This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Handelsområde utreds vidare

Stadsbyggnadskontoret har gått igenom alla de synpunkter som kommit in på detaljplanen för området Hammar i östra Kristianstad. Efter genomgången anser Stadsbyggnadskontoret att det behövs kompletterande utredningar vilket leder till en att planförslaget kommer att revideras. Det som föreslås utredas vidare är alternativa trafiklösningar, dagvattenhanteringen och konsekvenserna för handeln.

I slutet av 2012 var förslaget till ny detaljplan för området Hammar ute på remiss. I området finns planer på ett nytt handelsområde, bostadsområde och en ny infartsled till staden.

53 yttranden kom in både från privatpersoner och organisationer som Länsstyrelsen i Skåne och Skånetrafiken. Flest yttranden rör trafiklösningarna och de konsekvenser ett nytt handelsområde får på handeln i centrum. Synpunkter har även kommit på att inte dra om busslinjerna utan låta de ligga kvar på Blekingevägen.

- När vi nu gått igenom alla synpunkter anser vi att vi måste komplettera vissa frågor och revidera förslaget till detaljplan, säger Marie Nilsson som är planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret. Vi behöver komplettera de utredningar som finns för trafiken, dagvattnet och handelskonsekvensbeskrivningen.

Byggnadsnämnden ska vid sitt möte den 2 maj ta ställning till Stadsbyggnadskontorets förslag. Utredningarna kompletteras och ett omarbetat förslag till detaljplan tas fram under sommaren. Till hösten ska ett nytt planförslag vara framme och berörda sakägare, föreningar och remissinstanser får då möjlighet att yttra sig igen.

För mer information kontakta:

Margareta Lannér Hagentoft, planchef Kristianstads kommun, 044-13 56 83 Marie Nilsson, planarkitekt, Kristianstads kommun,
marie.nilsson-shehata@kristianstad.se 044-13 55 01

Läs mer:
Detaljplanen för Hammar

Ämnen

Regioner


Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen 85 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 7 400 anställda och omsätter cirka 7 miljarder kronor varje år.

Presskontakt