Östra Piren enligt beviljad borgensram.

Ärende: Förslag (efter samråd) till samordning av operativa åtgärder inom kommunkoncernens fastighetsförvaltning
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det genomförda arbetet samt de förslag som utredningen presenterar och att fortlöpande inrapportering sker från servicenämnden. Kommundirektören får i uppdrag att se till att de förändringarna och det fortsatta arbetet som förslaget innebär, verkställs.
Bakgrund: En arbetsgrupp har, på kommunstyrelsens uppdrag, studerat möjligheterna till samordning och effektivisering av de operativa delarna av fastighetsförvaltningen inom kommunkoncernen. Efter samråd har förslag lagts fram som syftar till samordning i både kommunkoncernens bolagsdel och förvaltningsdel. I förslaget ingår bland annat följande åtgärder:

En samordningsgrupp bildas med uppgift att bereda och samordna upphandlingsärenden vad gälelr fastighetsförvaltning inom kommunkoncernen.
Samverkan föreslås mellan Karlshamnsbostäder AB och Industrifastighets AB Munkahus vad gäller fastighetsskötsel.
En kompetensförstärkning föreslås inom fastighetsenheten med totalt 2,5 tjänster från utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Den vakanta tjänsten som enhetschef vid fastighetsenheten anses viktig att besättas.
Myndighetsärenden vad gäller bostadsanpassningsbidrag föreslås handläggas i fastighetsenheten och som nu beslutas av omsorgsnämnden.

Ärende: Medverkan i FoU-fond för fastighetsfrågor
Kommunstyrelsen beslutar att medverka i fonden för fastighetsfrågor och att avgiften ska betalas av servicenämnden genom fastighetsservice.
Bakgrund: Svenska kommunförbundet inrättade år 2000 en fond för fastighetsfrågor. Avsikten med fonden är bland annat att kartlägga, dokumentera och sprida exempel från kommuner och andra fastighetsförvaltare, genomföra utvecklingsprojekt som främjar effektiviseringar av kommunens lokalförsörjning, följa forskning och utveckling nationellt och internationellt. Medlemsavgiften är 50 öre per kommuninvånare. I fonden deltar 120 kommuner. De kommuner som deltar medverkar i styr- och referensgrupper i olika utvecklingsprojekt. Fonden finansierar olika typer av utvecklingsinsatser, erfarenhetsutbyte och service inom området lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Fastighetsservice i Karlshamns kommun ser det som en fördel att kommunen deltar i fondens verksamhet.

Ärende: Målformulering för kulturnämndens verksamhetsområden 2007-2010
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa kulturnämndens förslag till målformuleringar 2007-2010.
Bakgrund: Målformuleringen bygger på reglemente och politiska program som har antagits av kommunfullmäktige. Det kulturpolitiska programmet är vägledande men även andra program är i vissa delar tillämpliga inom nämndens verksamhet. Nämnden arbetar med folkbildningsverksamhet, allmänkulturell verksamhet och konsumentfrågor. Verksamheter för barn och ungdom prioriteras genomgående. Kulturen lämnar bidrag till kulturföreningar och studieförbund, gör konstinköp till offentliga miljöer, granskar vården av kulturfastigheter och kulturmiljöer samt står bakom olika kulturarrangemang. Konsumentverksamheten ger vägledning till enskilda konsumenter före och efter köp, ger hushållsekonomisk rådgivning/stöd vid skuldsanering samt bedriver uppsökande verksamhet och aktivt förebyggande verksamhet av olika slag. Enligt direktiven för det kulturpolitiska programmet ska prioritering göras i ordningen; barn och ungdomar, attraktiv livsmiljö, öka kulturens tillgänglighet.

Ärende: Antagande av detaljplan för Karlshamn 5:14 och 5:15
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för fastigheterna Karlshamn 5:14 och 5:15.
Bakgrund: Området ligger norr om Vägga idrottsplats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnationer av flerbostadshus. Den planerade bebyggelsen ansluts via Skyttevägen. Planen förutsätter att befintlig byggnad på fastigheten Karlshamn 5:15 rivs.

Ärende: Återremitterad motion angående införande av hundrastgårdar och hundlatrinkärl
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionens första att-sats att hundrastgårdar införs på olika platser i kommunens centrala delar men föreslår bifalla andra att-satsen att anslå 25 000 kronor för inköp av fler kärl för hundlatrin (anslås ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande).
Bakgrund: I en motion har fullmäktigeledamoten Jens Henningsson, (v), föreslagit att hundrastgårdar införs på olika platser i kommunens centrala delar och att fler kärl för hundlatrin placeras ut.

Ärende: Blekingetrafikens marknadsplan 2009-2011
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med förslaget.
Bakgrund: Blekingetrafiken har översänt förslag till marknadsplan för åren 2009-2011. Marknadsplanen ska fastställas av bolagsstämman den 17 april. Blekingetrafiken önskar ägarnas synpunkter på förslaget senast den 31 mars. Karlshamns kommun säger bland annat i sitt yttrande att man ser det angeläget att linjesträckningen för busstrafiken fortlöpande ses över. En stadslinje med minibussar till externa affärscentra, arbetsområden och större bostadsområden bör utredas och prövas under planperioden, anser Karlshamns kommun och pekar på vikten av att busstrafiken till Växjö via Tingsryd kommer igång så snart som möjligt. Karlshamns kommun vill vidare att man ska kunna köpa biljetter på Resecentrum i Karlshamn och att man också ska kunna få information på plats om trafiken. ”Kommunen är beredd att på olika sätt medverka till att så blir fallet.”

Ärende: Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl (brytningsområdet på Sternö – förlängd tid)
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förlängd tid för framtagande av detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl (brytningsområdet på Sternö till 2009-12-31.

Ärende: Ljusgestaltning – konstnärlig utsmyckning
Kommunstyrelsen beslutar att det fortsatta arbetet med ljusgestaltning i första hand ska ske utmed Mieån i Karlshamn, från ”Såpebruksbron” till Östra Piren. Möjligheten till effektbelysning av broarna ska särskilt beaktas. Vidare beslutar kommunstyrelsen att det fortsatta arbetet ingår i byggnadsnämndens uppdrag med stadsmiljöprogrammet, att konkreta förslag samordnas med teknik- och fritidsnämnden, att samråd tas upp med Karlshamns församling och att eventuella behov av anslag framställs i budget.
Bakgrund: Under hösten 2006 genomfördes en utbildning i Karlshamn, ljussättning av det offentliga rummet. Ett av förslagen innefattade Hinsetunneln i tre delar; infart, inre tunnel och utfart. En provbelysning i fullskaleprov gjordes vid infarten från Sternö. Efter behandling i kulturnämnden kom flera förslag på ljussättning i Karlshamn, bland annat vid Åstråket, Resecentrum och kyrktornet. Förslag finns att återigen skapa konstnärlig utsmyckning med hjälp av ljusteknik. Teknik- och fritidsnämnden ser positivt på möjligheten att på vissa specifikt utvalda platser använda belysningsteknik som konstnärlig utsmyckning. Hinseltunneln är ett sådant exempel.

Ärende: Svar på motion angående naturreservat i området Sternö-Boön, Karlshamn
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

att godkänna den konsekvensbeskrivning som ingivits i ärendet
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om möjligheter till bildande av naturreservat på Sternö och Boön mer i detalj och då i samverkan med länsstyrelsen och det berörda föreningslivet
att verka för att utredningen om möjligt kopplas till pågående studie om biosfärområde för Blekingeskärgården
att utredningen ska analysera de aspekter som redovisas ovan
att utredningen presenteras för kommunstyrelsen senast hösten 2008
Bakgrund: I en motion till kommunfullmäktige föreslås miljöpartiet att Karlshamns kommun tar initiativ till att bilda ett kommunalt naturreservat i området Sternö-Boön.

Ärende: Regionalt Livsmedelscentrum i Karlshamns kommun
Kommunstyrelsen beslutar att inlämna projektansökan till Nutek och att medfinansiering av projektet sker med medel ur kommunstyrelsens anslag till förfogande och tillförs näringslivsenhetens verksamhet.
Bakgrund: Sveriges livsmedelsindustri har sitt centrum i södra Sverige. Det finns en efterfrågan inom livsmedelssektorn att kunna utveckla nya livsmedel och nya produktionsmetoder. I Karlshamn finns lokaler som relativt enkelt kan anpassas till en anläggning där sådan utveckling kan genomföras. Målsättningen är att skapa en effektiv anläggning för utveckling av livsmedel. Projektet löper under 36 månader från den 1 augusti 2008 till den 31 juli 2011. Karlshamn kommer att vara huvudman för projektet under denna tid. Efter projekttiden avser Karlshamns kommun att sälja verksamheten till någon ideell organisation/stiftelse inom livsmedelsområdet. Verksamheten kommer därefter att drivas vidare och fortsätta att utvecklas.

Ärende: Ansökan om bidrag för UF:s verksamhet för 2008
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag till UF:s verksamhet för 2008 (en krona/invånare), och att finansiering sker inom ramen för näringslivsenhetens budget.
Bakgrund: UF, Ung Företagsamhet, ansöker om bidrag för verksamhetsåret 2008, bidraget är en krona per invånare. Under 2007 bidrog Karlshamns kommun med 31 110 kronor till UF:s verksamhet. Näringslivsenheten ser positivt på UF:s verksamhet och enheten anser att Karlshamns kommun bör fortsätta stödja verksamheten för att stimulera entreprenörskap och företagsamhet hos ungdomar på gymnasiet, detta i linje med det näringspolitiska programmet och dess intentioner.

Ärende: Vänortsavtal
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till uppdaterat vänortsavtal mellan Karlshamns kommun och Stade i Tyskland.

Övriga ärende
Budget 2009 för kommunstyrelsen
Medborgarförslag fimplådor
Kommunens årsredovisning 2007
Interkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen
Verksamhetsplan för extraordinär händelse
Länsrapport 2007 alkohol, tobaks- och folkhälsorådet
Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd
Verksamhetsberättelse 2007 för folkhälsorådet
Förslag till arbetsgrupp (översyn av kommunens handikappolitiska program)
Granskning av kvalitetsarbetet inom Vårdförbundet Blekinge
Överföring av medel från kulturnämndens budget till teknik- och fritidsnämndens budget för hantering av stöd till idrottens studie, bildnings- och utbildningsverksamhet
Bolagsstämmor per capsulam i kommunkoncernens bolag
Slutrapport – vidareutveckling av företagstraditionen i Svängsta
Årsredovisning 2007 för Miljöförbundet Blekinge Väst
Årsredovisning 2007 för Räddningstjänsten Västra Blekinge
Årsredovisning 2007 Vårdförbundet Blekinge
Förslag till nya ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda bolag

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).