Skip to main content

Fyra nya naturreservat

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 08:58 CET

22 nya naturreservat bildades i Värmland under 2006. De fyra senaste är Gullrosas berg, Norra Lien, Låssbyn och Lisselberget. Naturreservat bildas för att långsiktigt bevara och utveckla värdefulla naturmiljöer.

Gullrosas berg ligger i Eda Kommun och är beläget en kilometer sydost om Skillingsfors. Reservatet som är 53 hektar, består huvudsakligen av en stor nyckelbiotop av typen hällmarkstallskog, med kringliggande sprickdalsgranskog och sumpskogspartier. Hittills har elva rödlistade arter observerats i området, de flesta knutna till gamla lövträd (exempelvis veckticka, gräddticka, läderlappslav), andra till tallved (exempelvis dvärgbägarlav). Området nyttjades in på 1960-talet för skogsbete.

Låssbyn är ett reservat på 67 hektar, som bildats för att bevara gammal, lövträdsrik barrnaturskog. Området hyser fem rödlistade arter, vilka är knutna till lövträd, främst gammal asp. Skogen genomkorsas av flera skarpt nedskurna sprickdalar, med små kärr och sumpskogar. Naturreservatet ligger i Årjängs kommun, sju kilometer sydväst om Töcksfors tätort.

Norra Lien är ytterligare ett reservat i västra Värmland. Reservatet ligger 10 kilometer söder om Koppom i Eda kommun, med arealen 109 hektar. Tidigare har området använts för säterdrift och reservatet ligger i direkt anslutning till Nordlisätern. Syftet med reservatsbildningen är att bevara den värdefulla naturmiljön, med beskuggade lodytor, lövträd, myrmosaiker med trädbeväxta myrholmar, gamla och senvuxna träd och död ved, öka tillgängligheten för allmänheten samt att skapa förutsättningar för att bevara hotade och sällsynta arter. Åtta rödlistade arter är noterade i området de senaste åren.

Lisselberget ligger i Torsby kommun, fem kilometer öster om Sysslebäck. Reservatet som är 281 hektar utgörs av gammal barrnaturskog. Syftet är att bevara den gamla, naturskogsartade barrskogen, med strukturer som död ved och gamla grova träd. Skogen har tidigare brunnit och på vissa tallstubbar finns spår av fem olika bränder. 25 rödlistade arter är funna i området, bl.a. de ovanliga och hotade arterna broktagel, norsk näverlav, gräddporing och ulltickeporing.

För mer information kontakta naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Värmlands län:
Linda Stöberg, 054-19 70 72
Johan Bohlin, 054-197068
Anita Andersson, 054-19 71 35


----------------------------------------------------------------
Catharina von Sydow Carlström
Informationschef
Länsstyrelsen i Värmlands län
651 86 KARLSTAD
Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 054 - 19 72 78, växel: 054-19 70 00
Mobil: 070 - 519 72 78
Telefax: 054 - 19 73 00
E-post: catharina.von.sydow@s.lst.se
Hemsida: www.s.lst.se, www.varmland.se