Skip to main content

Beslut om nya åtgärder för bättre vatten i Dalarna

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 09:40 CET

Enligt Vattenmyndighetens kartläggning når mindre än hälften av Dalarnas vatten upp till EU:s minimikrav för godkänd vattenstatus. Bottenhavets vattendistrikt, där Dalälven och större delen av Dalarnas vatten ingår, har nu beslutat om en ny förvaltningsplan med ett åtgärdsprogram som ska skydda distriktets vatten.

Förvaltningsplanen lägger ut spelplanen för arbetet med vattenfrågor under de kommande fem åren. Nu är det myndigheter och kommuner i distriktet som ska se till att åtgärdsarbetet tar fart. På Länsstyrelsen i Dalarnas län pågår ett intensivt arbete med att bryta ned åtgärdsprogrammet i konkreta insatser.

- Vår uppgift är bland annat att hjälpa länets kommuner tillämpa programmet. Genom att koppla de önskade åtgärderna till konkreta insatser hoppas vi få upp farten på arbetet, säger Ann-Louise Haglund, funktionssamordnare på Länsstyrelsens miljöenhet.

Bottenhavets vattendistrikt har över 10 000 ytvattenförekomster i kust, sjöar och vattendrag, och av dessa har cirka 65 procent bedömts ha sämre än god ekologisk status (läs mer på www.viss.lansstyrelsen.se). För sjöar och vattendrag är det olika slag av fysisk påverkan, som vattenkraft, infrastruktur, gamla flottningsleder och skogsbruk, som är den främsta orsaken till att god ekologisk status inte nås. Så också i Dalarna.

Förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet pekar ut vilka åtgärder kommuner och myndigheter behöver genomföra för att komma till rätta med dessa utmaningar.

- Exempelvis så har den biologiska mångfalden påverkats och det gör miljön mindre motståndskraftig mot klimatförändringar. Därför är det viktigt att hela länet tar sitt ansvar för att höja vattenkvalitén i Dalarna, säger Ann-Louise.

Åtgärdsprogrammet har beslutats efter riktlinjer från regeringen, som har prövat frågan under nästan ett års tid.

Vattenmyndighetens beslut
> Förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt
> Bottenhavets vattendistrikt
> Vattenmyndigheternas webbplats


För mer information kontakta

Ann-Louise Haglund, funktionssamordnare, miljöenheten 
mail: Ann-Louise.Haglund@lansstyrelsen.se
tel: 010 22 50 284

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.