Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 10:19 CET

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, Karlshamns kommun, tisdagen den 28 november 2006, Mörrumssalen, Rådhuset

Ärende: Riktlinjer för serveringstillstånd, tillsyn och revidering av alkohol- och drogpolitiskt program
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förslaget till riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen, att riktlinjerna ska gälla från den 1 januari 2007 och tillsvidare, att ge alkoholhandläggaren i uppdrag att under 2007 arbeta fram riktlinjer för tillsyn av servering av alkoholdrycker och handel med folköl samt att ge folkhälsosamordnaren i uppdrag att under 2007 revidera kommunens alkohol- och drogpolitiska program.
Bakgrund: Enligt propositionen Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador, bör kommunerna upprätta alkoholpolitiska program som stöd för sitt förebyggande arbete. I denna bör också riktlinjer för serveringstillstånd ingå. Kommunens folkhälsosamordnare och alkoholhandläggare har gått igenom kommunens alkohol- och drogpolitiska program och konstaterat att detta är i behov av revidering. Alkoholhandläggaren har som ett led i denna revidering tagit fram ett förslag till revidering av kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.

Ärende: Ansökan om ekonomiskt stöd till Blekinge Teknikcollege ekonomisk förening
Utgår.

Ärende: Yttrande över ansökan från Beijer Byggmaterial AB om tillstånd till allmän kameraövervakning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlshamns kommun, med hänvisning till vad som redovisats i ansökan med tillhörande ritning och teknisk beskrivning, inte har något att erinra mot att Beijer Byggmaterial AB beviljas tillstånd att kameraövervaka butikslokalen och virkeslagret på Oljehamnsvägen 247 i Karlshamn enligt redovisad ansökan.
Bakgrund: Företaget Beijer Byggmaterial AB i Karlshamn har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd till kameraövervakning. Länsstyrelsen har skickat ansökan till Karlshamns kommun för yttrande.

Ärende: Godkännande av slutrapport avseende Natur- kultur och friluftskarta Ire-Loberget
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna slutrapporten.
Bakgrund: Slutrapport för naturvårdsprojektet har lämnats in till bus-nämnden för godkännande. Projektägaren OK Skogsfalken har tagit fram tre kartor över naturområdet att användas i utbildnings- och informationssyfte men även som verktyg för friluftsliv i natur- och kulturlandskapet. Kartor har distribuerats till föreningen LUKA, Ihre Natur- och kulturskola, Ringamåla skola och Karlshamns turistbyrå.

Ärende: Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 (brytningsområdet på Sternö) – samråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ha någon erinran mot byggnadsnämndens inriktningsbeslut.
Bakgrund: Förslaget för aktuellt planärende är att ett genomförande av avsedd detaljplan bedöms få betydande miljöpåverkan. Bedömningen att detaljplanen kan antas leda till betydande miljöpåverkan har vuxit fram under hittills genomfört planarbete och har nu, med konsulthjälp, sammanfattats i ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB”, daterad den 21 september 2006. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning är att ett genomförande av föreslagen detaljplan innebär en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen. Nämnden är av den åsikten att en miljökonsekvensbeskrivning därmed erfordras.

Ärende: Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 (brytningsområdet på Sternö) – förlängd tid
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för framtagande av detaljplan för del av Karlshamn 8:24 (brytningsområdet på Sternö) till 1 april 2008.

Ärende: Avtal om spåranslutning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att för närvarande inte ta ut någon ersättning för brukarna för drift- och underhåll av industrispåren. Vidare beslutas att för kommunstyrelsens egen del diskutera eventuell avgiftsbeläggning av spårtrafiken i samband med framtida förhandlingar med berörda företag.

Bakgrund: Runt om i landet finns det ett antal kommuner som tillämpar avgiftssättning för utnyttjande av deras industrispår. De kommuner som valt att tillämpa avgiftssättning använder sig av avgifter per ton alternativt per vagn. Uppgifter från Green Cargo som utför transporterna gör gällande att det transporteras cirka 1~450 vagnar/år på Karlshamns kommuns industrispår. Sifforna fördelas på de tre olika spåren Kölöspåret, Stillerydsspåret, Karlshamns västra (Prinsgatan). Tyngdpunkten på trafiken är ut till hamnen medan trafik till Karlshamns Kraft är ringa. Gatuenheten har de senaste åren lagt cirka 220~000 kronor på drift och underhåll av industrispåren. Summan kommer från och med 2006 att öka då underhållsbehovet för 2007 är budgeterat till 550~000 kronor.



Ärende: Utbyggnad av vatten- och avlopp inom Långasjönäs camping och turistanläggning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommundirektören ge i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra förprojektering för framtagande av ny vatten- och avloppsanläggning samt konsekvenser, att resultatet av förprojekteringen ska redovisas för kommunstyrelsen senast den 31 mars 2007, att ett anslag för utredning reserveras på cirka 200~000 kronor inom ramen för kommunstyrelsens anslag under innevarande år belastar 2006 års anslag och att 100~000 kronor reserveras i 2007 års anslag. Vidare beslutas att kommunens turistenhet i avvaktan på resultatet av genomförd förprojektering överta driften av Långasjönäs camping- och turistanläggning genom säsongsanställning av personal under 2007, och att kommunen för 160~000 kronor köper inventarier och övrig lös egendom inom tilldelad ram för turistbyråns verksamhet för 2006.
Bakgrund: Avtalet med nuvarande campingvärden angående drift och skötsel av anläggningen har sagts upp av kommunen till årsskiftet 2006/2007. Uppsägningen har gett upphov till ett antal frågor som kräver överväganden från kommunstyrelsens sida, däribland frågan om en eventuell utbyggnad av vatten- och avloppssystemet.

Ärende: Förslag till bildande av helägt aktiebolag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta informationen till dagens protokoll
Bakgrund: Styrelsen för NetPort.Karlshamn har under 2006 diskuterat möjligheten att NetPort.Karlshamn ideell förening bildar ett aktiebolag. Styrelsen har tagit beslut om att bilda ett helägt aktiebolag. Anledningen ör att den verksamhet som idag bedrivs är alltför omfattande för en ideell förening. Medlemsparterna i NetPort.Karlshamn är Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola och representanter från näringslivet.

Extra ärende
Ärende: Skärgårdstrafik från 2008
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att rekommendera Blekingetrafiken att i nuvarande läge inte säga upp avtalet med Haglund Shipping om skärgårdstrafik i Karlshamns kommun.
Bakgrund: Blekingetrafiken har i en skrivelse begärt kommunens besked om skärgårdstrafik från och med 2008. Det nuvarande trafikavtalet sommartid med Haglund Shipping som upphandlats av Blekingetrafiken upphör vid utgången av 2007 men förlängs med tre år om det inte sägs upp av någon av parterna före kommande årsskifte. Trafiken utgår från karlshamn och angör Tärnö, Joggesö och Tjärö under tiden juni-augusti.

Ärende: Förköpsanmälningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen avstår från att utöva sin förköpsrätt och att beträffande fastigheterna Kullemåla 1:29, Hasseln 1 och 2, Vittskövle 4:1 och Reningsverket 2 även avstå från att påkalla prövning av förvärvstillstånd.
Bakgrund: I enlighet med förköpslagen har förköpsanmälan inkommit på följande försålda fastigheter; Kullemåla 1:29, N Holländarev 723-15, Svängsta (köpeskilling 4~450~000 kronor), Hasseln 1, Idrottsvägen 2, Karlshamn och Hasseln 2, Skyttevägen 2, Karlshamn (Köpeskilling åtta miljoner kronor och en miljon kronor), Asarums-Bökemåla 1:9, N Ebbarpsvägen, Svängsta (köpeskilling 375~000 kronor), Hästaryd 4:73, Virvelvägen, Mörrum (köpeskilling 200~000 kronor), Ällestad 1:10, Vettekullav 123-24, Karlshamn (köpeskilling 2,9 miljoner kronor), Elleholm 43:13, Elleholmsvägen, Mörrum (köpeskilling 1~250~000 kronor), Vittskövel 4:1, Svängstavägen, Mörrum (köpeskilling 600~000 kronor), Reningsverket 2, Utsiktsvägen, Karlshamn (köpeskilling en krona), Halahult 1:65, N Högahultsvägen 16, Trensum (köpeskilling 550~000 kronor).

Övriga ärende
- Godkännande av underlag för upphandling av förprojektering rörande ny godsbangård och kombiterminal
- Upphandling av hyra av mobila toaletter
- Överförande av förvaltningen av kommunens skogar från servicenämndens till teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde
- Förordning av ombud enligt begravningslagen
- Yttrande över skrivelse angående elektromagnetisk strålning
- Yttrande över granskningsrapport Internkontroll
- Förslag till nytt revisionsreglemente för revisorerna i räddningstjänsten Västra Blekinge
- Förslag till nytt revisionsreglemente för revisorerna i Vårdförbundet Blekinge
- Svar på motion om stöd till Brottsofferjouren i Blekinge
- Svar på motion om införande av hundrastgårdar och utökning av kärl för hundlatrin

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).