Skip to main content

Åtgärder måste till för att lösa ekonomiska problem

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 16:11 CET

Djupare analyser av budgetpropositionen, samt andra redan kända kostnader, visar att Länsstyrelsen i Värmlands län måste minska sina utgifter med 10 miljoner kronor nästa år. Närmare 80 procent av utgifterna är lönekostnader, vilket troligen innebär att antalet anställda måste minska. Anställningstopp infördes i mitten av oktober.

Det ekonomiska läget härrör sig från två olika delar. Dels handlar det om redan kända ökade omkostnader och dels handlar det om effekter av budgetpropositionen.
I propositionen, som presenterades den 16 oktober, finns regeringens förslag till statsbudget för 2007. Där står i stora drag vilken inriktning Länsstyrelsen ska arbeta efter och också förändringar som påverkar verksamheten. Mer detaljerat styrs verksamheten av regleringsbrevet som väntas komma i december.
Många saker påverkar
- Efter att nu ha genomfört en djupare analys av innehållet i materialet vet vi mer om de förändringar som sker inför 2007 jämfört med idag, och det visar sig att vi behöver minska våra utgifter med 10 miljoner kronor, säger landshövding Eva Eriksson. Intäkterna nästa år från statsbudgeten och centrala verk består av 105 miljoner kronor, medan prognosen för kostnaderna är 115 miljoner kronor.
- Det som påverkar är bland annat formerna för de nya strukturfonderna, reducerad ersättning för arbetsmarknadspolitiska satsningar och att fler kontroller inom lantbruk ger ökade personalkostnader. Dessutom får vi i förhållande till tidigare år en starkt reducerad kompensation för pris- och löneomräkningen, säger Eva Eriksson vidare.
Förhandlingar om åtgärder
Nu ska förhandlingar om åtgärder inledas med de fackliga organisationerna. En process startar med genomgångar av verksamheten för att genomföra ytterligare prioriteringar samt för att se om strukturella organisationsförändringar skulle kunna påverka ekonomin i positiv riktning.
Anställningsstopp infördes 17 oktober.
- Vi kommer också att göra en översyn av möjligheten till samordning med andra länsstyrelser. I budgetpropositionen står att de olika Länsstyrelserna i Sverige bör verka för att samverka och samordna verksamheter. Därför undersöker vi nu möjligheten till detta med andra län för att på så sätt rationalisera vår verksamhet, avslutar Eva Eriksson.

För ytterligare information:
Eva Eriksson, landshövding i Värmlands län, 070 - 530 42 13


Catharina von Sydow Carlström
Informationschef
Länsstyrelsen i Värmlands län
651 86 KARLSTAD
Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 054 - 19 72 78, växel: 054-19 70 00
Mobil: 070 - 519 72 78
Telefax: 054 - 19 73 00
E-post: catharina.von.sydow@s.lst.se
Hemsida: www.s.lst.se, www.varmland.se