Skip to main content

Beslut om ändring av villkor för licensjakt på björn i Värmlands län

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2017 15:53 CEST

Med anledning av att en björnhona med tre ungar har dokumenterats i den nordöstra delen av länet, har Länsstyrelsen beslutat att ändra villkoren i det tidigare fattade beslutet om licensjakt på björn. Ändringen berör ett område i den nordligaste delen av länet där björnjakt får bedrivas, dock inte med hjälp av hund.

Björnhonor med ungar, och björnungar i sällskap med hona, är alltid fredade från jakt. Ändringen i villkoren för jakten syftar till att ytterligare minska risken för att en björnhona skjuts av misstag. I övriga länet får jakt på björn bedrivas i enlighet med de villkor som beslutades den 21 juni. Ändringen innebär också att man får jaga björn utan att använda hund i det område i nordvästra delen av länet som tidigare helt undantogs från jakten.

Björnjakt i Värmland
Licensjakt på björn är ett undantag från en strikt fredning och ska bedrivas selektivt och under strängt kontrollerade former.

Värmlands län befinner sig i utkanten av björnstammens spridningsområde, och målsättningen för björnförvaltningen enligt den regionala förvaltningsplanen är att björnstammen ska sprida sig naturligt över länet i långsam takt under kontrollerade former.

Licensjakt efter björn bör, enligt förvaltningsplanen, vara starkt begränsad innan förvaltningsmålet har uppnåtts, och bör i möjligaste mån vara riktad med hänsyn till björnens spridningsmönster och tillväxttakt. Länsstyrelsen har tolkat detta som att en begränsad björnjakt kan bedrivas i länet, men med ett förstärkt skydd för björnhonor.

Björnhonor sprider sig mycket långsammare än hannarna, och risken är stor för att deras ungar dödas av främmande björnhannar. En jakt på två björnhannar i Värmlands län påverkar inte populationens spridning eller utbredning.

Skulle en hona av misstag fällas kan det däremot dröja många år till dess en ny hona etablerar sig i området. Björnhonor med ungar är alltid fredade vid björnjakt. Det kan dock finnas en risk att honan har lämnat ungarna efter sig och i en jaktsituation uppfattas som en ensam björn. Risken för detta är betydligt större då hund används vid jakten, vilket är anledningen till det förändrade villkoret för hundanvändning i det aktuella området.

Hundanvändning
All jakt ska bedrivas med god jaktetik, så även jakt med hund. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt, och vilt får överhuvudtaget inte utsättas för onödigt lidande vid jakt.

Kontakt
Per Larsson, naturbevakare, Länsstyrelsen Värmland
Telefon: 010-224 72 41

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.