Skip to main content

Starkt resultat och fortsatt utveckling av hållbar energi

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 13:53 CET

Lunds Energikoncernen gör 2012 ett resultat, efter finansiella poster, på 239 mnkr (68). Trots lägre energivolymer än normalt under årets inledning och avslutning ökade lönsamheten inom nästan samtliga affärsområde.

- Det är mycket glädjande att verksamheten genererar det bästa resultatet på flera år. Under 2012 och framöver ligger vårt fokus på att utveckla hållbar energi för framtida generationer. Bygget av Örtoftaverket och årets renovering av vårt världsunika geotermisystem är några exempel på detta, säger Sylvia Michel, koncernchef för Lunds Energikoncernen.

Under 2012 investerade koncernen 648 mnkr (194) i ny och befintlig energiverksamhet, varav 474 (38) mnkr i bygget av Örtoftaverket. Investeringarna finansieras med egna medel och direkt på kapitalmarknaden.

- Vi har ingen kommunal borgen, vilket annars är vanligt bland kommunägda bo-lag, dock ett starkt ägarstöd och en hög kreditvärdighet*, fortsätter Sylvia Michel.

Som ett steg i att konsolidera och verksamhetsanpassa bolagsstrukturen kommer flera dotterbolag att fusioneras med moderbolaget Lunds Energikoncernen AB (publ) under första halvan av 2013. Moderbolaget tar från och med 1 maj över samtliga tillgångar och skulder samt den verksamhet som idag bedrivs i berörda dotterbolag.

- Vi har sett över vår bolagsstruktur och ser effektiviseringsmöjligheter. Omstruk-tureringen ökar också möjligheterna till samordning och gemensamt fokus på kundernas behov, avslutar Sylvia Michel.

* Lunds Energikoncernen har idag en rating från Standard & Poor’s på BBB+/Negative/A-2.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Micke Andersson, ekonomichef, Lunds Energikoncernen AB
0739-17 91 04, micke.andersson@lundsenergikoncernen.se
Sylvia Michel, vd och koncernchef, Lunds Energikoncernen AB (publ)
070-266 58 50, sylvia.michel@lundsenergikoncernen.se

Lunds Energi ägs av Lunds Energikoncernen AB (publ) som i sin tur ägs, via holdingbolaget Kraftringen AB, av fyra skånska kommuner och då till 82,4 % av Lunds kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun.

Antalet energikunder uppgår till 293 000 och 400 personer är anställda i koncernen. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy