Skip to main content

Mindre pengar till natur- och viltvård i Dalarna

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2019 13:03 CET

Den nya budgeten betyder att underhållet av länets naturreservat och nationalparker försämras, samtidigt som insatserna för att stötta hotade arter minskar. Foto: Stefan Hamréus för Länsstyrelsen i Dalarnas län

Budgeten som riksdagen röstade fram för 2019 innebär nästan en halvering av anslagen för värdefull natur jämfört med föregående år. Efter en analys av budgeten kan Länsstyrelsen konstatera att det är flera områden som påverkas av de minskade anslagen.

Efter besked om den nya budgeten har Länsstyrelsen utrett konsekvenserna för arbetet med naturskydd, skötsel av skyddad natur och hotade arter och viltvård i länet. Myndigheten ser nu att minskningen får påtagliga konsekvenser:

  • Nya lokala och kommunala projekt inom naturvårdssatsningar (LONA) kommer inte beviljas medel. Det betyder bland annat att det blir svårare för kommuner att genomföra lokala satsningar på restaurering och förvaltning av viktiga naturområden.
  • Länsstyrelsen och Skogsstyrelsens gemensamma satsning på naturnära jobb, där myndigheterna skapat sysselsättning för långtidsarbetslösa och nyanlända, upphör.
  • Budgeten för inköp av skogsmark under 2019 är en tredjedel av det som fanns för markersättning 2018. Länsstyrelsen har fått pengar för att avsluta påbörjade processer där markägarna redan fått ersättning, men har betydligt mindre resurser för att påbörja nya reservatsbildningar.
  • Det finns mindre utrymme för insatser för att öka människors tillgänglighet till skyddade områden, för underhåll av vandringsleder och för åtgärder för hotade arter. Det betyder att underhållet av länets naturreservat och nationalparker försämras, samtidigt som insatserna för att stötta hotade arter minskar.
  • De minskade anslagen för arbetet med vilt och rovdjur gör att myndigheten tvingas till prioriteringar av arbetsinsatserna under året. Något som bland annat kan leda till att det blir svårare att komma i kontakt med Länsstyrelsens personal, som också kommer få mindre tid för att träffa länets invånare och diskutera viltförvaltningsfrågor.

– En stor del av naturvårdsarbetet i länet sker med hjälp av upphandlade entreprenörer. När medlen minskar, minskar också möjligheterna att anlita externa resurser och att köpa in material. Det betyder att den totala arbetsinsatsen blir mindre, säger Björn Forsberg, chef på Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Fakta
Idag finns ungefär 350 naturreservat och 2 nationalparker i Dalarna. Anslaget för skydd av värdefull natur i Dalarna är 2019 på 20 miljoner kronor (en minskning med 67 procent från 2018) och anslaget för åtgärder för värdefull natur är 22 miljoner kronor (en minskning med 51 procent från 2018).

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.