Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 14:42 CET

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, Karlshamns kommun, tisdagen den 6 februari 2007, Mörrumssalen, Rådhuset

Ärende: Antagande av översiktsplan för Karlshamns kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till översiktsplan för Karlshamns kommun, att samtliga nämnder och styrelser beaktar översiktsplanens intentioner vid olika former av ställningstaganden, att därutöver ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån den av byggnadsnämnden redovisade förteckning avseende förslag på kommande utredningar, samordna och planera det vidare arbetet tillsammans med byggnadsnämnden och eventuella övriga berörda nämnder och myndigheter. Vidare föreslås att kommunstyrelsen i sin egenskap av verkställande organ fortlöpande håller kommunfullmäktige informerat om utredningsläget. Bakgrund: Ett förslag till ny översiktsplan för Karlshamns kommun har tagits fram. Arbetet med planen är nu i slutskedet av processen och den ska behandlas för antagande. Syftet med översiktsplanen är att det ska vara ett politiskt program som uttrycker viljeinriktningen för kommunens framtida användning av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska redovisa hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras och hur riksintressena ska tillgodoses. Dessutom ska planen vara vägledande för fortsatt arbetet och beslut som till exempel vid detaljplanering och bygglovhantering. Planförslaget har varit utställt för granskning 30 oktober-31 december 2006. Remissinstanser och allmänhet har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till översiktsplan.

Ärende: Yttrande över ansökan om inrättande av fågelskyddsområde Björkön
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande: ”Kommunstyrelsen ser det som positivt om Björkön kan återfå den betydelse som den uppenbarligen haft som häckningslokal. En utredning som visar om detta är möjligt bör länsstyrelsen kunna göra som ett första led i frågan. Hänsyn bör härvid tas till öns värde för det rörliga friluftslivet.”
Bakgrund: Länsstyrelsen vill veta vad Karlshamns kommun tycker om en privatpersons förslag om att
inrätta fågelskyddsområde på Björkön vid Kroksjön i Åryd. Teknik- och fritidsnämnden, som också yttrat sig i ärendet, är positiv till förslaget.

Ärende: Förköpsanmälningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen avstår från att utöva sin förköpsrätt och att beträffande fastigheterna Hästaryd 2:100 samt Asarum 8:26 även avstå från att påkalla prövning av förvärvstillstånd.
Bakgrund: I enlighet med förköpslagen har förköpsanmälan inkommit på följande försålda fastigheter; Hästaryd 2:100, Karlshamnsv 10, Mörrum (köpeskilling 2,2 miljoner kronor), Eriksberg 1:2, Eriksberg, Trensum (köpeskilling 1~368~000 kronor), Strömma 1:2, Strömmavägen 35, Karlshamn (köpeskilling 5,1 miljoner kronor), och Asarum 8:42, Graneforsvägen, Asarum (köpeskilling 600~000 kronor).

Övriga ärende
Information om Sydostlänken- Lennart Henriksson, Karlshamns kommun
Svar på motion om värdegrundsarbetet i Karlshamns kommun

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).