Skip to main content

Beslut om licensjakt på varg i Värmlands län 2018

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2017 14:11 CEST

Länsstyrelsen Värmland har beslutat om licensjakt på högst 6 vargar inom ett område som omfattar reviret Vimyren. Jakten får bedrivas från och med 2 januari till och med 15 februari 2018 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Syftet med licensjakten är att begränsa de negativa socioekonomiska konsekvenserna, underlätta älgförvaltning, tamdjurshållning, begränsa skador och därigenom skapa förutsättningar för en hållbar förvaltning av varg, förbättra möjligheten för samexistens och på detta sätt bevara vargstammens gynnsamma bevarandestatus.

– Beslut om licensjakt är ett undantag från ett strikt skydd och därför är möjligheten att medge licensjakt på varg starkt begränsad i lagstiftningen. Samtidigt är det en viktig förvaltningsåtgärd bland flera andra för att minska konflikterna mellan varg och människa. Enligt den rovdjurspolitik som Länsstyrelsen ska verkställa, så ska tätheten av vargrevir minskas i de områden där den är som störst. Värmland är ett sådant område, och enda åtgärden för att minska tätheten av revir är licensjakt som är riktad mot specifika revir, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig vilthandläggare på Länsstyrelsen Värmland.

Fakta om jakten i Värmlands län

Jakt får bedrivas från och med den 2 januari 2018 till och med den 15 februari 2018 eller till dess Länsstyrelsen avlyser jakten.

Tilldelning och jaktområde

6 vargar får fällas inom det område som anges i kartan i beslutet.

Jakt får endast ske inom det angivna området, och i enlighet med de fullständiga villkoren i beslutet.

Beslut om licensjakt efter varg i Värmlands län 2018 (PDF)

Anmälningsförfarande för jaktledare, SMS-tjänst, tider, telefonnummer för rapportering och tilldelning finns i beslutet men kommer även publiceras på Länsstyrelsens webbplats i god tid före jaktperiod.

Det totala uttaget av licensjakt 2018 på varg i Sverige
Licensjakten omfattar totalt 22 individer i fem län och länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet* har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

LänAntal individer
Värmland6
Örebro2
Dalarna6
Gävleborg2
Västmanland6

Länsstyrelsen fortsätter nu arbetet med förberedelser inför licensjakten, i samverkan med övriga berörda län. 

Motivering och bakgrund för beslut

Beslutet om licensjakt på varg har fattats utifrån de juridiska förutsättningarna som finns, utifrån Naturvårdsverkets vägledning samt beslut om miniminivåer för varg, beräkningsunderlag från SLU, fastställda inventeringsresultat, de målsättningar länen tillsammans med Viltförvaltningsdelegationer har satt upp i regionala förvaltningsplaner för stora rovdjur samt i bred förankring i det gemensamma arbetet mellan länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Samråd har även skett med Norge. 

Licensjakten år 2018 riktas mot revir i de områden av Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län där tätheten av vargrevir är som högst, och till områden med högre skadebild. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att Vimyren är det revir som utifrån nuvarande kunskapsläge är mest lämpligt för licensjakt i Värmlands län. Ny kunskap om revirens utbredning eller genetiskt värdefulla individer, kan göra det nödvändigt att ompröva utformningen av jaktområdet.

Vintern 2016-2017 fanns 18,8 länsegna vargrevir i Värmlands län. Antalet länsegna revir har legat på ungefär samma nivå de senaste fyra åren, vilket innebär att ungefär lika många nya revir har tillkommit och försvunnit från år till år. Utvecklingen för den skandinaviska vargstammen i sin helhet är också att den har stabiliserats efter en lång tid av stadig tillväxt.

Se utförlig motivering och bakgrund i beslutet. 

*Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.