Skip to main content

​Så fördelas årets regionala föreningsbidrag

Nyhet   •   Mar 04, 2020 09:00 CET

Region Örebro läns kulturnämnd har fördelat årets verksamhetsbidrag till föreningar, organisationer och studieförbund - totalt 47.736.000 kronor - varav länets kulturföreningar får 1.946.000 kronor (4%). Studieförbunden får mest (40%) och därefter sociala stödorganisationer (29%) och idrottsföreningar (18%).

”Region Örebro län stimulerar och uppmuntrar kulturaktörer i länet genom att ge bidrag till kulturföreningar, projekt och utvecklingssatsningar. Syftet med bidrag inom kulturområdet är att medverka till en utveckling av hela länets attraktionskraft för invånare, besökare och företag. Utgångspunkten för kulturstöden Region Örebro län fördelar är de prioriteringar och mål som presenteras i kulturplanen”, enligt Region Örebro län.

Regionalt stöd till kulturella och ideella föreningslivet

”Stödet till det kulturella och ideella föreningslivet har som mål att tillvarata ideella krafter, värna om yttrandefriheten samt att utveckla mötesplatser och mångfald”, skriver Region Örebro län.

Ytterst få föreningar har fått de belopp som ansökts - och beloppen har i ytterst få fall ökat från föregående år. Merparten av föreningarna som får bidrag finns i Örebro. Flera ansökningar om bidrag beviljades inte.

Studieförbunden får dela på totalt 19.170.000 kronor:

 • ABF: 5.522.000
 • Studieförbundet Bilda: 951.000
 • Folkuniversitetet: 352.000
 • Medborgarskolan: 944.000
 • NBV: 3.904.000
 • Sensus Svealand: 813.000
 • Studiefrämjandet: 3.320.000
 • Studieförbundet Vuxenskolan: 1.441.000
 • Kulturens bildningsverksamhet: 236.000
 • Örebro Läns Bildningsförbund: 1.687.000

Kulturföreningar för dela på totalt 1.946.000 kronor:

Musik:

 • Örebro läns Folkmusikförbund: 40.000
 • Karlskoga konsertförening: 17.000
 • Bergslagens kammarsymfoniker: 31.000
 • Örebro kammarmusikförening: 10.000
 • Örebro kammarkör: 10.000
 • Nora/Bergslagens kammarmusikförening: 40.000

Teater & dans:

 • Riksteatern i Örebro län: 80.000
 • Dockteaterhuset i Wadköping i Örebro: 24.000
 • Nya Teatern amatörteaterförening: 13.000
 • Amatörteatersamverkan Örebro län: 65.000
 • Fröjdans: 21.000

Museer:

 • Örebro läns Hembygdsförbund: 60.000
 • Örebro läns Idrotthistoriska Sällskap: 287.000
 • Värmlands Idrotthistoriska Sällskap: 6.000

Övrig kulturverksamhet:

 • Konstfrämjandet Bergslagen: 650.000
 • Nora Art: 85.000
 • Örebro läns Grafikgrupp: 36.000
 • Sveriges Konstföreningar Örebro län: 31.000
 • Örebro Konstskolans Vänner: 46.000
 • Konstnärernas Kollektivverkstad: 61.000
 • Örebro läns Slöjdförening: 35.000
 • Konsthantverkarna i Örebro län: 21.000
 • Örebro läns konstnärsförbund: 10.000
 • The Art Of Sweden: 10.000

Samlingslokaler:

 • Örebro läns bygdegårdsdistrikt: 28.000
 • Mellansveriges Folkets hus och parker: 75.000
 • Bredsjö kulturkooperativ: 55.000

Bland övriga bidrag:

 • Kulturstipendier: 99.000
 • Naturskyddsföreningen Örebro län: 48.000
 • Länsbygderådet Hela Sverige ska leva: 206.000

…………

Åtta projekt får regionala utvecklingsmedel

Region Örebro läns kulturnämnd har beviljat 565.00 kronor i utvecklingsmedel till åtta regional projekt.Syftet med Utvecklingsmedel kultur är att stimulera och stödja en utveckling av regionens kulturliv. Läs mer om Utvecklingsmedel kultur >>

Trekonstsamarbete för professionell scenkonst i form av teater och klassisk musik mellan Askersunds kommun, Lerbäcks teater och Länsmusiken i Örebro har beviljats 200.000 kronor i regionalt utvecklingsmedel. Under tre år med start 2020 kommer en samproduktion att äga rum till jul. Varje samproduktion kommer att sättas upp på Örebro konserthus och Sjöängen i Askeruns med barn som den primära målgruppen.

Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner får 30.000 kronor i utvecklingsmedel för Litteraturens lördag. Projektets syfte är att vara en mötesplats mellan länets litteratur/författare och läsarna med låga avgifter för bokborden och fria entréer för besökarna.

Medborgarskolan Värmland-Örebro län får 50.000 kronor i utvecklingsmedel för Artist books - glädjekällan som FUNKAr. Projektet syftar till att knyta erfarenheter av målgruppen funktionsnedsatta barn och unga till ett konstprojekt med fokus på bokkonst.

Organisationen Kultur och Kvalitet får 75.000 kronor i utvecklingsmedel för De glömda kulturarbetarna. Genom att erbjuda nätverksträffar och kulturaktiviteter vill projektet visa på goda exempel som kan inspirera till start och vidareutveckling av kulturproducerande verksamheter i Örebro län.

Örebro Filmförening får 50.000 kronor i för utveckling av filmfestivalen på Live at Heart. Föreningen vill skapa mötesmöjligheter för manusförfattare och andra författare på två nivåer - dels en nationell, dels en regional.

Sveriges Arkitekter Örebro får 50.000 kronor för projektet Plats - ett kreativt forum för samtal och dialoger kring hållbarhet för alla. Projektet vill under tre år (2018-2021) belysa bilden av regionen och Örebro stad. Under 2020 är projektets fokus på landsbygden och platsens betydelse för människan där projektet kommer att samarbeta med The Non Existence Center i Ställbergs gruva.

SISU idrottsutbildarna får 60.000 kronor för Mitt idrottsliv. Projektet syftar till att gestalta kvinnors idrottsliv fån 1940 till idag genom en teaterföreställning. Föreställningen och dess berättelser ska inspirera och ge nya perspektiv för dagens idrottande ungdomar. Föreställningen ska spelas på flera platser i länet.

Örebro Konstskola får 50.000 kronor i utvecklingsmedel för Konstskolan i framtiden - ett pilotprojekt med syfte att skapa en ny mötesplats för framför allt pedagoger och rektorer på så kallade förberedande konstskolor.

…………

Kultursamverkan: Drygt 100 miljoner fördelas i april

Inom samverkansmodellen finansierar Region Örebro län tillsammans med staten en rad olika kulturinstitutioner och konsultverksamheter samt länsbiblioteket. Den totala summan är för 2020 drygt 100 miljoner kronor varav statens del är 41,2 miljoner kronor. Beslut om fördelning av årets medel inom samverkansmodellen kommer enligt planerna att tas i regionens kulturnämnd 2 april. Frövifors Pappersbruksmuseum har som första kulturinstitution i Lindesbergs kommun ”uppgraderats” av Region Örebro läns - från regionalt föreningsbidrag till att få del av bidrag inom samverkansmodellen.

…………

Vill du ändra på något i den regionala kulturplanen?

I länets regionala kulturplan finns uppdrag och utvecklingsmål för länets kulturliv 2020-2023. Kulturplanen är ett levande dokument och därför är möjligheten till årlig revidering viktig. Vid revideringen ändras vanligen uppdrag eller utvecklingsmål. Det är också möjligt att du har mer övergripande synpunkter på planen, till exempel på upplägg och inriktning eller att du saknar områden i planen. Även om inte alla synpunkter leder till en revidering är alla slags synpunkter välkomna. Ändringar som beslutas om politiskt kommer att finns med i den version av kulturplanen som publiceras på webben 2021.