Skip to main content

47 procent av hushållen i Dalarna har nu 100 Mbit/s bredband

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2016 12:43 CET

Andelen hushåll i Dalarna som har fått tillgång till snabbare bredband under 2015 har ökat med 11 procent sedan år 2014. Det visar Post- och telestyrelsens senaste bredbandskartläggning. Därmed har nu 47 procent av länets hushåll tillgång till fiber om minst 100 Mbit/s.

– Vi har nu fem år på oss att uppnå målen med att 90 procent av befolkningen i Dalarna ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s. Det kräver en ökning med 9 procent per år fram till år 2020. Trenden i Dalarna har nu vänt och utbyggnaden når äntligen en omfattning som möjliggör att vi når målet, säger Joakim Holback på kansliet Digitala Dalarna.

Effekterna av den pågående utbyggnaden kommer att få genomslag i nästa års statistik för Dalarnas del, men de pågående aktiviteterna i länet lovar väl, konstaterar Joakim Holback.

Utgångsläget är att Dalarna ligger lågt vid en nationell jämförelse. En förklaring är att många i Dalarna länge var nöjda med att vi hade bland landets högsta tillgång till ADSL, vilket minskade incitamenten för att satsa på fiberutbyggnad.

– I samma stund som fibertillgången blev måttstock gick Dalarna från att vara bland de bästa i landet till att hamna sist, något vi har kraftsamlat för att komma till rätta med, säger Joakim Holback.

Bland Dalarnas kommuner har Borlänge sammantaget kommit längst med 73 procent av hushållen, medan Avesta är den kommun som kommit längst på landsbygden med 30 procent.Avesta är också den kommun som byggt ut mest under 2015 med en ökning på 24 procent.

Snittet för riket är drygt 68 procent av hushållen, räknat som att det finns en fiber eller liknande inom 50 meter från byggnaden.

Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare. I Dalarna arbetar kommunerna tillsammans med Region Dalarnas och Länsstyrelsens gemensamma kansli Digitala Dalarna aktivt med utbyggnaden. Bland annat driver man EU-finansierade samverkansprojekt för fiberutbyggnad på cirka 200 Mkr i länet där målsättningen är att få ut fiber fram till byar och områden som idag saknar. Tillsammans med Landsbygdsprogrammet stöttas utbyggnaden i Dalarna med över 500 Mkr.

Fakta om bredbandskartläggningen

  • Post- och telestyrelsen (PTS) har uppdraget av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation.
  • PTS Bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter.
  • Den kartlägger inte mobil bredbandstäckning eller hur stor yta av Sverige som har tillgång till bredband och inte heller tillgången vid fritidshus, fritidsområden och längs vägar.

Statistik och karta på webben
PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.pts.se.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.