LPT instiftar pris för jobbskapande initiativ

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 11:11 CEST

Idag introducerar LPT, Ledarna inom privat tjänstesektor, utmärkelsen Årets Initiativ – för tjänstesektorn som jobbmotor. Priset tilldelas en organisation, chef eller arbetsgrupp som tagit tydligt ansvar för framtidens arbetsplatser inom privat tjänstesektor samtidigt som förbättring skapats inom temat mångfald.

Techveteraner vinnare av Årets Initiativ 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 14:19 CEST

Språkappen Lingio har fått ta emot utmärkelsen Årets Initiativ . Bakom appen, som underlättar för nyanlända att lära sig svenska, står tre techveteraner med bakgrunder från Dice, Spotify och MTGx. Årets Initiativ tilldelas en organisation, chef eller arbetsgrupp som främjat jobbskapande och mångfald inom privat tjänstesektor.

Chefer alltmer positiva till att rekrytera nyanlända - men har lågt förtroende för politikers förmåga att få nyanlända i arbete

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 09:06 CEST

Chefer inom privat tjänstesektor är positiva till att rekrytera nyanlända och fler är positiva idag än för ett år sedan. Samtidigt upplever många stora hinder med att anställa nyanlända och förtroendet för att politiker och myndigheter kan få fler nyanlända i arbete är lågt. Det visar en rapport som LPT, Ledarna inom privat tjänstesektor, låtit gör bland 900 av sina medlemmar.

Många chefer vet inte att asylsökande kan få tillstånd att arbeta i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2016 13:34 CEST


Många svenska chefer saknar kunskap om att vuxna asylsökande kan få tillstånd att jobba i väntan på beslut om uppehållstillstånd, samtidigt som många säger sig vilja anställa nyanlända. Det visar en rapport från Ledarna inom Privat Tjänstesektor, baserad på en stor undersökning bland sina medlemmar
.

Bara strax över hälften av respondenterna känner till att många vuxna asylsökande faktiskt kan få tillstånd att jobba i väntan på uppehållstillstånd (54 procent). Bland manliga chefer känner 55 procent till detta, medan motsvarande siffror bland kvinnliga kollegor är 53 procent.

– I hög utsträckning är det våra medlemmar, chefer inom tjänstesektorn, som faktiskt ska lösa integrationen i praktiken. Men vår undersökning visar att de saknar kunskap, verktyg och processer. Att så få vet om att vuxna asylsökande kan få tillstånd att jobba i väntan på beslut om uppehållstillstånd är inget annat än ett stort misslyckande för ansvariga myndigheters informationsarbete, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande för Ledarna inom privat tjänstesektor.

Undersökningen visar också att många chefer vill anställa nyanlända. Närmare hälften av cheferna svarar att de ser fördelar med att anställa nyanlända (47 procent) och bara en knapp fjärdedel svarar att de inte ser några fördelar (24 procent). Anledningen till att man skulle vilja anställda nyanlända är många, men som de största fördelarna nämns att det är bra för Sverige att ta ansvar för integrationen, att det är viktigt för företag att ta socialt ansvar och att nyanlända kan skapa nya utvecklingsmöjligheter och fylla kompetensluckor på svenska privat tjänsteföretag

Kvinnliga chefer ser i större utsträckning (51 procent) fördelar med att anställda nyanlända än deras manliga kollegor (43 procent). Bara 16 procent av de kvinnliga cheferna svarar att de inte kan se några fördelar medan samma siffra bland männen är 30 procent.

– Jag tycker att det är positivt att många av våra medlemmar, som har avgörande roller i en fungerande praktisk integration, ser fördelar med och vill anställa nyanlända. Men jag förvånas över det är stor skillnad i attityd och syn på nyanlända på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande för Ledarna inom privat tjänstesektor

För mer information 
Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT:
Epost: lorri@lipt.se

Kort om undersökning och rapport: Rapporten baseras på en kvantitativ webbundersökning som genomfördes bland Ledarna inom privattjänstesektor medlemmar, individer med olika chefsbefattningar inom privat tjänstesektor. Statistiker på Ledarna valde ut 5 000 respondenter slumpvis - viktat för geografi och sektor. När det gått 10 dagar och vi hade nått fler än 1 500 respondenter stängdes undersökningen.

I Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) finns chefer som är verksamma inom service och tjänster samt ideella organisationer. LPT är Ledarnas största förening med närmare 17 500 medlemmar. Föreningens medlemmar är chefer inom en rad olika verksamheter som exempelvis bank- finans- och försäkringsverksamhet, IT, Telecom och data, utbildningsområdet, bemanningsbranschen, rese- hotell- och turismbranschen, bevakning, säkerhet och städ samt ideella organisationer.

Många svenska chefer saknar kunskap om att vuxna asylsökande kan få tillstånd att jobba i väntan på beslut om uppehållstillstånd, samtidigt som många säger sig vilja anställa nyanlända. Det visar en rapport från Ledarna inom Privat Tjänstesektor, baserad på en stor undersökning bland sina medlemmar.

Läs vidare »

Ny rapport om chefers inställning till att integrera nyanlända på arbetsmarknaden

Nyheter   •   Jul 05, 2016 13:42 CEST

På Almedalen har nu LPTs rapport ”Integration i praktiken – ett jobb för chefen” släppts, där över 1500 svenska chefer inom privat tjänstesektor redovisar vilka möjligheter, utmaningar och förutsättningar de ser för att integrera nyanlända arbetsmarknaden. Resultatet visar att chefer vill anställa nyanlända men att språkbarriärer och problem med kunskapsvalidering gör att många tvingas avstå.

Många chefer vill anställa nyanlända – men trösklar och hinder fortfarande för stora

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 08:00 CEST

Svenska chefer vill anställa nyanlända och bidra till att lösa integrationen i praktiken. Men hinder i form av krångliga regler, språkbarriärer och problem med kunskapsvalidering gör att många tvingas avstå från att anställa. Det visar en kommande rapport från Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT), baserad på en stor undersökning som gjorts bland medlemmarna. Rapporten släpps i sin helhet under Almedalen 2016.

Närmare hälften av cheferna svarar att de ser fördelar med att anställa nyanlända och bara en knapp fjärdedel svarar att de inte ser några fördelar. Anledningen till att man skulle vilja anställda nyanlända är många, men som de största fördelarna nämns att det är bra för Sverige att ta ansvar för integrationen, att det är viktigt för företag att ta socialt ansvar och att nyanlända kan skapa nya utvecklingsmöjligheter och fylla kompetensluckor på svenska privat tjänsteföretag.

Kvinnliga chefer ser i större utsträckning (51 procent) fördelar med att anställda nyanlända än deras manliga kollegor (43 procent). Bara 16 procent av de kvinnliga cheferna svarar att de inte kan se några fördelar medan samma siffra bland männen är 30 procent. Fler kvinnor än män anger att det är bra för integrationen och företagets sociala ansvar att anställa nyanlända, medan fler män än kvinnor anger ekonomiska fördelar och det faktum att nyanländas incitament att komma in på arbetsmarknaden gör dem lojala och motiverade som skäl till varför man skulle vilja anställa nyanlända.

– Jag tycker att det är positivt att många av våra medlemmar, som har avgörande roller i en fungerande praktisk integration, ser fördelar med och vill anställa nyanlända. Jag är dock förvånad över att undersökningen visar så stora skillnader i attityder och syn på nyanlända på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande för Ledarna inom privat tjänstesektor.

Trots det anställs för få nyanlända i Sverige och skälen till det är många. Bara strax över hälften av respondenterna känner till att vuxna asylsökande faktiskt har eller kan få tillstånd att jobba i väntan på uppehållstillstånd - genom att ha bevis om att vara undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

– I hög utsträckning är det våra medlemmar som faktiskt ska lösa integrationen i praktiken. Men vår undersökning visar att de saknar verktyg, processer och kunskap för att det faktiskt ska hända. I framtiden vill jag se en ökad dialog mellan myndigheter och näringsliv, bättre verktyg, mer anpassat regelsystem och en större förståelse för den potentialen nyanlända har. Då kan vi och våra medlemmar ta vårt fulla ansvar för att integrera i praktiken, för viljan finns, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande för Ledarna inom privat tjänstesektor.

För mer information, kontakta Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT:
Epost: lorri@lipt.se
Mobil: 070 825 03 66

Om undersökningen:
Under perioden 10-20 Maj 2016 genomfördes en kvantitativ webbundersökning via Easyresearch på uppdrag av LPT. Totalt gjordes 1526 intervjuer bland LPTs medlemmar, alla individer med olika chefsbefattningar inom privat tjänstesektor. Rapporten släpps i sin helhet under Almedalen 2016.

Svenska chefer vill anställa nyanlända och bidra till att lösa integrationen i praktiken. Men hinder i form av krångliga regler, språkbarriärer och problem med kunskapsvalidering gör att många tvingas avstå från att anställa. Det visar en kommande rapport från Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT), baserad på en stor undersökning som gjorts bland medlemmarna.

Läs vidare »

Vi är redo att ta ansvar för integrationen – hjälp oss med verktygen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 16:04 CEST

DEBATT. Sedan januari 2014 har över 250 000 asylsökande kommit till Sverige. Frågan om hur vi ska lösa en integrationsutmaning som bara kommer att växa har blivit ett politiskt slagträ där alla politiska partier kommit med egna förslag. Men våra medlemmar, chefer inom privat tjänstesektor, saknar lösningarna som verkligen får integrationen att fungera – i praktiken.

Samtidigt som dessa frågor diskuteras i tv-soffor, partiledardebatter och på ledarsidor jobbar arbetsgivare redan med detta på arbetsplatser runt om i Sverige. Med chefer som vet exakt vad som saknas för att arbetsmarknaden på allvar ska kunna vara det integrationsinstrument vi alla önskar.

Den privata tjänstesektorn är loket på den svenska arbetsmarknaden. Det är där stora delar av de nya jobben skapas. Med den positionen kommer ett viktigt ansvar – att bidra positivt till att lösa integrationen. Det är ett ansvar vi och våra medlemmar gärna tar, men vi behöver bättre redskap, verktyg och tätare dialog. Helst i går!

Det är chefer över hela landet som är de som ska omsätta politik, goda viljor och idéer och faktiskt lösa integrationen i praktiken. I en ny kommande rapport är de tydliga med vad som saknas för att göra det.

Rapporten har kartlagt svenska chefers attityd till nyanlända i de egna verksamheterna. Den viktigaste slutsatsen man kan dra av rapporten är följande:
 Svenska chefer vill anställa nyanlända – men hindren och trösklarna är fortfarande för stora.

För att våra medlemmar ska kunna ta sitt fulla ansvar, dels för integrationen, men också för att säkerställa fortsatt tillväxt i Sverige behövs:

Bättre verktyg
Nio av tio chefer säger i vår undersökning att de ser språkhinder som en utmaning i någon grad. Även bättre verktyg för kunskapsvalidering behövs.

Samordning i integrationskedjan
I dag vet bara 54 procent av våra medlemmar att asylsökande ens får arbeta i Sverige. Migrationsverket registrerar inte heller vilket yrke människor haft innan de kommit till Sverige. Och Arbetsförmedlingen saknar nationell samordning och statistik kring detta. Kan våra inbördes informationsutbyten bli bättre är mycket vunnet.

Större kunskap om nyanländas potential
En av de viktigaste faktorerna till att våra medlemmar i dag anställer nyanlända eller har planer på att göra det, är att man ser möjligheter till utveckling och tillgång till nya kompetenser. Och bland de företag som i dag har nyanlända bland sina anställda har man uppnått precis detta. Kunskapsutbytet måste bli betydligt bättre mellan de som redan är igång med att anställa och övriga.

Att fler än 250 000 nyanlända kommit till Sverige sedan i januari 2014 ger oss en situation där Sverige står inför ett viktigt vägskäl. Frågan om hur väl vi lyckas integrera dessa personer in i vårt samhälle kommer att helt avgörande.

Låt oss gå ifrån politisk teori – och gemensamt lösa integrationen i praktiken.

Lorri Mortensen Mates, ordförande Ledarna inom privat tjänstesektor


Om rapporten:
Under perioden 10-20 Maj 2016 genomfördes en kvantitativ webbundersökning via Easyresearch på uppdrag av LPT. Totalt gjordes 1526 intervjuer bland LPTs medlemmar, alla individer med olika chefsbefattningar inom privat tjänstesektor. Rapporten släpps i sin helhet under Almedalen 2016.

I Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) finns chefer som är verksamma inom service och tjänster samt ideella organisationer. LPT är Ledarnas största förening med närmare 17 500 medlemmar. Föreningens medlemmar är chefer inom en rad olika verksamheter som exempelvis bank- finans- och försäkringsverksamhet, IT, Telecom och data, utbildningsområdet, bemanningsbranschen, rese- hotell- och turismbranschen, bevakning, säkerhet och städ samt ideella organisationer.

DEBATT. Sedan januari 2014 har över 250 000 asylsökande kommit till Sverige. Frågan om hur vi ska lösa en integrationsutmaning som bara kommer att växa har blivit ett politiskt slagträ där alla politiska partier kommit med egna förslag. Men våra medlemmar, chefer inom privat tjänstesektor, saknar lösningarna som verkligen får integrationen att fungera – i praktiken.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Ordförande
  • czloeprruptvzohki@lipt.souzuiwhue

Om Ledarna inom privat tjänstesektor

I Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) finns chefer som är verksamma inom service och tjänster samt ideella organisationer. LPT är Ledarnas största förening med närmare 17 500 medlemmar. Föreningens medlemmar är chefer inom en rad olika verksamheter som exempelvis bank- finans- och försäkringsverksamhet, IT, Telecom och data, utbildningsområdet, bemanningsbranschen, rese- hotell- och turismbranschen, bevakning, säkerhet och städ samt ideella organisationer.