Skip to main content

Orkidéer och annat sällsynt ska skyddas i Moras nya naturreservat

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 10:01 CET

Den här veckan fattade Länsstyrelsen beslut om två nya naturreservat. De omfattar områdena Fåsmyr, Mörkloksmyren och Karlsmyren i Mora kommun. Speciellt för dessa myrmarker är att de bitvis är väldigt artrika, på grund av höga halter av kalk och andra mineraler. Här trivs flera orkidéer.

I drygt fem år har Fredrik Enoksson, som är reservatsbildare på Länsstyrelsen, arbetat med att bilda dessa reservat. Och då hade processen redan pågått i cirka två år.

– Det är många steg i en sådan här process och många intressenter, bland annat markägare, att ta hänsyn till, säger Fredrik Enoksson. Det här är ändå ingen ovanligt lång tid för att bilda reservat.

De två nya reservaten ligger cirka 1 mil sydöst om Mora, och i nära anslutning till väg 70. Fåsmyr och Mörkloksmyren bildar det ena och Karlsmyren har fått ett eget reservat. Besökare kan enkelt nå reservaten med bil från flera håll. De ligger också i relativt nära anslutning till varandra.

– Naturen i de här områdena tillhör några av de finaste myrmarkerna i landet, säger Fredrik Enoksson. De kanske mest intressanta delarna är de rikkärr som finns i reservaten, det vill säga kärr med hög halt av kalk och andra mineraler i vattnet. Rikkärren har fått sitt namn av att de är väldigt artrika. Framförallt växer där många sällsynta växter, bland annat flera orkidéer.

Naturreservaten är väl värda ett besök under alla årstider. Vintrarna kan ge fin skidåkning på de flacka myrarna och under våren sjunger myrarnas fåglar för fullt. På sommaren blommar det i kärren och det finns hjortron att plocka. Hösten är färgrik och istället för hjortron finns det tranbär. Fredrik Enoksson poängterar att det är myrmark och på många håll väldigt blött, särskilt vissa tider på året.

Värt att känna till är att det inte finns några utmärkta leder, men att Länsstyrelsen planerar att sätta upp slogbodar inom båda naturreservaten.


Fakta:

Besluten om att bilda naturreservat bidrar till att uppfylla de av regeringen beslutade miljökvalitetsmålen: Myllrande våtmarker, Ett rikt djur- och växtliv, Levande sjöar och vattendrag samt Levande skogar.”

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.