Skip to main content

Ny statistik visar på ojämställdhet i länet

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2014 15:51 CEST

Idag presenterade Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland fickfaktaboken På tal om kvinnor och män 2014, som beskriver den regionala jämställdhetsstatistiken för Värmland. Statistiken visar att det finns flera utmaningar för att uppnå ett jämställt län. 

Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det handlar om att skapa förutsättningar för kvinnor och män att påverka sin livssituation.

Könsuppdelad statistik är en viktig förutsättning för att kunna identifiera skillnader mellan kvinnor och män och följa upp resultaten av jämställdhetspolitiken. Fickfaktaboken På tal om kvinnor och män 2014 innehåller nya siffror och basfakta om hur det ser ut inom olika samhällsområden när statistiken delas upp på kvinnor och män i Värmland.

Statistiken visar på flera utmaningar:

  • Värmland har fortfarande väldigt könsbundna studieval,
  • arbetsmarknaden är fortfarande könssegregerad,
  • kvinnors företagande behöver öka,
  • uttaget av föräldraförsäkringen är ojämnt fördelad mellan könen,
  • sjukskrivningar och ohälsa drabbar fler kvinnor än män.

– Det finns mycket kvar att göra innan vi uppnått regeringens mål för jämställdhetspolitiken, säger landshövding Kenneth Johansson. Kartläggningar och synliggörande av skillnader mellan kvinnor och män i länet är betydelsefullt i arbetet för länets utveckling. Vi kommer nu att använda statistiken som ett kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet för ett jämställt Värmland och kommer att sprida den brett i länet.

På tal om kvinnor och män ges ut för sjätte gången av Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland.

På tal om kvinnor och män är viktig statistik som har bäring på många av de mål som är utpekade i Värmlandsstrategin. Nu gäller det för oss att sprida statistiken så fler får kunskap om hur vi ligger till och så att vi kan jobba i rätt riktning, säger Tomas Riste, regionråd.

 Fickfaktaboken På tal om kvinnor och män 2014


Kontakt och information
Maritha Johansson, jämställdhetsdirektör, Länsstyrelsen Värmland, 010-224 73 32

Bo-Josef Eriksson, analytiker, Region Värmland, 054-701 10 46


Bakgrund

Både Länsstyrelsen och Region Värmland har uppdrag från regeringen att arbeta för jämställdhet; Region Värmland inom den regionala tillväxtpolitiken och Länsstyrelsen utifrån de jämställdhetspolitiska målen. I Länsstyrelsens strategi Ett jämställt Värmland som presenterades under våren 2014 och i Region Värmlands handlinsplan för jämställd regional tillväxt, ingår det som en åtgärd att ta fram och tillhandahålla regional könsuppdelad statistik 

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.