Skip to main content

"Kulturgaranti är bra - men hur ska det finansieras?"

Nyhet   •   Aug 31, 2017 08:00 CEST

Syftet med kulturgarantin är att stärka och utjämna tillgången till professionell kultur för alla barn och unga i skolan i hela Örebro län.

Lindesbergs kommun stödjer Region Örebro läns förslaget till kulturgaranti - men efterlyser tydligare besked om hur det föreslagna subventionssystemet ska fungera och hur stort ekonomiskt stöd till kommunerna det rör sig om. Det föreslår Kristina Öster (kulturchef) och Henrik Arenvang (förvaltningschef barn och utbildning) att Lindesbergs kommun ska svara i sitt remissvar.

Lindesbergs kommun ställer sig positiv till att alla barn ska få likvärdiga kulturupplevelser i ännu högre utsträckning än tidigare, enligt förslaget till remissvar:

"Det är av mycket stor vikt att alla barn får kulturupplevelser oavsett var de bor eller hur deras socioekonomiska bakgrund ser ut. Vi vill liksom förslaget betona vikten av att alla barn får möta professionell kultur och olika kulturuttryck. Även barns eget skapande är viktigt".

Lindesbergs kommun stödjer därför förslaget till kulturgaranti.

"Vi beklagar dock att det inte angetts mål i kulturgarantin. Vad subventionssystemet som föreslås består i och hur det ska fungera skulle också kunna tydliggöras. Det framgår inte heller hur stort ekonomiskt stöd det rör sig om".

En kulturgaranti för alla barn och unga - i hela länet

Region Örebro län har en uttalad ambition genom Örebro läns kulturplan (2016-2019) att erbjuda barn och unga fler kulturinslag i förskola/skola. Utgångspunkten är att alla barn och unga i Örebro län ska erbjudas ett likvärdigt utbud av god kvalitet, och många kulturyttringar.

Att få delta i kulturlivet är en mänsklig rättighet enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter artikel 15. Trots detta begränsas möjligheterna att ta del av kultur av faktorer såsom individers socioekonomiska bakgrund, kön, utbildning och bostadsort. Regionens länsinstitutioner tillhandahåller inte all slags kultur och kan heller inte tillgodose allas behov. I Örebro län finns cirka 56.000 barn och unga i åldern 3 -19 år. I praktiken är inte kulturupplevelserna jämnt fördelade mellan barnen och skolorna i länet, utan vissa barn får fler kulturupplevelser medan andra barn inte får någon alls.

Syftet med kulturgarantin är att stärka och utjämna tillgången till professionell kultur för alla barn och unga i skolan (från tre år i förskolan till och med gymnasiet) oavsett var de bor i länet, samt bidra till ökad möjlighet att ta del av många olika slags professionell kultur och eget skapande.

Förslaget är utformat som ett subventionssystem och ska fungera som ett komplement till samverkansmodellen, kommunernas egna satsningar och det statliga bidraget inom Skapande skola. Ett gemensamt regionalt stöd föreslås upprättas och utgå från det totala antalet barn i länet från 3 år upp till 19 år där kommunerna matchar upp med motsvarande stöd.

Vad innebär detta för Lindesbergs kommun?

Lindesbergs kommuns remissvar har beretts i samråd mellan barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen utifrån följande resonemang:

"Att få delta i kulturlivet är en mänsklig rättighet som dessutom ger goda effekter bland annat för kreativitet och lärande. Alla åtgärder som ökar mängden och kvaliteten på kulturupplevelser för barn och unga är därför positiva. Kulturgarantin vill stärka alla barns möjlighet till kulturupplevelser men säger ingenting om vilken nivå man vill uppnå. Garantin hade vunnit på en ökad tydlighet då det gäller ambitionsnivå, till exempel hur ofta ett barn ska ha rätt till en kulturupplevelse under sin förskole- och skoltid.

Det är inte helt enkelt att bedöma vilken effekt kulturgarantin kan få för Lindesbergs kommun, framför allt för att skrivningarna kring subventionssystemet inte är helt tydliga men också för att det inte framgår vilken storlek på stödet som kommer att erbjudas.

Kulturgarantin innebär mer arbete för kommunen, till exempel i upprättandet av en barnkulturplan. Det är därför viktigt att kunna bedöma vad subventionssystemet innebär och vilka förbättringar det kan ge för barn och unga i Lindesbergs kommun.

Förslaget om kulturgaranti kräver en del insatser från barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen. En långsiktig barnkulturplan ska upprättas, en samordnare/kontaktperson skall utses och det ska finnas kulturombud på varje skola. Statistik ska också samlas in.

Eftersom formuleringen i förslaget lyder att kommunerna ska matcha upp med motsvarande stöd till det regionalt stödet bör förslaget om kulturgaranti inte innebära ytterligare ekonomiska åtaganden från kommunens sida utan kan i stället ses som en potentiell förstärkning", skriver Kristina Öster (kulturchef) och Henrik Arenvang (förvaltningschef barn och utbildning) i sitt förslag till remissvar.