Skip to main content

Länsstyrelsens dialog om Värmland växer - ett gott exempel på statlig samverkan och helhetssyn

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:18 CEST

Det behövs tydligare dialoger mellan den regionala och nationella nivån i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet, det menar såväl statliga myndigheter som programsamordnare i länen i en rapport om arbete med de regionala tillväxtprogrammen under 2007, som Nutek sammanställt. Mot bakgrund av bland annat detta inbjöd Länsstyrelsen i Värmlands län den 16 september statliga myndigheter till en dialog om Region Värmlands förslag till det regionala utvecklingsprogrammet Värmland växer - och känner inga gränser. Hela tretton myndigheter kom till dialogmötet.

Länsstyrelsens inbjudan till dialog uppskattades och deltagarna menade att det borde tas fler initiativ i samma anda. Länsstyrelsens inbjudan ska ses mot bakgrund av dess roll att verka för statlig samverkan och statlig helhetssyn. Båda begreppen är problematiska.

Dialogen visade att synen på eller bilden av vad ett regionalt utvecklingsprogram är och vad det betyder varierar påtagligt. En gemensam uppfattning finns dock om att sådana program ger möjligheter och anledningar till möten av olika slag. Regionala utvecklingsprogram kan därför ge viktiga - regionala - sammanhang åt olika verksamheter och utvecklingsprocesser. Man menade från de statliga myndigheternas sida att kraven på den nationella nivån borde ha kunnat uttryckas tydligare i RUP-förslaget. Det var rent allmänt, menade man, för lite "spänst" i dialogen mellan regionerna och de statliga myndigheterna. Det är också så att de statliga myndigheterna spelar en väsentlig roll för genomförandet av ambitioner och det som RUP-dokumentet rymmer i form av goda intentioner. Detta borde ha kunnat beskrivas tydligare i RUP-förslaget.

I dialogen fanns bland annat ett fokus på länets olika styrkeområden och vikten av man från Värmlands sida fokuserar på dessa. Ett sådant som lyftes fram och där de regionala processerna har getts nationella och internationella avtryck är länets arbete inom förpackningsområdet - The Packaging Arena. Ett annat område som några menade borde kunna uppmärksammas ytterligare är säkerhetsfrågorna och idén om nätverket Säkerhetsbältet. Andra menade att skogen borde ha kunnat lyftas fram tydligare som en mångdimensionell resurs och en resurs om vilken konkurrensen säkerligen kommer att öka. Länets arbete med klusterprocesser och innovationssystem och Karlstads universitets deltagande i dessa diskuterades och noterades särskilt.

Från de statliga myndigheterna menade man också att diskussionen om Värmlands roll i ett omvärldsperspektiv och dess ambitioner till samverkan med andra borde ha kunnat vara tydligare i RUP-förslaget. Det samma gäller också närheten till Norge och Oslo-regionen. Detta är synpunkter som Länsstyrelsen också kommer att framföra i sitt yttrande över Region Värmlands RUP-förslag. (Yttrandet kan läsas i sin helhet på Länsstyrelsens webbplats: www.s.lst.se.)

Länsstyrelsens inbjudan till dialogen med statliga myndigheter grundar sig på den rapport med titeln Staten och Värmland som Länsstyrelsen presenterade på försommaren. Enligt denna är det otvetydigt så att staten spelar en stor roll för Värmlands utveckling. Länsstyrelsen konstaterar dock att en "rationaliseringsprocess" pågår inom staten och att staten på olika sätt drar sig tillbaka från regionerna. Detta ställer enligt Länsstyrelsens mening krav på ökat regionalt ledarskap och på mobilisering av resurser lokalt och regionalt.

En sammanfattning av dialogen bifogas. För mer information kontakta: Bengt Dahlgren, planeringsdirektör Länsstyrelsen, telefon 054-19 70 33.

Bifogade filer

PDF-dokument