Skip to main content

Mer värld i Värmland

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 14:19 CEST

Karlstad den 29 mars 2006

PRESSMEDDELANDE FRÅN LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN

För att kunna ta vara på de resurser som kommer med länets ökade internationalisering behöver Värmland lyfta frågan om den etniska mångfaldens betydelse för regionen. Detta framkommer i rapporten, Mer värld i Värmland, som har tagits fram av Länsstyrelsen på uppdrag av Partnerskap Värmland.

Värmland präglas idag av många olika kulturer och traditioner, vilket gör att internationaliseringen får allt större betydelse för länet. Den ökade etniska mångfalden bland länets befolkning, samt att flera viktiga företag har utländskt ägande, ses mer och mer som en förutsättning för länets ekonomiska tillväxt och utveckling.


Med detta som grund har Länsstyrelsen, på initiativ från Partnerskap Värmland, tagit fram en ny rapport med rubriken Mer värld i Värmland. Rapporten ska ses som ett underlag för en eventuell mångfaldsstrategi för länet, och är ett sätt att utveckla tankegångar och intentioner i linje med det regionala tillväxtprogrammets strategi om ”Mångfald som resurs”.


– Värmland måste ta vara på de möjligheter som följer med den ökande internationaliseringen och lyfta fram och sätta värde på det berikande av länet som ligger i ökad etnisk mångfald, säger Bengt Dahlgren som arbetar som planeringsdirektör på Länsstyrelsen. Utan den nettoinvandring som har skett på detta sätt under de senaste decennierna skulle Värmlands folkmängd i dag ha varit 20 000 personer lägre, berättar han. Det finns mycket att lära av alla de personer och kulturer som nu finns representerade här.


Rapporten är gjord av pol. mag. Elma Pasalic och bygger huvudsakligen på intervjuer. De intervjuade är personer som på ett eller annat sätt arbetar med, eller företräder intressen som har med frågan om integration och etnisk mångfald att göra. Alla intervjuade anser att ökad etnisk mångfald är positivt för länets sociala och ekonomiska utveckling och majoriteten bedömer att det finns ett behov av ett gemensamt dokument i mångfaldsfrågan för Värmland. För att skapa tyngd i det, anser man att det bör vara tydligt kopplat till arbetet med det regionala tillväxtprogrammet.– Det finns ett stort intresse att se på integrationsfrågan ur ett tillväxt- och möjlighetsperspektiv, berättar Dahlgren vidare. Man vill lyfta frågan om betydelsen av etnisk mångfald, men på vilket sätt råder det dock olika meningar om.Intervjuerna visar att de anställda i många verksamheter inte speglar befolkningens sammansättning, vilket många ser som ett problem. Man pekar också på de risker som ligger i en utveckling mot mer av ”vi och dem” där man ser på invandrare som en homogen grupp. Dessutom anser man att ordet ”svenskhet” har fått nya betydelser och att detta borde diskuteras mer. Svårigheter på arbetsmarknaden lyfts fram och belyses genom statistik i rapporten.– Vi kan genom intervjuerna se att det pågår många projekt i frågan, men också att många söker verktyg och instrument för det dagliga arbetet. Man önskar därför fler möjligheter till information och erfarenhetsutbyte, säger Dahlgren.Rapportens generella slutsatser är således att det finns behov av hållbara arbetsmetoder för arbetet med frågan om ökad etnisk mångfald och att det behövs ännu mer samverkan och gemensamma tag för att tackla frågans komplexitet.– Det är länsstyrelsens förhoppning att rapporten blir föremål för diskussioner och reflektioner bland berörda aktörer och i samverkansgrupperingar av olika slag. Bland annat kommer den att ligga till grund för Länsstyrelsens arbete med frågor om integration och mänskliga rättigheter och tas upp vid det Årliga VärmlandsMötet den 8 maj, avslutar Bengt Dahlgren.Fakta:

Partnerskap Värmland utgörs av företrädare för statliga myndigheter, kommuner och landsting genom Region Värmland, näringslivs- och fackliga organisationer i länet - med landshövdingen som ordförande. Partnerskapet har bildats för att bland annat markera ett gemensamt ägande av och ansvarstagande för genomförandet av det regionala tillväxtprogrammet ”Hållbar värmländsk växtkraft 2004 – 2007”.


För mer information kontakta:
Bengt Dahlgren, Länsstyrelsen i Värmland, 054-19 70 33, 070-376 44 50

Elma Pasalic, pol mag, 070-597 47 22

Ulrika Bohlenius

Informatör

Länsstyrelsen i Värmlands län

651 86 KARLSTAD

Besöksadress: Våxnäsgatan 5

Telefon vx: 054-19 70 00

Telefon dir: 054-19 72 28

Mobil: 070-339 72 28

Telefax: 054-19 73 00

E-post: ulrika.bohlenius@s.lst.se

Hemsida: www.s.lst.se www.varmland.se