Skip to main content

Bättre samverkan skola och socialtjänst

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 12:05 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Skolroteln
Lotta Edholm (FP), skolborgarråd

Socialroteln
Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd


Bättre samverkan skola och socialtjänst

Idag presenterades en revisionsrapport där samverkan mellan skola och socialtjänst i Stockholms stad utvärderats och där brister från både skolans och socialtjänstens sida uppdagats. Sedan förra året har Stockholms stad tydliga riktlinjer för hur samverkan ska ske bland annat kring elever som uteblir från skolan, placerade och utsatta barn. I revisionsrapporten framgår det att riktlinjerna inte alltid följs av skolor och socialtjänst.

- Skolan är många gånger utsatta barns enda fasta punkt i livet. Det är därför allvarligt att samverkan mellan skola och socialtjänst inte fungerar som den ska. Det bästa vaccinet mot utanförskap är en bra skolgång, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

- Riktlinjerna är till för att skapa tydliga rutiner kring barn som far illa, därför är det oacceptabelt att det idag finns stora brister i samverkan. Varje anmälan måste naturligtvis leda till en återkoppling och här måste varje stadsdel ta sitt ansvar, säger Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd.

Samarbetet mellan skola och socialtjänst är avgörande för att kunna hjälpa de barn som far illa i tid. Detta är en prioriterad fråga både för utbildnings- och socialnämnden. Därför kommer utbildningar att startas där skol- och socialtjänstchefer ska mötas för närmare samverkan. Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen får också i uppdrag att intensifiera arbetet med att riktlinjerna följs på skol- och stadsdelsnivå.

Stadshusalliansen har i budgeten för 2012 lagt fram flera förslag för att förbättra samverkan mellan skola och socialtjänst. Dessa förslag blir nu ännu mer aktuella i ljuset av revisionsrapporten.

- Varje skola ska ha en kontaktperson hos socialtjänsten. I 2012 års budget klargörs att varje skola och förskola ska ha en namngiven kontaktperson hos socialtjänsten. Det kommer att underlätta i den mycket viktiga kontakten mellan skolan och socialtjänsten när ett barn misstänks fara illa.
- Bättre skolgång för placerade barn. Inget barn ska placeras utan att det finns en skolplanering. Stockholms stad ska ställa höga krav på placerade barns skolgång och kräva att läxhjälp finns för placerade barn.
- Anpassad hjälp till utsatta elever. ”Elevhälsa på nätet” ska utredas för att stärka elevhälsans möjligheter att fånga upp och möta elever alla tider på dygnet. Det är viktigt att även de elever som inte har normal dygnsrytm har tillgång till elevhälsan, därför ska vi kunna möta upp eleverna på internet när det passar dem.
- Minska den olovliga frånvaron. Skolk är ett av de tydligaste varningstecknen på att något inte står rätt till. När elever är borta från skolan och det finns misstanke om att de far illa ska alltid socialtjänsten kopplas in. Utbildningsnämnden ska under de kommande åren ytterligare förbättra rutinerna för skolplacering, skolpliktsbevakning och elevernas frånvaro.
- Utökat föräldrastödsprogrammen. Staden har ett stort ansvar att planera så att barnen erbjuds en god uppväxtmiljö, en bra förskola och skola med möjlighet till hjälp och stöd när det behövs. Under nästa år förstärks fokus på tidiga insatser till barn och ungdomar. Stödet till föräldrarna är en viktig del i det förebyggande arbetet. Staden satsar därför ytterligare 10 miljoner kronor till föräldrastödsprogrammen under 2012.
-Socialtjänst online. Under 2012 kommer socialtjänsten finnas tillgänglig på nätet för att fler ska kunna söka hjälp och stöd dygnet runt.

Presskontakt:

För kontakt med Lotta Edholm
Ulrika Frändén, 076-12 29 397

För kontakt med Anna König Jerlmyr
Hannes Kataja, 076-12 29 139

Bifogade filer

PDF-dokument