Skip to main content

Kommunalt kulturprogram i Lindesberg tar form

Nyhet   •   Feb 04, 2016 15:43 CET

Bilden: Det regionala kulturprogrammet som presenterades förra veckan kommer nu att följas upp av ett kommunalt kulturprogram i Lindesberg.

"Ett kulturpolitiskt program är ett strategiskt dokument som bör tas fram i samverkan mellan politik, kommunens tjänstemän, föreningslivet och allmänheten för att få en bred förankring i kommunen", skriver Merit Israelsson (förvaltningschef) och Kristina Öster (kulturchef) i ett förslag till beslut som kommer att behandlas av Lindesbergs kommuns Tillväxtutskott 11 februari.

Susanne Karlsson (C) lämnade i oktober 2015 in en motion om att kommunen ska skapa ett kulturpolitiskt program. Hon skriver att kulturen är viktig och bidrar till att göra Lindesbergs kommun attraktiv för boende och besökare. "I kommunen finns kulturmiljöer samt många olika utövare av kultur. Kulturupplevelser i olika former ger en stimulerande fritid och tillgång till kultur ger ett rikare liv vilket är viktigt för ett långsiktigt hållbart samhälle. Kulturen ska vara en självklar del i kommunens planering med tillgänglighet för alla. Genom att göra ett kulturpolitiskt program lyfts, tydliggörs och synliggörs kulturen. Kultur- och fritidsnämnden finns inte längre kvar och deras viljeriktning 2013-2016 behöver omarbetas så att kulturen får ett eget handlingsprogram".

Tillväxtförvaltningen håller med om Susanne Karlssons skrivningar om kulturens betydelse för människor och samhälle. "Ett rikt kulturliv bidrar till god hälsa, ökat lärande och större tillväxt men har också ett värde i sig. Det är viktigt för förvaltningen att ha ett strategiskt dokument att arbeta efter för att främja det fria kulturlivet och kommunens egna insatser inom området. Vi menar liksom Susanne Karlsson att området kulturarv ska ingå i ett kulturpolitiskt program. Även i museiutredningen betonas vikten av att kulturen är en självklar del i kommunens planering. Viktiga kopplingar till Kulturpolitiskt program finns i kommunens utvecklingsstrategi, den regionala kulturplanen, de förslag som finns i museiutredningen och den blivande biblioteksplanen. 

Tillväxtutskottet föreslås besluta att Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att lämna förslag till Tillväxtutskottet på metod för att ta fram ett kulturpolitiskt program - och att det bör tas fram i samverkan mellan politik, kommunens tjänstemän, föreningsliv och allmänhet.