Skip to main content

Blir det några vita vintrar i Värmland i framtiden?

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2014 08:28 CET

Den nya klimatanalysen för Värmland visar på betydande klimatförändringar i bland annat temperaturer, nederbörd och vattenmängder i våra vattendrag. Och förändringarna pågår redan nu och förstärks gradvis under det kommande seklet.

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen tagit fram en klimatanalys för Värmlands län. I den har SMHI gjort beräkningar över Värmlands framtida klimat med hjälp av tillgängliga utsläpps- och klimatscenarier. Beräkningarna har utförts för år 2021-2050 samt år 2069-2098. Resultaten visar på tydliga klimatförändringar i bland annat temperatur och nederbörd. 


Klimatförändringar i Värmland
Sedan referensperioden (1961-1990) har årsmedeltemperaturen för länet stigit från cirka 4,5oC till 5,3oC, som är nuvarande mätperiods årsmedeltemperatur. I slutet av seklet väntas den stiga ytterligare till cirka 9oC vilket kan jämföras med Skånes nuvarande årsmedeltempertur på cirka 8oC. Enligt analysen kommer temperaturen att höjas mest vintertid och för Värmland innebär det en temperaturökning med 6oC under vintern.

Nederbörden ökar gradvis och vid slutet av seklet väntas 20 procent mer regn jämfört med nederbörden under referensperioden (1961-1990). Ökningen av nederbörden är störst för vintern medan det för sommaren ser det ut att vara ganska oförändrade mängder. I ett varmare klimat kommer dessutom nederbörden allt oftare falla som regn i stället för snö. I mitten av seklet beräknas antalet dagar med snötäcke vara 1 till knappt 3 månader i södra Värmland respektive 4-6 månader på höjderna i norr. I slutet av seklet väntas 0-3 veckor i söder och 1-3 månader med snö i norr.

Läs hela klimatanalysen här.

Effekter och konsekvenser
Konsekvenserna av klimatförändringarna är många och påverkar många delar i samhället. Mer nederbörd och alltfler häftiga skyfall innebär att risken för översvämningar, ras och skred ökar. Många av de kommunala dagvattensystemen har redan idag svårt att ta emot stora regnmängder och den situationen förvärras. Det finns även risk för att dricksvattenkvaliteten försämras när ytvattentäkter får ta emot större mängd vatten som kan föra med sig föroreningar av olika slag. I ett blötare och mildare klimat förändras förutsättningarna för många av Värmlands skogs- och jordbrukare, till exempel kommer tjälen att minska.

Klimatförändringarna är en global fråga men konsekvenserna kommer att synas både regionalt och lokalt. Förändringarna i klimatet pågår redan i dagsläget och det är därför högst aktuellt att redan nu agera och planera för åtgärder.

Klimatanalysen visar hur viktigt det är att alla fortsätter att arbeta för att minska de utsläpp av koldioxid som sker idag så att konsekvenserna inte förvärras. 

Kontakt

Ida Axelsson Wall
Klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen Värmland
Tel: +46 (0)10-224 74 59  
ida.axelsson.wall@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.