Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 13:38 CET

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, Karlshamns kommun, tisdagen den 27 februari 2007, Mörrumssalen, Rådhuset

Ärende: Upprustning av Resecentrum och Mörrums station, entreprenadförfrågan
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget och att uppdra åt projektledaren Lennart Henriksson, Karlshamns kommun, att inom ramen för årets budget för projektet, teckna avtal med blivande entreprenör.
Bakgrund: Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2006 att godkänna ett avtal med Blekingetrafiken om att rusta upp och handikappanpassa Resecentrum i Karlshamn och Mörrums stationsområde. Samtidigt beslutades att upphandla projektering av områdena. Projektering har upphandlats från WSP i Karlskrona. Arbetena beräknas kunna påbörjas i slutet av mars och vara färdigställda för slutbesiktning i juni 2007.

Ärende: Tilläggstrafik trafikåret 2007/2008
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att behålla tilläggstrafiken ytterligare ett år.
Bakgrund: Som en del i planeringen inför trafikåret 2007/2008 har Blekingetrafiken gjort en genomgång av trafik med låg beläggning (turer med färre än sju resande per tur). I Karlshamn har det inte framkommit några turer som är aktuella att dras in eftersom det på senare år har tagits bort turer som haft lite resande. Under innevarande trafikår finns två turer på linje 250 med låg beläggning som kommunen köpt in som tilläggstrafik. Kommunen ska kunna ta ställning till om dessa turer ska behållas som tilläggstrafik även under trafikåret 2007/2008.

Ärende: Kulturpolitiskt program
Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förslaget till kulturpolitiskt program. Programmet ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt antagande.
Bakgrund: Efter återremiss från kommunfullmäktige har utredningsgruppen fått i uppdrag att bearbeta förslaget och överlämnar, efter samråd, förslag till reviderat kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun.

Ärende: Förslag till kommunalt handlingsprogram för Karlshamns landsbygd 2007-2010
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta föreliggande ”Förslag till handlingsprogram för Karlshamns landsbygd 2007-metricconverterProductID2010”2010”, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att svara för ledning och samordning av programmets genomförande samt att ge berörda nämnder och styrelser i uppdrag att stegvis genomföra programmets intentioner inom respektive ansvarsområden samt koppla detta till budgetprocessen.
Bakgrund: Det föreslagna programmet syftar till att inspirera till utveckling på Karlshamns landsbygd. Programmet har stöd i den av kommunfullmäktiga antagna visionen för Karlshamns kommun.

Ärende: Förköpsanmälningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen avstår från att utöva sin förköpsrätt och att även avstå från att påkalla prövning av förvärvstillstånd.
Bakgrund: I enlighet med förköpslagen har förköpsanmälan inkommit på följande försålda fastigheter; Vekerum 8:24, Vekerums Stationsväg, Mörrum (köpeskilling 900~000 kronor), Borås 2, Regeringsgatan 99, Karlshamn, (köpeskilling 1~325~000 kronor), Froarp 3:50, Elsebrånevägen, Asarum (köpeskilling 75~000 kronor), Elleholm 19:10, Svenstorpsv 113, Mörrum (köpeskilling 1~450~000 kronor), Åryds-Bökemåla 1:81, Bökemålav 228-131, Trensum (köpeskilling 125~000 DKK).

Ärende: Yttrande över inlämnat ”Förslag till Karlshamns kommun” avseende ökat lokalt engagemang i tätort
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uttala att förslagsställarens idé är väl förenlig med kommunens uttalade ambitioner och att arbete pågår för att öka dialogen och samarbetet med kommunens föreningsliv inom alla sektorer och i hela kommunen.
Bakgrund: Förslag har kommit in om att kommunen aktivt ska arbeta för att stimulera dialogen med föreningslivet även i tätorterna.

Ärende: Yttrande över inlämnat ”Förslag till Karlshamns kommun” avseende Svängstaregionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uttala att förslagsställarens idé är väl förening med kommunens ambitioner vad gäller det pågående projektet ”Svängstaregionen”.
Bakgrund: Förslag har kommit in om att kommunen aktivt ska arbeta för att bland annat marknadsföra Svängstaregionen. Kommunen driver sedan några år projekt ”Svängstaregionen”. De intentioner som förslagsställaren framför bedöms vara förenliga med intentionerna i projektet. Projektet beskrivs närmare på www.karlshamn.se

Ärende: Yttrande över inlämnat ”Förslag till Karlshamns kommun” avseende Bodagar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela förslagsställaren att det i dagsläget inte är aktuellt för kommunen att engagera sig i ett omfattande ”Bodagsprojekt” och istället hänvisa till de ambitioner vad gäller boende på landsbygden som redovisas i ”Förslag till handlingsprogram för Karlshamns landsbygd 2007-2010.
Bakgrund: Förslag har kommit in om att kommunen ska ta initiativ till att arrangera så kallade ”Bodagar”. Förslagsställaren har inspirerats av ett arrangemang som sju kommuner i nordöstra Skåne genomförde under 2006.

Ärende: Handlingsplan för folkhälsoarbetet
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar förslaget till handlingsplan för folkhälsoarbetet för kännedom till dagens protokoll.
Bakgrund: Folkhälsorådet har beslutat att översända förslaget till samråd för yttrande till berörda instanser. Samrådet är ett led i den slutliga beredningen av ärendet innan det framläggs för beslut i kommunstyrelsen. Synpunkter ska vara inkomna till kommunkansliet senast den 5 april 2007. Underlaget för förslagen i handlingsplanen bygger huvudsakligen på folkhälsopolitiskt program för Karlshamns kommun och resultatet av seminariedagen kraftsamling för folkhälsan som arrangerades av folkhälsorådet den 19 oktober 2006. Frågor om handlingsplanen kan ställas till Jeanette Heilmann, folkhälsosamordnare, Karlshamns kommun.

Ärende: Om- och tillbyggnad av Gustavsborg, avseende fastighetsreglering med KABO
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering mellan Karlshamns kommun och Karlshamnsbostäder AB (KABO).
Bakgrund: Fastighetsenheten har upprättat en överenskommelse mellan parterna som innebär att KABO överlåter och säljer en del av området till kommunen på cirka metricconverterProductID14 600 kvadratmeter14~600 kvadratmeter. Detta till det bokförda värdet av 21~894~940 kronor. Kommunen ska också ansöka om och bekosta lantmäteriförrättningen.

Övriga ärende
Prolongering av skolplan
Prolongering av måldokument
Val av revisor för kommunens förvaltade donationsfonder
Utseende av revisor i Stiftelsen Elektronikcentrum

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).