Skip to main content

Rovdjurspropositionen beslutad och godkänd

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 10:02 CET

Igår, tisdagen den 10 december, har riksdagen beslutat att godkänna rovdjurspropositionen En hållbar rovdjurspolitik.

Det övergripande målet i rovdjurspropositionen är att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus i Sverige. 

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. För Värmlands del innebär beslutet att Länsstyrelsen Värmland ska ta fram och uppdatera den regionala förvaltningsplanen utifrån den antagna propositionen. Länsstyrelsen Värmland ska också ta fram regionala miniminivåer, förvaltningsmål och begreppsdefinitioner av till exempel sårbara områden. Detta arbete pågår i samverkan mellan Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Förvaltningsplanen arbetas fram i samråd med Viltförvaltningsdelegationen där representanter från både Länsstyrelsen och intresseorganisationer i länet sitter med.

Nationellt innebär propositionen att Naturvårdsverket ska ta fram referensvärden för populationernas storlek och utbredningsområde för de stora rovdjuren. Referensvärden för gynnsam bevarandestatus är en nationell miniminivå för hur många rovdjur det ska finnas i landet. Naturvårdsverket ska också uppdatera de nationella förvaltningsplanerna utifrån den antagna propositionen samt besluta om eventuell delegering av skydds- och licensjakt till länsstyrelserna.

— Frågan om det blir jakt på varg eller inte i vinter är en het potatis i Värmland. Just nu ligger bollen hos Naturvårdsverket och vi väntar på besked från dem om eventuellt beslut på licensjakt på varg, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Värmland.  

— Länsstyrelsen har beredskap för att kunna genomföra ett beslut om licensjakt rent praktiskt och ska ta fram inventeringsunderlag för att grunda beslutet på. Detta förutsätter att det finns snö och bra spårningsförhållanden, säger Maria Falkevik. Men rovdjurspropositionen innebär så mycket mer, och vårt mål är att följa de föreskrifter som finns och arbeta för en hållbar situation för alla olika intressen i samhället.

I samband med beslutet om rovdjurspropositionen meddelade Naturvårdsverket att de vill undersöka förutsättningarna för licensjakt efter varg 2014. Länsstyrelsen har nu möjlighet att yttra sig i frågan grundat på det inventeringsunderlag som finns.

 

Fakta om licensjakt på varg

Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om licensjakt på varg om det finns juridiska, politiska och praktiska förutsättningar. Om det inte blir licensjakt beror det på att det inte finns juridiska förutsättningar, t.ex. att Sverige riskerar att hamna i EU-domstol. Det kan också saknas praktiska förutsättningar för att fatta ett beslut t.ex. barmark, dåliga spårningsförhållanden och dåligt inventeringsunderlag.

Länsstyrelsen verkställer Naturvårdsverkets beslut. Länsstyrelsen inventerar och tar fram underlag som ligger till grund för ett eventuellt beslut om licensjakt. Konkret innebär det att genom spårning och DNA-analys av spillning ta reda på i vilka revir det finns genetiskt värdefulla vargar så att en eventuell jakt inte påverkar dessa negativt. Naturvårdsverket kan också delegera vissa uppgifter till Länsstyrelsen t.ex. att utse var jakten ska bedrivas samt avgränsa områden. Länsstyrelsen informerar om jakten före, under och efter samt tar emot rapporter från jägare och allmänhet.

 

Kontakt

Maria Falkevik, rovdjursansvarig, Länsstyrelsen Värmland
010-224 72 35, maria.falkevik@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.