Media no image

Ny strategi för Ett jämställt Värmland 2018-2027

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 07:00 CET

Jämställdhet handlar om både kvinnor och män, flickor och pojkar - ojämställdheten begränsar oss alla. Alla vinner på ett jämställt samhälle! När Länsstyrelsen Värmland nu lanserar en ny jämställdhetsstrategi för hela Värmland är långsiktighet, samverkan och förändring nyckelord.

Den nya strategin och den kommande handlingsplanen bygger på en tydlig idé om att bidra med tydliga mål och på att involvera hela Värmland i ett aktivt förändringsarbete. Strategin som nyligen skickades till regeringen har förankrats bland annat genom de anslutna i Ett jämställt Värmland, företag, Pridedeltagare, gymnasieelever, universitetsstudenter m.m. genom ett flertal workshops, föreläsningar och runt 500 inkomna digitala förslag under 2017.

- Länsstyrelsen Värmland arbetar för en hållbar utveckling i hela Värmland – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Jämställdhet är ett mål i sig och samtidigt ett medel för Värmlands utveckling och tillväxt. Den nya jämställdhetsstrategin är ett gott exempel på samverkan inom länet och mellan de olika jämställdhetspolitiska målen, säger Katarina Jakobsson som är särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen Värmland.

- Vi lyfter in arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor i den gemensamma strategin och håller på detta sätt ihop hela jämställdhetsområdet. På samma sätt vill vi hålla ihop och engagera hela Värmland i frågan, säger Isabel Persson som är kvinnofridssamordnare vid Länsstyrelsen Värmland.

Länsstyrelsen Värmland är själv en stor arbetsgivare i Värmland, med cirka 230 anställda. Länsstyrelsen deltar därför som en av 300 organisationer i anslutningssystemet Ett jämställt Värmland. Avsikten är också att inspirera andra organisationer till att sätta egna mål som bidrar till Ett jämställt Värmland.

Bifogat finns kortversionen av Ett jämställt Värmland – strategi 2018-2027 i PDF. Fysiska exemplar kan beställas på www.ettjamstalltvarmland.nu.Kontaktpersoner:

Särskilt sakkunnig jämställdhet Katarina Jakobsson Tel. 010-224 73 31

katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se


Kvinnofridssamordnare Isabel Persson
Tel. 010-224 7339

isabel.persson@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Jämställdhet handlar om både kvinnor och män, flickor och pojkar - ojämställdheten begränsar oss alla. Alla vinner på ett jämställt samhälle! När Länsstyrelsen Värmland nu lanserar en ny jämställdhetsstrategi för hela Värmland är långsiktighet, samverkan och förändring nyckelord.

Läs vidare »
Media no image

Nytt uppdrag ska minska brottsligheten och öka tryggheten i länet

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 07:00 CET

Länsstyrelserna har fått ett nytt uppdrag av regeringen att stödja och samordna det regionala brottsförebyggande arbetet. Som ett led i regeringens uppdrag bjuder Länsstyrelsen Värmland, i samverkan med Brottsförebyggande centrum, in till en konferens med fokus på brottsförebyggande arbete.

Länsstyrelsens nya uppdrag handlar om att stödja och bidra till regional samordning av det brottsförebyggande arbetet med syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten. Länsstyrelsen kommer att arbeta för att utveckla samverkan, engagera fler aktörer, sprida kunskap och stimulera till tvärsektoriella och kommunöverskridande insatser.

Som en start på detta bjuds personer och aktörer som ansvarar för eller berörs av brottsförebyggande arbete in till en konferens. Syftet med konferensen är att sprida kunskap om budskapet i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott, lyfta betydelsen av kunskapsbaserat arbete och vikten av strukturerat regionalt och lokalt arbete.

Program

 • Landshövding Kenneth Johansson inleder
 • Samverkan för ett effektivt brottsförebyggande arbete, Lars Wirén, Polisen
 • Regeringens satsning på brottsförebyggande arbete och det nya Brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott, Andreas Egeryd, Justitiedepartementet
 • Kaffe
 • Brottsförebyggande rådets uppdrag och pågående arbete med stöd till lokalt, regionalt och nationellt brottsförebyggande arbete, Linda Lindblom, Brottsförebyggande rådet
 • Rapport från utvecklingsarbete i lokalpolisområde Torsby i samverkan med BRÅ, Caroline Eriksson, LPO Torsby
 • Samtal om det brottsförebyggande arbetet i närvarande verksamheter och hur vi går vidare i länet?

Datum och tid: Måndag 18 december kl. 13.15-17.00

Plats: Stadshotellet i Karlstad.

Välkomna!


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Länsstyrelserna har fått ett nytt uppdrag av regeringen att stödja och samordna det regionala brottsförebyggande arbetet. Som ett led i regeringens uppdrag bjuder Länsstyrelsen Värmland, i samverkan med Brottsförebyggande centrum, in till en konferens med fokus på brottsförebyggande arbete.

Läs vidare »
Ew9rkqb7hnhb4kq5n9dx
Vlpvlw2ah8ivzsmhrjby

Landshövdingen öppnar upp Residensets innergård för julmingel

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 14:51 CET

För första gången öppnar Landshövding Kenneth Johansson upp Residensets innergård för allmänheten. Lördag 16 december, bjuder landshövdingen in till julmingel på innergården. Det bjuds på glögg, pepparkakor och stämningsfull körsång av Norrstrandsskolans musikelever.

Media no image

Barn och unga som utsätts för sexuella kränkningar

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:00 CET

Onsdagen den 6 december bjuder Länsstyrelsen Värmland, Brottsförebyggande Centrum i Värmland och Värmlandsidrotten in representanter från media att ställa frågor om arbetet kring barn och unga som utsätts för olika sexuella kränkningar. Ett viktigt arbete som det kommer att reflekteras kring tillsammans med ett par hundra anmälda deltagare senare samma dag.

Hur vanligt är det att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar och vad kan vi göra för att förebygga och motverka det? Varför ska man anmäla oro för barn och ungdomar till socialtjänsten? Hur fungerar värdegrundsarbetet inom idrottsrörelsen i Värmland? Detta är några exempel på frågeställningar som kommer att ligga till grund för dagens konferens som bland annat gästas av kriminologen, föreläsaren och debattören Nina Rung samt Thomas Sundenhammar som är sakkunnig i Barn och Ungdomsidrott hos Värmlandsidrotten samt samordnare på Barnahus Värmland. Media bjuds in till en pressträff klockan 11:00 med möjlighet att ställa frågor till Nina Rung och kontaktpersoner innan första föreläsningen börjar klockan 13.

Dag och tid: Onsdag 6 december klockan 11:00

Plats: Sundstasalen, våning 4, Bibliotekshuset Karlstad

Välkomna!

Kontakt

Isabel Persson, handläggare Kvinnofrid Länsstyrelsen Värmland, e-post isabel.persson@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 73 39

Beatrice Högå, Verksamhetschef, Brottsförebyggande Centrum i Värmland, e-post beatrice.hoga@bfciv.se, telefonnummer 054-18 05 80

Thomas Sundenhammar, sakkunnig i Barn och Ungdomsidrott hos Värmlandsidrotten, e-post thomas@varmlandsidrotten.se, telefonnummer 010-476 47 12

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Onsdagen den 6 december bjuder Länsstyrelsen Värmland, Brottsförebyggande Centrum i Värmland och Värmlandsidrotten in representanter från media att ställa frågor om arbetet kring barn och unga som utsätts för olika sexuella kränkningar. Ett viktigt arbete som det kommer att reflekteras kring tillsammans med ett par hundra anmälda deltagare senare samma dag.

Läs vidare »
Media no image

Nya klimatsatsningar i Värmland

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:00 CET

Naturvårdsverket har fattat beslut om att ge stöd till fyra nya klimatprojekt i Värmlands län inom satsningen Klimatklivet. Totalt får de fyra projekten närmare 332 000 kr vilket motsvarar 50 procent bidrag för att uppföra laddstationer för elfordon.

Det är tredje gången i år som Naturvårdsverket fattar beslut om vilka projekt som ska få bidrag från Klimatklivet. Besluten grundar sig på de ansökningar som kommit in till verket och hur stor klimatnytta som investeringarna ger. Kort sagt: ju bättre nytta för klimatet, desto större chans att man får det sökta stödet.

Vem kan söka?
Pengar från Klimatlivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en kommun, på ett företag eller i en förening. De investerade medlen ska ha som huvudsakligt syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter.

Vilka typer av åtgärder kan få stöd?
Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan röra sig om:

 • laddinfrastruktur för elfordon
 • biogasanläggningar
 • byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrvärme
 • utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
 • lustgasdestruktion i sjukvården
 • cykelbanor och infrastruktur för cykel
 • kommunikationsinsatser.

Nu har alltså Naturvårdsverket beslutat vilka projekt som fått bidrag i den nu aktuella sökomgången. Som framgår av tabellen nedan är det bara laddstationer för Värmlands del den här omgången. Tidigare sökomgångar har olika typer av klimatprojekt fått stöd i Värmland.

Sedan 2015 har Naturvårdsverket fördelat närmare 2 miljarder kronor i stöd till lokala klimatinvesteringar genom Klimatklivet i Sverige. Under 2017 delas 1,2 miljarder kronor ut.

Projektägare Klimatåtgärd Stöd (kr)
Västra Svealands Virkesfrakt AB Laddstationer VSV Frakt 47 500 kr
Branäsgruppen AB Installation av elbilsladdare 20 350 kr
Billerud Korsnäs Sweden AB Gruvöns bruk Uppförande av laddningsstationer 167 326 kr
Säffle kommun Laddinfrastruktur kommunfordon Säffle 97 350 kr

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Naturvårdsverket har fattat beslut om att ge stöd till fyra nya klimatprojekt i Värmlands län inom satsningen Klimatklivet. Totalt får de fyra projekten närmare 332 000 kr vilket motsvarar 50 procent bidrag för att uppföra laddstationer för elfordon.

Läs vidare »
J11qs7je4qwbhmt9ewt6

Betaltjänster är även en utmaning för våra tätorter

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 14:19 CET

​Den årliga uppföljningen av tillgången till grundläggande betaltjänster konstaterar att kontantanvändningen fortsätter att minska till förmån för digitala betaltjänstlösningar. Nytt är att betaltjänstproblematiken, som tidigare förknippats med landsbygden, nu även förekommer i våra tätorter.

Thgpe4r6z4esl8jp55sb
Vlpvlw2ah8ivzsmhrjby

Värmlands doppresent: Prinssmycke till H.K.H. Prins Gabriel

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 12:10 CET

Idag, fredagen den 1 december, döps H.K.H. Prins Gabriel i Drottningholms slottskyrka. Landshövding Kenneth Johansson finns på plats och överlämnar en dopgåva från Värmland.

Media no image

64,5 miljoner till bredbandsutbyggnad i sju kommuner

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 10:28 CET

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om tilldelning av 64,5 miljoner för utbyggnad av accessnät för bredband i Värmlands län inom sju kommuner.

Länsstyrelsen Värmland har under perioden 10 maj – 31 augusti 2017 genomfört sju utlysningar till geografiska områden i länet för bredbandsutbyggnad. Länsstyrelsen har pekat ut de mest glesbefolkade områdena i de kommuner som nu prioriteras. Dessa utpekade områden bedöms inte ha förutsättningar för en kommersiell utbyggnad inom en treårsperiod. 

Områden som beviljats stöd

De geografiska områden som beviljats stöd i de sju utlysningarna är de stödbara områdena i kommunerna nedan (se bifogad karta Stödbara områden vid utlysning).

Utlysning Avser Beslutat stödbelopp Sökande
Arvika Arvika kommun 9,0 mkr Arvika kommunnät AB
Filipstad Filipstads kommun 23,3 mkr IP-Only AB
Forshaga Forshaga kommun 3,7 mkr Forshaga fiber AB
Karlstad Karlstads kommun 15,0 mkr Karlstads El- och stadsnät
Kristinehamn Kristinehamns kommun 4,7 mkr IP-Only AB
Storfors Storfors kommun 4,8 mkr IP Only AB
Torsby Torsby kommun 4,0 mkr Skanova AB

De sökande organisationer som beviljats stöd kommer att samverka med de fiberföreningar som finns i utlysta områden.

Bakgrund

Under perioden 10 maj – 31 augusti 2017 genomfördes sju utlysningar av bredbandsstöd till geografiska områden i länet för bredbandsutbyggnad inom ramen för landsbygdsprogrammet, programperioden 2014–2020.

Länsstyrelsen har i dessa utlysningar genomfört en fondsamverkan för att åstadkomma bästa möjliga effekt med de medel som finns tillgängliga. Detta innebär att en samordning har gjorts mellan Landsbygdsprogrammet (LBP) och EU programmet Norra Mellansverige (ERUF).

LBP delfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, som finansierar utbyggnad av accessnät och EU programmet Norra Mellansverige, delfinansieras av ERUF - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, som finansierar utbyggnad av ortsammanbindande nät/stamnät. 

Det har funnits tre förutsättningar för att kunna beviljas stöd i utlysningarna:

 • En ansökan skulle omfatta samtliga stödbara områden i den kommun man ansökte för
 • Minst en ERUF-sträcka skulle finnas i berörd kommun
 • Lista med intresseanmälningar från de hushåll som finns i det geografiska område som ansökan omfattade

De tre nationella urvalskriterierna har tillämpats för prioritering av de ansökningar som lämnats in:

 • Hög anslutningsgrad
 • Antal möjliga anslutningar
 • Kunskap, kompetens och genomförandekapacitet

I Värmlands län kan ett projekt få högst 50 % i stöd. 

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

​Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om tilldelning av 64,5 miljoner för utbyggnad av accessnät för bredband i Värmlands län inom sju kommuner.

Läs vidare »
Media no image
Vlpvlw2ah8ivzsmhrjby

PRESSINBJUDAN: Landshövdingen delar ut förtjänstmedalj tisdag 21/11

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 14:26 CET

Landshövding Kenneth Johansson delar ut medalj för synnerliga förtjänstfulla insatser under lång tid och av bestående värde för Värmland. Årets medaljer går till en stor kvinnlig konstnär och en man med stor betydelse inom idrott och näringsliv i Värmland.

Media bjuds in att delta vid utdelningen.  

Dag: Tisdag 21 november 2017
Tid: Klockan 14.00
Plats: Residenset, Karlstad

Meddela gärna om ni kommer till:

Karin Hovdebo, länsledningskoordinator, Länsstyrelsen: 
karin.hovdebo@lansstyrelsen.se eller 010-224 73 87

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Landshövding Kenneth Johansson delar ut medalj för synnerliga förtjänstfulla insatser under lång tid och av bestående värde för Värmland. Årets medaljer går till en stor kvinnlig konstnär och en man med stor betydelse inom idrott och näringsliv i Värmland.

Läs vidare »
Media no image

Framtidskonferens i Sunne

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 09:18 CET

Den 14-15 november arrangerar länsstyrelserna i Värmland och Dalarna en gemensam konferens med tema Landsbygd-Service-BID på hotell Selma Spa i Sunne.Samhället förändras i rasande takt. Att spana in i framtiden, upptäcka mönster och trender och utveckla verktyg som ger oss möjlighet att anpassa oss till en ständigt nya verkligheter är viktigt för att utveckla vår landsbygd. Framtidskonferensen vill göra just detta.

Platsutvecklingskonceptet BID (Business Improvement District) som länsstyrelserna har utvecklat tillsammans med kommunerna Torsby, Filipstad, Orsa, Rättvik och Ludvika kommer att presenteras och diskuteras.

Flera intressanta föredragshållare deltar. Bland annat Gerrard Gibbons från Liverpool i Storbritannien som under 20 års tid - med BID som utvecklingsverktyg - ledde stadens förändring från sliten arbetarstad till Europas kulturhuvudstad 2008. Deltar gör också professorerna Erik Westholm och Charlotta Mellander och ICA-handlaren Christer Johansson som ger en inblick i framtidens handel.

Media hälsas välkommen att bevaka konferensen, konferensprogrammet finns bifogat.

För mer information kontakta:

Christina Wikström 070-217 49 30

Camilla Andersson 076-146 61 40

Regional utveckling, Länsstyrelsen Värmland

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Den 14-15 november arrangerar länsstyrelserna i Värmland och Dalarna en gemensam konferens med tema Landsbygd-Service-BID på hotell Selma Spa i Sunne.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 51 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Länsledningskoordinator
 • karitwecfrn.idhovxvdebmpxqo@ftyohvyxsalansstyrelsen.ehwyse
 • 010-224 73 87
 • 072-523 07 01

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • cabzoimbfljgtrin.hasewlpinkekiucuml@lanseistyrelsen.se
 • 010-224 73 91
 • 072-723 04 66

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • fredxahgnarixwk.andepqrulzrvftrssoteadn@qwlansstyrlfelxhkdudxlseljn.jhcyse
 • 010-224 73 80
 • 073-070 8001
Webb och intranät, kommunikationsfrågor, sociala kommunikationskanaler samt kriskommunikation.

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • dfkataridtnajubaed.zhqeplikoeney@lvictgqfdmeansstycnrelspuenenmxeq.se
 • 010-224 73 85

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • bajqjosewqfidudqn.larnemphekuhliarcqk@vwsjlansstchyrthelsedtn.se
 • 010-224 73 83

Om Länsstyrelsen Värmland

En hållbar utveckling för hela Värmland - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.