Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, Karlshamns kommun, tisdagen den 7 april, Mörrumssalen, Rådhuset

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 16:03 CEST

Ärende: Markanvisningsavtal Guö 3:1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna markanvisningsavtal med Kärnhem i Blekinge AB avseende del av Guö 3:1. Bakgrund: Markanvisningsavtal avseende del av Guö 3:1 har undertecknats och godkänts av Kärnhem Blekinge AB. Avtalet grundar sig på förutsättningar som klarlagts vid en markanvisningstävling som företaget har vunnit. Avsikten är att området ska bebyggas med cirka 30 bostadslägenheter.
Ärende: Antagande av detaljplan för del av Guö 3:1 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Guö 3.1. Bakgrund: Planområdet är beläget i Guö cirka 12 kilometer öster om Karlshamn och 1,5 kilometer söder om Åryd. Området ligger på en bergsplatå ovanför Guövikens östra strand. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse i form av parhus och friliggande enfamiljshus. Planbestämmelserna innebär att upp till 35 nya bostäder kan byggas på platån väster om Guövägen, ett område som har varit föremål för markanvisningstävling, samt fyra nya bostäder öster om Guövägen, alltså totalt 39 nya bostäder.
Ärende: Kvalitetsredovisning för Karlshamns kommuns utbildningsverksamhet 2008 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet och att lägga kvalitetsredovisningen till handlingarna. Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. Bakgrund: Kvalitetsredovisningen för 2008 omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt fritidsgårdsverksamhet. Kvalitetsredovisningen är upprättad för att tillgodose statens intresse att följa utvecklingen av kommunens förskolor, fritidshem och skolor och dess resultat. Redovisningen fungerar också som stöd för att utveckla och förbättra verksamheten genom att resultatet och arbetet med att uppfylla verksamheternas mål synliggörs och analyseras.
Ärende: Förslag till framtida inriktning av Karlshamns kommuns aktiva fritidsliv - samrådsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott avvaktar inkomna synpunkter innan yttrande lämnas. Bakgrund: Teknik- och fritidsnämnden har formulerat uppdraget att ta fram en handlingsplan i samverkan med föreningslivet för att forma Karlshamns kommuns fritidsverksamhet de närmaste tio åren. Efter sammanställningen, som bygger på önskemål och behov hos föreningslivet, är det dags att ta ställning till ett antal avgörande förslag för den framtida inriktningen av Karlshamns kommuns aktiva fritidsliv. Underlag för arbetet med politiska beslut och arbetsmateriel, finns tillgängligt på www.karlshamn.se/framtidsforum Synpunkter skickas till Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen - fritidsenheten, 374 81 Karlshamn. Det går också att lämna synpunkter på plats vid en offentlig presentation tisdagen den 14 april klockan 19.00 i Rådhussalen, Rådhuset.
Ärende: Besked angående VA i skärgården Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att rapporten tas till protokollet. Bakgrund: I september 2008 gav kommunfullmäktige teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra projektet VA i Hällaryds skärgård. Ett av kriterierna i fullmäktiges beslut säger att minst 88 av skärgårdens fastigheter ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet för att projektet ska kunna genomföras. Samfälligheterna har nu inkommit med avtalsförslag och förteckningar över fastigheter som är villiga att ansluta sig. Dessa uppgår i dagsläget till 77 fastigheter. Med hänvisning till detta kan teknik- och fritidsnämnden inte teckna avtal om vatten och avlopp i Hällaryds skärgård.
Övriga ärende Biosfärsärende ("Ansökan" och organisationsärende "PM" organisation)
För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).