Skip to main content

Påminnelse: Omarrondering i Älvdalen

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 08:49 CET

Pressinbjudan: Länsstyrelsen Dalarna presenterar förutsättningarna för en omarrondering i Älvdalen.

Den ägosplittring som finns i stora delar av Dalarna gör det svårt att bedriva ett långsiktigt och effektivt skogsbruk – både för dagens och kommande generationer. Omarrondering innebär att fastighetsindelningen ändras i större sammanhängande områden och att mindre skogsskiften samlas till större. Det ger rationella skogsskiften som är enklare att bruka.

Innan en omarrondering blir aktuell ansvarar länsstyrelsen för att undersöka och beskriva förutsättningarna för omarronderingen i en så kallad förstudie. Informationen i förstudien ligger sedan till grund för markägarnas beslut om de vill se att omarrondering genomförs eller inte.

Under slutet av 2015 lämnade Älvdalens Besparingsskog in en ansökan till Länsstyrelsen Dalarna för att undersöka möjligheterna till omarrondering i Älvdalen. Länsstyrelsen har nu färdigställt förstudien (en populärversion av förstudien finns bifogad som pdf i det här pressmeddelandet) och kommer att presentera resultatet för markägarna i Älvdalen.

– Det som är nytt för Älvdalen och som skiljer från tidigare omarronderingar är att det inte finns något arealkrav. Förut har den minsta tillåtna arealen för en skogsfastighet varit 5 hektar produktiv skogsmark. Det har inneburit att den ägare som haft 2 hektar antingen tvingats köpa till 3 hektar från en markreserv eller avstå sin mark mot ersättning i pengar. Nu slopas kravet, de som vill behålla små fastigheter får göra det. Dessutom kommer skifteslagen att hållas intakta. Det betyder att omarronderingen inte kommer att ändra förutsättningarna för jakten i Älvdalen, berättar Kerstin Granath, handläggare på Länsstyrelsen Dalarna.

Informationsträffar på biografteatern i Älvdalen 
En eventuell omarrondering av Älvdalen är tänkt att ske i tre olika etapper. I november bjuder Länsstyrelsen in till flera olika informationsträffar, för att alla som vill ska ha möjlighet att delta, där vi presenterar förstudien och där det finns möjlighet för markägarna att ställa sina frågor. De två första träffarna genomförs tisdagen den 8 nov och berör skifteslagen: Blyberg, Garberg, Grönsberg, Gåsvarv, Mjågen, Nybolet (älvdalen), Näset, Älvdalens kyrkby och Östermyckeläng.

När: Tisdagen den 8 nov, kl. 13.00 och kl. 18.00
Var: Biografteatern i Älvdalen, Dalagatan 104, Älvdalen

Anmäl ditt deltagande till: Daniel Fält, Länsstyrelsen Dalarna
tel. 0730 28 33 91
e-post Daniel.falt@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.