Skip to main content

Länsstyrelsen bildar naturreservatet Stängslet i Rättvik

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2016 10:42 CET

Den döda veden är yngelplats för många insektsarter vilket gör området till ett eldorado för hackspettar. Foto: Jonas Bergstedt

På sluttningarna öster om sjön Norra Ockran i Rättvik har Länsstyrelsen i Dalarnas län idag bildat ett naturreservat med namnet Stängslet. Området utgörs av en lövträdsrik skog med stora mängder döda och döende träd vilket gör det viktigt för flera hackspettsarter.

Naturvärdena i området uppmärksammades 2003 då Skogsstyrelsen inventerade området. I slutet på 2004 kontaktades länsstyrelsen av Leksands fågelklubb som föreslog ett skydd av området då man konstaterat förekomst av en mängd hackspettsarter. Arbetet med att bilda det 37 hektar stora reservatet påbörjades 2006.

I områdets norra halva växer idag en knappt 120 år gammal lövblandskog med lika delar gran som asp samt en del björk och sälg. På marken växer örter som blåsippa, svart trolldruva, ormbär, och vårärt. Ett flertal orkidéarter är också funna så som nattviol, grönkulla och knärot. I områdets södra delar är lövinslaget mindre och granen dominerar. Trädåldrarna är något högre här med en genomsnittsålder för gran på 130 år och enstaka tallar på närmare 150 år.

I hela reservatet finns stora mängder död ved av olika dimensioner, nedbrytningsstadier och arter. Död och döende ved är livsmiljö för flera av de ovanliga svampar som hittats i området så som kandelabersvamp, gränsticka och ullticka. Den döda veden utgör också yngelplats för många insektsarter vilket i sin tur gör området till ett eldorado för hackspettar. Gråspett, spillkråka och mindre hackspett är observerade i reservatet.

I reservatets östra delar finns en del yngre skogar, och avverkade ytor, som länsstyrelsen kommer att sköta för att på sikt få fram äldre lövrik blandskog.

Läs om reservatet här

För mer information kontakta
Jonas Bergstedt, naturskyddshandläggare
Mail: jonas.bergstedt@lansstyrelsen.se
Tel: 010 225 03 18 

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.