Skip to main content

Ny prövning av dammen i Östra Vakern

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2018 11:00 CET

Länsstyrelsen tar tillbaka föreläggandet som myndigheten tidigare riktat mot Östra Vakerns dammägare, Dalälvens vattenregleringsföretag (DVF). Istället för rivningsansökan kommer DVF nu att anmäla dammen till regeringens nationella omprövningsplan för dammar.

Under 2016 framkom det att dammen i Östra Vakerns utlopp i Vansbro kommun saknade giltigt tillstånd. Därför beslutade Länsstyrelsen att dammägaren antingen skulle söka tillstånd för verksamheten eller söka tillstånd för att riva ut dammen. Efter begäran om förlängd tid beslutades att ansökan skulle inkomma till domstol senast den 31 december 2018.

I Juni 2018 beslutade riksdagen att anta en ny lagstiftning gällande vattenverksamhet. En lag som träder i kraft den 1 januari 2019. Den nya lagstiftning säger att alla vattenanläggningar som producerar vattenkraftsel, kan kopplas till vattenkraftsproduktion eller uppfördes med syftet att producera vattenkraftsel ska förses med moderna miljövillkor.

– I Sverige ska vi nå den målsättningen genom en ny nationell omprövningsplan (NAP). Enligt lagförslaget ska alla berörda anläggningar inom en 20-årsperiod förses med moderna miljövillkor. Prövningen kommer att ske på ett samordnat vis och alla anläggningar som har ett verksamhetsmässigt samband kommer prövas samtidigt, säger Stefan Tansbo, chef på Länsstyrelsens enhet för miljöprövning och vattenverksamhet.

Länsstyrelsen gör nu bedömningen att dammen i Östra Vakerns utlopp kommer att omfattas av de nya bestämmelserna och därmed bli föremål för domstolsprövning enligt den tidplan som fastställs i NAP.

– Vi vill att fördelarna med den samordnade prövningen ska bli så stora som möjligt. Därför anser vi att det är bäst att prövningen av dammen i Östra Vakern sker i samband med övriga anläggningar som kan kopplas till regleringen av Östra Vakern. Domstolen kommer då bättre kunna väga kraftintresset, miljönyttan och övriga intressen som påverkas av anläggningen. Därför har vi nu, på begäran av dammägaren, beslutat oss för att ta tillbaka vårt föreläggande, säger Stefan.

Hela beslutet finns bifogat längre ned i det här pressmeddelandet. 

För mer information kontakta 
Stefan Tansbo, chef på Länsstyrelsens enhet för miljöprövning och vattenverksamhet
E-post: Stefan.Tansbo@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 03 08

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.