Skip to main content

​Användarnas behov i fokus för KB:s e-boksprojekt

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 09:26 CET

Regeringen gav i juni Kungl. biblioteket, KB, i uppdrag att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen LIBRIS. Beslutet innebar en fortsättning på KB:s tidigare uppdrag att inleda en försöksverksamhet vilken slutrapporterades till Kulturdepartementet i februari. 

- Vi kommer att utgå från läsarnas och bibliotekens behov i vårt utvecklingsarbete, säger Marja Haapalainen, projektledare för e-boksprojektet. Jag ser fram emot att göra användarna delaktiga i en samskapande process där vi tillsammans tar reda på vad som ska utvecklas.

– KB har tidigare genomfört ett par e-boksutredningar och en försöksverksamhet. Naturligtvis har vi nytta av det arbetet, men utvecklingen går snabbt och projektet kommer att anpassas till vad som är lämpligast att göra nu, säger Miriam Säfström, chef för KB:s enhet för Metadata och systemstöd.

Uppdraget till KB handlar om att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS och projektgruppen är intresserad av att komma i kontakt med andra relevanta utvecklingsprojekt runt om i landet. Projektet ska delredovisas i oktober 2017 och slutredovisas i mars 2019

KB:s e-boksprojekt i punktform:

E-boksprojektet är en del av uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

En lösning kommer att utvecklas i anslutning till den nationella katalogen LIBRIS.

E-boksprojektet utgår från läsarnas behov och syftet är att göra det enkelt att ladda ner och läsa fria såväl som licensierade e-böcker.

Bibliotekens behov kring tillgängliggörande av e-böckerna är också en viktig del av utvecklingsarbetet.

Projektet genomförs i nära samverkan med läsarna, biblioteken, arbetsgrupper för e-böcker på både forsknings- och folkbibliotek liksom med leverantörer och andra samarbetsparter.

E-boksprojektet kommer att samverka med arbetsgruppen för nationell biblioteksstrategi samt med SKL, som har ett pågående förhandlingsarbete kring de licensierade e-böckerna.

Kontaktuppgifter:
Marja Haapalainen 010-709 36 04
Twitter: @e_boken
E-post: e-boken@kb.se


Kungl. biblioteket
Kungl. biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungl. biblioteket är en statlig myndighet.