Skip to main content

Bockeboda har fått ny ägare

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 14:20 CEST

Kristianstads kommun och stiftelsen O D Krooks donation i L-län har nu skrivit under köpeavtalet som innebär att Bockeboda strövområde får ny ägare.

Ny markägare blir O D Krooks donation i L-län, som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap och som redan idag driver ett tjugotal strövområden över hela Skåne.
− Kommunens ambition med området är att det ska fortleva som det viktiga tätortsnära rekreations- och friluftsområde som det är och har varit. Ägarbytet ger nya möjligheter att marknadsföra och tillgängliggöra området på ett positivt sätt, säger Patrik Möller, mark- och exploateringschef.

Samtidigt har ett samarbetsavtal skrivits på där båda parter satsar vardera 250 000 för att göra området mer attraktivt och tillgängligt. Redan under nästa år kommer stigarna att märkas om och rastplatserna att rustas upp.
− Bockeboda strövområde har en fantastisk potential. Vår målsättning är att kunna göra det södra området mer tillgängligt och synliggöra de naturvärden som finns för besökare, säger Stefan Olsson, vd Stiftelsen Skånska Landskap.
Bockebodaområdet ligger i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
− Med sina skogliga miljöer med bokskog och gamla ekar är Bockeboda ett viktigt inslag i Biosfärområdets temalandskap ”Gamla trädmiljöer”. Nu kan områdets värden lyftas fram på ett helt nytt sätt, säger Sven-Erik Magnusson, biosfärkoordinator.

Avtalet innebär ett delat ansvar för drift och underhåll. Kristianstads kommun ansvarar för de norra delarna, medan Stiftelsen Skånska Landskap står för skötseln i de södra delarna.
− Vi hoppas att det ska bli ett lyft för Bockeboda. Vi ser positivt på de planer som stiftelsen har berättat om och de förbättringar som är på gång, säger Ingvar Johannesson, vice ordförande Härlövs If, som bland annat drivit Bockatorpet, mötesplatsen för rekreationsområdets besökare.
Bockatorpet brann ner till grunden i början av hösten. En ny samlingslokal kommer att byggas med planerad byggstart våren 2013.

På längre sikt finns också planer på att göra en hårdgjord stig och tillgänglighetsanpassad rastplats och toalett vid Uddarpsområdet. Och kanske röja i skogen så att de gamla ekar som idag döljs får en mer framträdande plats.
− Vi vill att så många som möjligt ska kunna uppleva naturen, oavsett vilka intressen, erfarenheter eller förutsättningar man har. Dessa ambitioner gäller självklart även Bockeboda, säger Stefan Olsson, vd för Stiftelsen Skånska Landskap.

Bockeboda strövområde
Bockebodaskogen ligger någon mil från Kristianstad, på Nävlingeåsens östligaste sluttning. Nävlingeåsen är en så kallad urbergshorst som bildats genom förskjutning i jordskorpan för 100 miljoner år sedan. Områdets norra del domineras av granskog, i söder breder blandad lövskog ut sig.
I området finns gott om stigar och motionsslingor, där de flesta utgår från en spårcentral i områdets norra del. Stor del av stigarna norr om spårcentralen går på privat mark, söderut går bland annat en längre stig till Uddarpsområdet, där det också finns en parkering. 

Stiftelsen Skånska Landskap
Stiftelsen Skånska Landskaps arena är 10 000 hektar mark och ett tjugotal strövområden i Skåne. Delar av marken äger Stif­telsen Skånska Landskap, men förval­tar också fem andra stiftelsers mark. Markerna används både för rekreation och friluftsliv och för skogsbruk.
Mer information: www.skanskalandskap.se

O D Krooks donationer
Otto Daniel Krook såg med oro hur "skogsförödelsen år från år fortgått utan synnerlig omtanke för nyodling som ersättning". 1873 donerade han 100 000 riksdaler för att bilda en stiftelse i vardera länen i Skåne. Enligt donationsbreven skulle stiftelserna "inköpa jordegendom som för åkerbruk eller gräsväxt är otjenlig, men till skogskultur är tjenlig". Avkastningen av skogsbruket skulle användas till inköp av ytterligare egendomar.

De bägge stiftelserna har sedan dess bedrivit ett uthålligt skogsbruk. Skogsbruket är miljöcertifierat och en allt större del av arbetet handlar idag om naturvård, kulturmiljövård, rekreation och friluftsliv. Så kommer det också att vara i Bockeboda.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Vattenriket omfattar större delen av Kristianstads kommun. Få platser har så rik och varierad natur som Vattenriket. Området är utsett till ett Biosfärområde av Unesco. Ett biosfärområde är ett modellområde som visar hur vi kan både bevara och utveckla naturens resurser på ett hållbart sätt. I Vattenriket finns besökscenter, naturum och 21 andra besöksplatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy