Eldningsförbud i länet hävs

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 12:38 CEST

Från och med onsdag 15 augusti kl.08.00 hävs det rådande eldningsförbudet i länet.

Länsstyrelsen har under tisdagen, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att upphäva eldningsförbudet i Värmland. Beslutet gäller i hela Värmlands län från och med onsdag 15 augusti kl.08.00.

Värmlands län har haft nederbörd under den senaste veckan och brandrisken i länet har gått ner markant. SMHI:s kommande prognoser för brandrisken ser låga och stabila ut för den närmsta tiden och vädret väntas vara gynnsamt ur en brandrisksynpunkt.

Länsstyrelsen gör bedömningen i samråd med räddningstjänsterna att det för närvarande inte föreligger skäl att länet ska omfattas av ett eldningsförbud.

Lokalt kan det fortfarande vara mycket torrt i skog och mark och eld bör även fortsättningsvis hanteras med mycket stor försiktighet.

För mer information kontakta:

Leif Gustavsson, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Värmland
010-224 72 97
Leif.gustavsson@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Läs vidare »

Flytt av flodpärlsmusslor i Dalsälven till följd av torkan

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 09:35 CEST

Till följd av den akuta torkan kommer Länsstyrelsen Värmland idag att genomföra en flytt av flodpärlmusslor från Natura2000-området Dalsälven i Arvika kommun.

Media hälsas välkomna att delta vid arbetet.

Kontakt:

Sandra Woronin (072-530 74 28, 010-2247454)
Urban Nyqvist (070-2248369, 010-2247447).

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Läs vidare »

​​Brandområdet i Ekshärad fortsatt stängt för allmänheten

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 15:03 CEST

Det råder fortsatt förbud mot att tillträda eller vistas i det brandhärjade området i Hornnäs, Ekshärad. Anledningen till beslutet är att det fortfarande kan vara farligt för människor att vistas på platsen.

- Nya bränder kan blossa upp och träd med brända rötter kan falla ned i det brandhärjade området, säger Patrik Norling, ansvarig chef vid Länsstyrelsen Värmland.

Beslutet om tillträdesförbud har förlängts med ytterligare en månad och gäller fram till och med den 5 september 2018. Beslutet har fattats av Länsstyrelsen Värmland i samråd med räddningstjänsten i Hagfors. Räddningstjänst, polis, anlitad personal och markägare är undantagna tillträdesförbudet.

För mer information kontakta:

Patrik Norling, Länsstyrelsen Värmland

E-post: patrik.norling@lansstyrelsen.se

Tel: 010-224 72 21

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Det råder fortsatt förbud mot att tillträda eller vistas i det brandhärjade området i Hornnäs, Ekshärad. Anledningen till beslutet är att det fortfarande kan vara farligt för människor att vistas på platsen.

Läs vidare »

Fortsatt eldningsförbud i länet, men tillåtet att grilla i egen trädgård igen

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 15:25 CEST

Det råder fortsatt eldningsförbud i skog och mark i hela Värmland, men det blir återigen tillåtet att grilla på egen tomtmark. Beslutet gäller i hela Värmlands län från och med idag, onsdag 1 augusti, klockan 17.00.

Länsstyrelsen har under onsdagen, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att upphäva det totala eldningsförbudet i Värmland. Detta innebär att länet återgår till det generella eldningsförbudet som omfattar fortsatt förbud mot grillning/eldning, med undantag för grillning på egen tomtmark.

- Det råder fortfarande hög brandrisk i hela länet. Grillning i egen trädgård bör därför ske med stor försiktighet. All övrig grillning och eldning är fortarande förbjuden och kräver dispens av räddningstjänst, säger Patrik Norling, ansvarig chef, Länsstyrelsen Värmland.

SMHI:s prognos visar att brandrisken är fortsatt mycket hög i länet. Det krävs sänkta temperaturer och regn innan brandrisken sjunker till en sådan nivå att eldningsförbudet kan tas bort helt i länet.

För mer information, kontakta Patrik Norling: patrik.norling@lansstyrelsen.se alt. 010-224 72 21.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Det råder fortsatt eldningsförbud i skog och mark i hela Värmland, men det blir återigen tillåtet att grilla på egen tomtmark. Beslutet gäller i hela länet från och med idag, onsdag 1 augusti, klockan 17.00.

Läs vidare »

Totalt eldningsförbud i Värmlands län

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2018 11:57 CEST

Länsstyrelsen har fattat beslut om totalt eldningsförbud utomhus i Värmlands län. I särskilda fall kan undantag från förbudet medges av räddningstjänsten i respektive kommun. Beslutet träder i kraft klockan 08.00 den 25 juli 2018 och gäller tills vidare. Beslutet ersätter tidigare beslut om eldningsförbud. 

Sedan 3 juli råder eldningsförbud i länet. Med anledning av att väderläget blivit allt mer extremt måste beslutet skärpas och undantagen för eldning utomhus på egen tomt i trädgårdsgrill samt för naturvårdsbränningar tas bort. Beslutet gäller tills vidare.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Länsstyrelsen beslutar om totalt eldningsförbud utomhus i Värmlands län. I särskilda fall kan undantag från förbudet medges av räddningstjänsten i respektive kommun. Beslutet träder i kraft klockan 08.00 den 25 juli 2018 och gäller tills vidare. Beslutet ersätter tidigare beslut om eldningsförbud.

Läs vidare »

Brandområdet i Ekshärad stängt för allmänheten

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2018 10:41 CEST

Det råder förbud mot att tillträda eller vistas i det brandhärjade området i Hornnäs, Ekshärad. Anledningen till beslutet är att det kan vara mycket farligt för människor att vistas i området då nya bränder lätt kan blossa upp och träd kan falla ned.

Beslutet om tillträdesförbud har fattats av Länsstyrelsen Värmland och gäller till och med den 5 augusti 2018. Räddningstjänstens personal samt polis är undantagna tillträdesförbudet. Beslutet gäller för brandområdet i Ekshärad, men Länsstyrelsen uppmanar till stor försiktighet i hela länet. Allmänheten bör undvika samtliga områden som drabbats av skogsbrand på senare tid.

För mer information, kontakta gärna:

Patrik Norling
Enhetschef Länsstyrelsen Värmland
Telefon 010-224 72 21

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Det råder förbud mot att tillträda eller vistas i det brandhärjade området i Hornnäs, Ekshärad. Anledningen till beslutet är att det kan vara mycket farligt för människor att vistas i området då nya bränder lätt kan blossa upp och träd kan falla ned.

Läs vidare »

En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 06:30 CEST

Länsstyrelsen Värmland har tagit fram en regional handlingsplan för Länsstyrelsens arbete med regeringens nationella vision En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.


Den nationella livsmedelsstrategin togs fram under 2017 och tar sikte på 2030. Det övergripande målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där såväl produktion som jobb ökar, där de relevanta miljömålen nås och att en hållbar näring formas som vilar på såväl konventionell som ekologisk odling. Strategin är uppdelad i tre strategiska områden: regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation.

Inom ramen för ovanstående beslutade Länsstyrelsen Värmland att arbeta fram en egen regional handlingsplan. Baserad på länets förutsättningar fokuserar den på sju områden: fler djur, mer ekologiskt, offensiv offentlig sektor, ökad förädling, bättre samverkan, miljö och hållbarhet samt livsmedelsförsörjning.

Handlingsplanen fokuserar på de utmaningar som är förbundna med att producera bra hållbar mat, för en växande befolkning, inte minst i en tid när internationaliseringen ökar och konkurrensen är mycket kännbar. Länsstyrelsen har även ansvar för att planera för hur landet ska klara livsmedelsförsörjningen i händelse av kris och i värsta fall krig. Läget i världen gör frågan mycket angelägen och vi kommer att arbeta aktivt med den via Livsmedelsverkets uppdrag om nationell samordning av beredskap i denna fråga.

Länsstyrelsens engagemang på matfronten har pågått länge och tog fart ordentligt i samband med den förra regeringens vision Sverige – det nya matlandet. De lyckade insatserna på regional nivå har sedan dess varit många. Matmässan Smaka på Värmland har under flera år lockat tusentals besökare med stor uppslutning av värmländska mathantverkare. På landshövdingens initiativ har en kokbok, med samma namn, tagits fram och översatts till flera språk. Branschklustret Nifa har bildats, antalet mathantverkare har ökat och värmländska näringsställen nämns numera frekvent i White Guide, Sveriges motsvarighet till Guide Michelin.

- Värmländska aktörer har länge arbetat målmedvetet för att regionalisera de nationella målen kring en ökad livsmedelsproduktion och för att skapa förutsättningar för att det sker på ett hållbart sätt. Det vill vi ta fasta på och arbeta vidare med, säger landshövding Kenneth Johansson.

Nu fortsätter vi framåt, tillsammans med andra aktörer och myndigheter som är inblandade i livsmedelsnäringen.

Tag gärna del av Länsstyrelsens handlingsplan för att mer i detalj se vilket arbete som ligger framför oss.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Länsstyrelsen Värmland har tagit fram en regional handlingsplan för Länsstyrelsens arbete med regeringens nationella vision, som togs fram 2017 med sikte på 2030. Övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där såväl produktion som jobb ökar, där de relevanta miljömålen nås och en hållbar näring formas som vilar på såväl konventionell som ekologisk odling.

Läs vidare »

Förtydligande om eldningsförbudet i Värmlands län

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 11:29 CEST

Det råder sedan 3 juli eldningsförbud i Värmlands län. Förbudet gäller tills vidare. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark. Undantag medges även för naturvårdsbränning om särskilda villkor är uppfyllda.

Med den egna tomten avses en traditionell villatomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

 • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
 • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

 • använda engångsgrill
 • använda stormkök
 • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
 • elda och grilla utomhus på campingplatser.

Var extra försiktig med hur du fimpar cigaretter och när du parkerar ditt fordon, katalysatorn kan antända underlaget.

Text hämtad från pressmeddelande skickat 2018-03-02

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap 7 § förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor att förbjuda all eldning utomhus i Värmlands län. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i respektive kommun.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Vid frågor kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun. Upplysningar om brandrisk och eldningsförbud lämnas även av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.

Ett bra sätt att informera sig om brandrisken är att ladda ner MSB:s app Brandrisk ute.

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/brandrisk-ute/

Denna föreskrift träder i kraft klockan 08.00 den 3 juli 2018 och gäller tills vidare.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Det råder sedan 3 juli eldningsförbud i Värmlands län. Förbudet gäller tills vidare. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark. Undantag medges även för naturvårdsbränning om särskilda villkor är uppfyllda. Läs hela pressmeddelandet för förtydligande.

Läs vidare »

Akut foderbrist på grund av torkan

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 10:45 CEST


Det råder foderbrist hos många djurhållare och läget är allvarligt. Jordbruksverket och Länsstyrelsen Värmland har beslutat om undantag från villkorfel för att skörda tidigare än vad regelverket för trädor säger. Detta för att lantbrukarna ska ha möjlighet att samla in så mycket foder de kan i den torka som råder i länet.

Jordbrukare kan hjälpa varandra genom att låta andra med foderbrist få ta skörd på ens marker om jordbrukaren själv inte har behov av skörden. Att få möjlighet att skörda och beta marker och kunna ta vara på det foder som finns att tillgå är av stor betydelse för djurens välbefinnande och lantbrukarnas ekonomi.

- Det är därför bra om alla som har foder som de inte själva behöver, hör av sig till traktens djurhållare, säger Roger Bergqvist, enhetschef Lantbruk, Länsstyrelsen Värmland.

Lantbrukare som är certifierade för ekologisk produktion och som har svårt att få tillgång till ekologiskt foder kan ansöka om undantag hos Jordbruksverket för att få utfodra med icke ekologiskt foder.

Gällande marker inom miljöersättning för betesmarker och slåtterängar med särskild skötsel, och en åtagandeplan som till exempel styr tidpunkt för bete, slåtter och tillskottsutfodring, har Länsstyrelsen möjlighet att bedöma om det ska göras ett mindre avdrag eller inget alls om det finns behov av att avvika från tidpunkterna.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Det råder foderbrist hos många djurhållare och läget är allvarligt. Jordbruksverket och Länsstyrelsen Värmland har beslutat om undantag från villkorfel för att skörda tidigare än vad regelverket för trädor säger. Detta för att lantbrukarna ska ha möjlighet att samla in så mycket foder de kan i den torka som råder i länet.

Läs vidare »

Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 12:10 CEST

Länsstyrelsen har beslutat att två björnar får fällas från den 21 augusti till och med den 15 oktober 2018. De DNA-prover som samlats in med hjälp av jägare och allmänhet, visar att det finns möjlighet att besluta om licensjakt på björn i Värmland i samma omfattning som tidigare.

Kontaktpersoner 65 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • frida.j.olsson@lansstyrelsen.se
 • 010-224 73 89
 • 072-451 39 74

 • Presskontakt
 • Länsledningskoordinator
 • karin.hovdebo@lansstyrelsen.se
 • 010-224 73 87
 • 072-523 07 01

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • caqgtrtfmllfin.hasfcewinkel@fxlansstomyrgdppelirsen.tqbqkpialvse
 • 010-224 73 91
 • 072-723 04 66

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • fredrik.andersson@lansstyrelsen.se
 • 010-224 73 80
 • 073-070 8001
Webb och intranät, kommunikationsfrågor, sociala kommunikationskanaler samt kriskommunikation.

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • katarina.zeplien@lansstyrelsen.se
 • 010-224 73 85

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • josepweifhdafirsn.larnemwtqsark@owmxlansstyrelznsekvclruran.se
 • 010-224 73 83

Om Länsstyrelsen Värmland

En hållbar utveckling för hela Värmland - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.