Skip to main content

Skåne växlar upp i klimatomställningen - vill vara klimatneutralt 2030

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2017 07:30 CEST

- Den nya klimat- och energistrategin ska skapa förutsättningar för för Skåningarna att leva klimatsmart, säger Tommy Persson, projektledare på Länsstyrelsen Skåne.

Skåningarna minskar sina utsläpp av växthusgaser, blir allt energieffektivare och har i princip fasat ut oljan i sin uppvärmning vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Samtidigt drivs 90 procent av fordonen i Skåne med fossila bränslen, det regionala målet om att öka energiproduktionen från förnybara energikällor nås inte och utsläppen från vår konsumtion ökar. En ny klimatstrategi för Skåne ska skapa förutsättningar för ett klimatneutralt Skåne 2030. Det är Skånes svar på uppropet om fossilfritt Sverige som idag anordnar en konferens i Lund.

- Mycket går åt rätt håll men det går för långsamt. Vi måste göra mer och underlätta för privatpersoner att leva klimatsmart. Den nya klimat- och energistrategin ska skapa förutsättningar för det. Vill man köra elbil så ska vi se till att det finns laddstolpar, vill man ställa bilen så ska vi se till att det finns alternativ i form av cykelvägar, bussar och tåg, säger Tommy Persson på Länsstyrelsen Skåne som är projektledare för Skånes nya klimat- och energistrategi. 

Tas fram gemensamt
Den nya klimat- och energistrategin tas fram inom Klimatsamverkan Skåne som är en samverkan mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne.

- Idag lanserar vi hur Skåne ska ta ledningen i ett fossilfritt Sverige. Vi behöver ta ett samlat grepp om klimatarbetet på alla nivåer. Våra tre organisationer tillsammans med näringslivet och andra aktörer har goda förutsättningar att påverka samhällsutvecklingen i rätt riktning eftersom vi ansvarar bland annat för samhällsplanering, kollektivtrafik och för att stimulera miljödriven näringslivsutveckling, säger Petter Forkstam som är ordförande för Klimatsamverkan Skåne och Energikontoret Skåne som är en del av Kommunförbundet Skåne.

Transport och konsumtion behöver förändras
I Skåne har vi överträffat flera av nuvarande klimatmål men samtidigt finns det områden som behöver förbättras och det finns flera svåra utmaningar. Exempelvis har andelen utsläpp som sker i andra länder, men som orsakats av vår svenska konsumtion ökat med nästan femtio procent de senaste tjugo åren.

- Skåne har goda förutsättningar att bli klimatneutralt men vi behöver kraftsamla framförallt fler aktörer inom transportområdet och ha tydligt fokus på hållbar konsumtion och livskvalitet. Det krävs politiska och strukturella förändringar som ger förutsättningar för skåningarna att agera klimatsmart, säger Dolores Öhman, regionråd i Region Skåne.

För mer information kontakta gärna

Om Klimatsamverkan Skåne
Klimatsamverkan Skåne startade våren 2010 och är ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och de skånska kommunerna genom Kommunförbundet Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne.

Fakta

  • Solenergin växer i Skåne. Den installerade effekten från solceller ökade med 75 % mellan 2015 och 2016. Källa: Energikontoret Skåne
  • Under de senaste tjugo åren har andelen utsläpp som sker i andra länder, men som orsakats av vår svenska konsumtion ökat med nästan femtio procent. Under samma period har de konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige, minskat med trettio procent. Källa: Naturvårdsverket

Dessa skånska klimatmål är nådda:

  • Energianvändningen har minskat med 10 %.
  • Utsläppen av växthusgaser har minskat med 32 % (jämfört med nivån 1990).
  • Utsläppen från transporter har minskat med 16 % (jämfört med år 2007).
  • Källa: Länsstyrelsen Skåne


Internationellt klimatavtal

  • EU deltog i FN:s klimatkonferens som ägde rum i Paris i december 2015. Konferensen resulterade i ett bindande globalt avtal om minskade utsläpp av växthusgaser. Avtalet ska börja gälla år 2020 och målet är att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader, helst till en och en halv grad.
  • Den svenska regeringen har som mål att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Om Kommunförbundet Skåne
Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.

Om Klimatsamverkan Skåne
Klimatsamverkan Skåne startade våren 2010 och är ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och de skånska kommunerna genom Kommunförbundet Skåne. Syftet med samverkan är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Samarbetet har roterande ordförandeskap och Kommunförbundet Skåne är ordförande under 2017-2018. Läs mer på klimatsamverkanskane.se