Skip to main content

Idag överlämnades förslag på miniminivåer för stora rovdjur

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 14:24 CEST

Samverkansrådet i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet har idag den 17 september, på begäran av Naturvårdsverket, överlämnat sitt förslag för fördelning av miniminivåer för stora rovdjur i förvaltningsområdet och de åtta län som ingår i det. Förslaget ska nu gås genom och fastställas av Naturvårdsverket. 

Den 20 mars skickade Naturvårdsverket en begäran om att lämna förslag till miniminivåer för stora rovdjur som Samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena ska ha besvarat innan den 22 september. Samverkansråden består av landshövdingarna från de län som ingår i respektive förvaltningsområde.

– Länsstyrelserna i det Mellersta förvaltningsområdet har samverkat kring gemensamma underlag, och sedan har varje läns Viltförvaltningsdelegation diskuterat sig fram till förslag som de nu har lämnat till Samverkansrådet, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen Värmland.

För Värmlands län innebär Samverkansrådets förslag till miniminivåer: 7 föryngringar av varg, 12 föryngringar av lodjur och förekomst av björn och järv. Förslagen till miniminivåer för övriga län inom förvaltningsområdet framgår av bifogat förslag.

 Förslag till miniminivå

Nästa steg i processen är att Naturvårdsverket tar ställning till om de kan fastställa de förslag som lämnats av Samverkansråden. Därefter kan Naturvårdsverket delegera rätten att besluta om licensjakt på rovdjur till Länsstyrelsen.

– Att fastställa miniminivåer är ett steg på vägen mot en mer aktiv förvaltning av de stora rovdjuren. Ett annat mycket viktigt steg är de förvaltningsmål som ska formuleras av varje läns Viltförvaltningsdelegation. Detta är något vi kommer fokusera på under hösten, säger Maria Falkevik.

Förslaget om miniminivåer
Miniminivåerna för respektive rovdjur måste enligt Naturvårdsverkets begäran tillsammans bli 27 vargföryngringar, 68 loföryngringar, 50 björnföryngringar och 6 järvföryngringar. Därför har Samverkansrådet valt en lösning där dessa summor uppnås. För att komma fram till föreslagna miniminivåer har flera aspekter vägts in. Man har tagit hänsyn till Viltförvaltningsdelegationernas förslag samt landareal, sårbara områden och lämpligt habitat. Detta har resulterat i ett gemensamt underlag till hur antalet djur ska fördelas. Förslaget tar även hänsyn till att miniminivåerna ska vara möjliga att uppnå inom fem år. Förslaget ligger i linje med rovdjurspolitikens mål om ökad spridning och minskad koncentration.

Bakgrund
Sveriges Regering och Riksdag har bestämt att de fem stora rovdjuren björn, järv, lodjur, varg och kungsörn ska finnas kvar i den svenska faunan och att arterna ska få sprida sig i de områden där de tidigare förekom i landet. De ska även finnas i ett sådant antal att de inte riskerar att utrotas.

Ordlista

Miniminivåer
Minsta antal djur (räknas i föryngringar) per år som ska finnas i länet. Om länet inte uppnår sin miniminivå så ska målbilden vara att minst nå upp till den i framtiden.

Rovdjursförvaltningsområde
Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden, Norra, Mellersta och Södra. Värmland ingår i det Mellersta förvaltningsområdet.

Mellersta förvaltningsområdet
Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms och Västra Götalands län.

Samverkansråd
Samverkansrådet ska samverka i frågor som rör rovdjursförvaltningen inom regionen samt utarbeta riktlinjer och principer som rör den regionaliserade rovdjursförvaltningen. Landshövdingen, eller den landshövdingen utser, ska representera länsstyrelsen i samverkansrådet.

Viltförvaltningsdelegationen
I den regionala rovdjursförvaltningen har länsstyrelsen till sin hjälp en viltförvaltningsdelegation, som är beslutande i övergripande frågor rörande länets viltförvaltning. Delegationen utgörs av politiker och representanter för olika intressegrupper, organisationer och myndigheter.

Kontakt

Maria Falkevik, maria.falkevik@lansstyrelsen.se, 010-224 72 35

Kari Langöen, kari.langoen@lansstyrelsen.se, 010-224 72 51

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.