Skip to main content

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar om förbud att vistas i det brandskadade området i Älvdalens kommun

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2018 12:33 CEST

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat ett beslut som innebär att det från och med den 3 augusti 2018 är förbjudet för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Älvdalens kommun.

Eftersom glödbränder kan pågå under lång tid gäller förbudet till och med den 2 februari 2019, eller till den dag länsstyrelsen beslutar att upphäva föreskriften.

- Det är viktigt att förtydliga att förbudet är till för att skydda människor mot fara för liv eller hälsa, då det bland annat finns ammunition i området som riskeras att explodera på grund av glödbränder under markytan, säger Rickard Malteskog, jurist, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Förbudet gäller inte statliga och kommunala myndigheter som utför uppgifter inom området. Förbudet omfattar heller inte fastighetsägare och övriga rättighetshavare inom området som vistas där för deras räkning. 

För de som ska utföra skogs- och markarbeten eller jakt på området, är enligt beslutet skyldiga att inhämta nödvändig kunskap innan de beträder området. Länsstyrelsen uppmanar också att samråda med markägaren innan de tillträder området. Markägaren ansvarar för att området som omfattas av tillträdesförbudet är tydligt skyltat.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.