Skip to main content

Fortsatt stark utveckling för solenergin i Skåne

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2016 11:00 CET

Under 2015 växte elnätsansluten solenergi i Skåne med 57 %. Det visar Solar Region Skånes årliga kartläggning. Sedan slutet av 2014 har det skett en ökning med 57 %, både i antalet anläggningar och avseende anläggningarnas sammanlagda kapacitet (kW). Totalt 948 solcellsanläggningar fanns anslutna till det skånska elnätet vid utgången av 2015, med en total sammanlagd effekt på 13 403 kW. På ett år kan dessa solceller producera ca 12 miljoner kilowattimmar förnybar el från solen. Det motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 2 400 skånska familjer!

Hälften fortfarande utanför elcertifikatssystemet

Kartläggningen visar att endast hälften av solcellsanläggningarna – 54 % av den totala effekten – är godkända för att få elcertifikat för sin förnybara el. Detta visar på en brist hos elcertifikatsystemet, som är avsett att gynna all utbyggnad av förnybar elproduktion – småskalig såväl som storskalig. Solar Region Skåne anser att elcertifikatssystemet bör förenklas och anpassas för småskaliga anläggningar, så att det gäller lika för all förnybar elproduktion och att all el från solenergi kan införlivas i elcertifikatsystemet.

I kartläggningen kan också utläsas att endast en mindre andel, ca 39 % av den installerade effekten, har fått utbetalat solcellsstöd. Detta beror troligen bland annat på de långa handläggningstiderna för det statliga solcellsstödet, ofta längre än två år. Det är viktigt att handläggningstiderna för stödet kortas så att det kan gynna solcellsmarknaden på bästa sätt.

Kartläggningen är en del av projektet Sol i Syd

Kartläggningen genomförs i samverkan med Energikontoret Skåne inom ramen för projektet ”Sol i Syd”, som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Klimatsamverkan Skåne, Region Blekinge, Solar Region Skåne och Kraftringen. Kartläggningen kommer att genomföras årligen 2016-2019.

Energikontoret Skåne är en regional energiaktör som arbetar med energieffektivisering och för en ökad andel förnybar energi. Vi tillhör Kommunförbundet Skåne och drivs utan vinstintresse. Energimyndigheten stödjer vårt arbete som regional energiaktör.

Bifogade filer

PDF-dokument