Skip to main content

Miljögiftsrapport visar på 400 olika naturfrämmande ämnen i Dalarnas ytvatten

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2016 11:00 CEST

Länsstyrelsen har under 10 år bedrivit miljögiftsprovtagning i mer än 60 sjöar och vattendrag i Dalarna

Under 10 år har Länsstyrelsen bedrivit miljögiftsprovtagning i mer än 60 sjöar och vattendrag i Dalarna. Nu har resultatet samlats i en rapport som visar att det finns över 400 olika naturfrämmande ämnen i Dalarnas ytvatten.

Enligt Anna Wemming, miljöanalytiker på Länsstyrelsen Dalarna, visar provtagningen att flera ämnen finns i sådan mängd att det är risk för negativa effekter i vattenmiljön.

– Tre geografiska områden utmärker sig med höga halter av miljögifter: Faluån i Falu kommun, Svartån i Avesta kommun och sjöarna längs med Kolbäcksån i Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Anna berättar att de ämnesgrupper som påträffas framförallt kan kopplas till länets långa tradition av trä- och gruvindustri. Samtidigt som hushållens konsumtion ligger bakom många av de ämnen som idag sprids i vår miljö.

– Miljögifterna kommer både från industrin och från hushållen. Alltför höga koncentrationer av vissa ämnen kan bland annat leda till att vattenlevande organismer dör, misslyckas med fortplantningen, eller får sårskador.

Anna menar att det inte är farligt för människor att bada i sjöar där miljögifter har påträffats. Samtidigt är det olämpligt att barn leker runt strandkanten på sjöar med kraftigt förorenad bottenmiljö, eftersom de kan stoppa sand i munnen. Det går däremot bra att äta fisken i alla de undersökta sjöarna och vattendragen. Men för att minska risken för hälsoeffekter bör du följa livsmedelverkets kostråd för fisk: http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/all-fisk-ar-inte-nyttig/.

– På Länsstyrelsen arbetar vi med att försöka lokalisera källorna till de föroreningar som vi sett. För att minska utbredningen behövs många olika typer av åtgärder, stort som smått. Det kan vara alltifrån att konsumenter väljer miljömärkta varor till att en miljöfarlig verksamhet fasar ut farliga kemikalier. Rapporten visar att det är viktigt att minska utsläppen av miljögifter. Samtidigt är åtgärdsarbetet långsiktigt och inte akut, det sker också på flera olika nivåer där tillsyn av pågående miljöfarlig verksamhet är en nivå, och sanering av förorenade områden är en annan.

Rapporten i sin helhet går att nå via: http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/publikationer/rapporter-2016/Pages/rapport_2016_08.aspx

För mer information kontakta:

ANNA WEMMING
Miljöanalytiker miljögifter
Länsstyrelsen Dalarna
Telefon: 010-22 50 310
Växel: 010-22 50 00
anna.wemming@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.