Skip to main content

Åtgärdsplaner för att hantera översvämning i Falun, Vansbro och Malung är nu klara

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 09:47 CET

Malung, Vansbro och Falun finns med bland de 18 tätorter i landet som löper störst risk att drabbas av en översvämning.

Tillsammans med kommunerna har Länsstyrelsen Dalarna tagit fram planer för hantering av översvämningsrisker i de tre tätorterna.

MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utifrån EU:s översvämningsdirektiv identifierat tätorterna i Falun, Malung och Vansbro som särskilt sårbara för översvämning. Bland annat på grund av antalet invånare, kulturmiljö, arbetsplatser, infrastruktur och förorenad mark.

– Med riskhanteringsplanen går det att skapa sig en bild av översvämningsrisken där du bor, och vilka mål och åtgärder som föreslås för att minska risken, säger Eva-Karin Ljunglund vid Länsstyrelsen Dalarna.

När planen nu är antagen börjar arbetet med att specifikt kartlägga vilka fastigheter som berörs, var det kan behöver utrymmas och vilka planer som behövs för detta. Riskhanteringsplanen listar vad som behöver göra för att begränsa översvämningens påverkan på till exempel dricksvatten, avlopp och annan infrastruktur.

Riskhanteringsplanerna gäller för perioden 2016-2021.

Mer information om översvämningsdirektivet finns också på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats www.lansstyrelsen.se/dalarna/oversvamningsdirektivet

FAKTA Översvämningsdirektivet

  • Sedan 2007 finns ett EU-direktiv som reglerar hanteringen av översvämningar.
  • I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSBFS 2013:1 föreskrifter om riskhanteringsplaner
  • Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet och genomför arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna. 18 tätorter i landet bedömdes ha en betydande översvämningsrisk.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.