Skip to main content

Möte med länets krishanteringsaktörer med anledning av coronaviruset

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2020 11:47 CET

Idag genomfördes Dalarnas första möte med länets samlade krishanteringsaktörer med anledning av spridningen av coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19 som viruset orsakar. Syftet med mötet var att ge alla organisationer en gemensam bild av läget i länet och diskutera vilka insatser som länets aktörer behöver vidta, tillsammans och var för sig.

– I Dalarna har vi en Inriktnings och samordningsfunktion (ISF) som består av länets krishanteringsaktörer. Där ingår bland annat aktörer som Region Dalarna, Svenska kyrkan och ABB. Vi genomförde dagens möte för att alla aktörer ska få en gemensam bild av läget i länet och för att hitta en gemensam riktning för hur vi ska hantera frågor kopplade till coronaviruset framåt, säger Kajsa Sjösvärd, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I Dalarna har fortfarande ingen smittats av det nya coronavirus som upptäcktes i Kina i slutet av förra året.

– Mötet handlade om att höja vår gemensamma beredskap och hitta samsyn i olika frågor. Även om Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän spridning i landet som måttlig så finns det många frågor kopplade till viruset som vi behöver hantera tillsammans, säger Kajsa.

Länsstyrelsen har sedan den 28 januari arbetat i stab där medarbetare löpande följt händelseutvecklingen och hanterat frågor kopplade till spridningen av coronaviruset SARS-CoV-2. Myndigheten genomför också på veckobasis samverkansmöten med flera aktörer i länet.

– Vi jobbar redan nära bland annat Regionen och kommunerna i den här frågan, men i och med dagens möte så har vi kopplat på flera organisationer, både näringsliv och frivilligorganisationer. Vi har också satt en gemensam inriktning i länet där vi trycker på vikten av att alla aktörer följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är viktigt för att vi ska minska ryktesspridningen och de missuppfattningar som finns kring coronaviruset. Vi har också tryckt på vikten av att alla organisationer jobbar med olika scenarier för hur en eventuell smittspridning skulle kunna påverka deras verksamhet. Det är nu vi har möjligheten att vässa vår beredskap, avslutar Kajsa.

Vid mötet beslutade krishanteringsaktörerna om följande inriktning för länet:

  • I Dalarna följer vi nationella riktlinjer från främst Folkhälsomyndigheten och gör inga avsteg från dessa.
  • Vi tar fram uppdaterade pandemiplaner och förbereder oss för hur olika smittspridningsscenarier kan påverka vår samhällsviktiga verksamhet.
  • Vi agerar proaktivt och när vi fattar beslut så sker det i samverkan med andra aktörer som kan komma att påverkas av våra beslut.

Vid mötet beslutade om följande huvudbudskap från krishanteringsaktörererna ut till länets invånare:

  • För att minska risken för smittspridning är det viktigt att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer.
  • Ring informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.
  • Om du misstänker att du är smittad av coronaviruset, ring Vårdguidens telefonnummer 1177, besök inte vårdcentral eller akutmottagning.

Dalarnas inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) består av:
Försvarsmakten, Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Dalarnas kommuner, Polismyndigheten, Räddningstjänsterna, SOS Alarm, Svenska kyrkan, Trafikverket, Sveriges Radio P4 Dalarna, Civilförsvarsförbundet, ABB, Clas Ohlsson, Dalarnas Försäkringsbolag, ICA, Loomis, Telia, Gävle- Dala elsamverkan, SSAB, Securitas och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

För mer information kontakta:
Kajsa Sjösvärd, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: Kajsa.Sjosvard@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 04 61

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.