Skip to main content

Beslutat om skyddsjakt på tre vargar inom Idre Sameby

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 14:57 CET

De vargar som under en tid angripit ren inom Idre Sameby ska fällas vid skyddsjakt. På grund av problembilden och risken för framtida skada har Länsstyrelsen tagit beslut om skyddsjakt på varg.

– Den skada vargarna riskerar att göra framöver, med hänsyn tagen till deras beteende hittills, gör att vi tagit ett skyddsjaktbeslut, säger Ellinor Theorin, vilthandläggare vid Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen bedömer efter spårning på snö att tre olika vargindivider under en tid uppehållit sig inom Idre Sameby. Där har de stört samernas flyttning från sommarbeteslandet och försvårat insamlingen av renar inför slakt. Vid flera tillfällen har döda och skadade renar iakttagits och vid ett tillfälle sågs en varg jaga renar. Renskötarna jagade då bort vargen, men fler angrepp har skett efter detta.

Vargstammens bevarandestatus i Dalarna påverkas inte
Vargstammen i Dalarna berörs för närvarande av 22 revir enligt senaste inventeringen. Varg förekommer från och till i hela länet. Länet har flera kända genetiskt viktiga individer, men ingen av dem rör sig såvitt känt i det aktuella området. Länsstyrelsen bedömer att beslutet om skyddsjakt inte kommer att påverka gynnsam bevarandestatus för varg varken regionalt eller nationellt.

För information kontakta
Ellinor Theorin, vilthandläggare
mail: ellinor.theorin@lansstyrelsen.se
tel. 010 225 04 67

Jonas Bergman, funktionssamordnare, viltfunktionen
mail: jonas.bergman@lansstyrelsen.se
tel. 010 225 03 17

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.