Skip to main content

Under tre år fångar vi in fisk för att undersöka miljögifter

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 12:55 CEST

De flesta välkända miljögifterna i våra sjöar minskar, men det finns nyare gifter som snabbt sprider sig och vars konsekvenser vi ännu inte har full vetskap om. Länsstyrelsen Värmland kommer därför under de kommande tre åren att fånga in fisk från värmländska sjöar som sedan ska analyseras efter spår av metaller och organiska miljögifter. Det är viktigt att vi får aktuell och tillförlitlig data om vilka miljögifter som kan finnas i våra sjöar.

Det finns flera viktiga skäl till att göra dessa undersökningar. Dels är det hälsomässiga aspekter med kopplingar till hälsosam fiskkonsumtion, dels ekologiska aspekter då höga halter av miljögifter även kan hota den biologiska mångfalden i sjön. För många nya miljögifter är följderna för djurlivet och människors hälsa i dagsläget relativt okända.

Under hösten 2015 kommer Länsstyrelsen tillsammans med de lokala fiskevårdsområdesföreningarna att samla in fisk ifrån Övre Fryken, Mellan-Fryken, Rådasjön samt Glafsfjorden. Fiskarna fryser man sedan in på Naturhistoriska riksmuseet i en så kallad provbankning där fisken förvaras i lågtemperaturfrys tills den ska analyseras. Resultaten kommer sedan att användas till bedömningar för miljömålet Giftfri miljö samt utgöra grund för åtgärder och uppföljningar inom EU:s ramdirektiv för vatten.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.