Skip to main content

Beslut om licensjakt på varg

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 16:48 CET

Det är Länsstyrelsens inventeringsunderlag som ligger till grund för Naturvårdsverkets beslut om licensjakt. Länsstyrelsen Värmland har tidigare, på förfrågan av Naturvårdsverket,  pekat ut revir som utifrån inventeringsunderlaget bedöms lämpligt för jakt. De områden som pekats ut har en hög rankning av släktskap och inavel. Möjliga revir i Värmland är Värnäs, Medskogen, Trång, Brattfors och Acksjön. I två av dessa revir får licensjakt bedrivas och högst 13 individer får skjutas. Licensjakten blir aktuell mellan den 1 februari – 15 februari och omfattar alla individer i ett revir.

Enligt riksdagens beslut i förra veckan om rovdjurspropositionen ska vargstammen i Sverige bestå av minst 270 vargar, vilket är ett referensvärde för när man har uppnått gynnsam bevarandestatus. I
Värmland har man tätt mellan vargreviren och här finns ca en tredjedel av landets vargstam. Syftet med jakten är att minska koncentrationen av vargrevir där de är som tätast.

– I detta skede är syftet att få till en långsiktigt fungerande lösning för licensjakt på varg, snarare än att kraftigt minska vargstammen, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Värmland. Länsstyrelsen vill arbeta för att det ska vara en hållbar situation för alla olika intressen i samhället.

Maria Falkevik vill också poängera att det är tydligt i rovdjurspolitiken att Sverige ska ha en gynnsam bevarandestatus på rovdjur och att licensjakten inte innebär någon utrotning av varg.

- En gynnsam bevarandestatus innebär att vargstammen tål jakt, säger hon. Länsstyrelsen kommer nu följa riksdagens och Naturvårdsverkets beslut och verkställa enligt de föreskrifter som finns.

Länsstyrelsen Värmland  har beredskap att kunna genomföra ett beslut om licensjakt rent praktiskt och kommer fortsätta sitt inventeringsarbete under vintern. Länsstyrelsen ska också peka ut de revir och avgränsa områden där jakt får bedrivas.

Jaktens genomförande

Villkor för jakten:

- Jakttid 1 februari till 15 februari 2014.

- De län som omfattas av jakten har valts ut med
hänsyn till koncentrationen av varg. Det gäller även det antal vargar som får
jagas inom länen.

- Reviren som kan komma att ingå i jakten har
valts ut så att revir med genetiskt viktiga vargar inte omfattas av jakten för
att göra jakten selektiv. 

- Det är länsstyrelserna som har kunskap om de
lokala förutsättningarna och de får uppdraget att avgöra vilka revir som till
slut kommer att omfattas av jakt. 

- Jakten är inriktad på att tömma revir i utpekade
områden.

- Det är också länsstyrelserna som avlyser jakten
om det visar sig att det finns någon genetiskt viktig varg inom de utpekade
reviren.

- Jakten inkluderar stränga krav på skyndsam
rapportering om fällda vargar.


Länsstyrelsen ska avlysa jakten när det totala
antalet vargar har fällts i ett län.

- I Värmlands län får jakt på högst 13 individer
bedrivas i två revir. Möjliga revir är Värnäs, Medskogen, Trång, Brattfors och
Acksjön.

Fakta och bakgrund

Riksdagen antog den 10 december 2013 en ny proposition - En hållbar rovdjurspolitik. Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektivet.

Naturvårdsverket har i enlighet med propositionen tagit fram referensvärden för gynnsam bevarandestatus för bland annat varg. Referensvärden är ett slags miniminivå för hur många vargar det ska finnas i Sverige. Om det finns juridiskt, politiskt och praktiska förutsättningar fattas beslut om
licensjakt.

Länsstyrelsen tar fram inventeringsunderlag som ligger till grund för beslutet om licensjakt. Konkret innebär det att om det finns tillräckligt många vargar tas beslut om licensjakt. Naturvårdsverket  kan delegera vissa uppgifter till Länsstyrelsen till exempel att utse var jakten ska bedrivas samt avgränsa
områden. Länsstyrelsen informerar om jakten före, under och efter samt tar emot rapporter.


Kontakperson vid Länsstyrelsen Värmland är Maria Falkevik 010- 224 72 35

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.