Skip to main content

Edholm (FP): Fler beviljas tilläggsbelopp i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 13:32 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Fler beviljas tilläggsbelopp i Stockholm

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har nu behandlat större delen av de inkomna ansökningarna om tilläggsbelopp i grundskolan och fritidshemmet för läsåret 2014/2015. Totalt har hittills ungefär 60 procent av inkomna ansökningar beviljats, vilket är fler än tidigare år (25% 2012, 35% 2013). Ett antal sent inkomna ansökningar återstår att behandla under sommaren.

Resurserna för tilläggsbeloppet i förskoleklass, grundskola och fritidshem är från och med 2014 öronmärkta i utbildningsnämndens budget och anslaget uppgår i år till 330,0 mkr, vilket är en uppräkning jämfört med tidigare år.

– Alla elever har rätt till stöd utifrån sina behov för att klara kunskapskraven. Det är därför viktigt att vi öronmärker pengar för de elever som har de allra största behoven. Budgeten för tilläggsbeloppet är nu det högsta någonsin. Vi vill säkerställa att eleverna får ett individuellt stöd kopplat till hans eller hennes behov, säger Lotta Edholm (FP) skolborgarråd i Stockholms stad.

Under året har utbildningsförvaltningen genomfört flera informationsmöten för kommunala och fristående skolor kring systemet för tilläggsbelopp.

– Förvaltningen har under året besökt de flesta av länets resursskolor som tar emot stockholmselever, och genomfört flera möten med både kommunala och fristående skolor i syfte att få till ett gemensamt erfarenhetsutbyte kring dessa frågor. Det är av stor vikt att detta arbete fortsätter så att vi kan få ett så bra samarbete som möjligt, säger Lotta Edholm (FP) skolborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:
Enligt skollagen har alla elever rätt till sådant stöd som krävs för att klara kunskapskraven. Det är rektor som ansvarar för att skyndsamt utreda elevens stödbehov samt vid behov utforma ett åtgärdsprogram för hur stödet ska ges. I Stockholms stad finns ett kompensatoriskt resursfördelningssystem där en del av de resurser som går ut till skolorna fördelas utefter socioekonomiska faktorer. Utöver grundbeloppet (skolpeng och socioekonomisk ersättning) som fördelas ut till skolorna kan skolorna också ansöka om ett så kallat tilläggsbelopp/verksamhetsstöd, som är till för de elever som är i omfattande behov av särskilt stöd. Både kommunala och fristående skolor kan ansöka om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

Så här har kostnaderna för tilläggsbeloppet sett ut de senaste åren:
Tilläggsbelopp för grundskola, förskoleklass och fritidshem
2014: Budget:    330 mkr
2013: Utfall:    326 mkr
2012:    326 mkr
2011:    248 mkr
2010:    216 mkr
Antal inkomna och beviljade ansökningar 2012-20142014
Inkomna  Beviljade
1527 st.* 60 %*
2013
Inkomna  Beviljade
2007 st.  35 %
2012
Inkomna  Beviljade
2754 st.  25 %
*För 2014 återstår ett antal ansökningar att behandla.

Förändrade arbetssätt under 2014

De analyser som förvaltningen har gjort av sina processer i arbetet med tilläggsbelopp under 2013 har lett fram till dessa förändringar, som har börjat genomföras under 2014:

  • Insatserna för information och kommunikation förstärks. Under våren 2014 har till exempel genomförts ett informationsmöte för fristående resursskolor, ett för vanliga fristående skolor och sju med de kommunala skolornas rektorer, ett möte per grundskolechefsområde.
  • Öppenheten ska öka. Förvaltningen har ansträngt sig för att tydliggöra vad som berättigar till tilläggsbelopp och vad som inte gör det, samt vilka kriterier som finns för de olika behovsgrupperna.
  • Samarbetet stärks mellan tillhandahållaravdelningen, som genomför bedömningarna och fattar besluten, och grundskoleavdelningens ledning för att utveckla arbetet med bedömningar av ansökningar från kommunala skolor.
  • Förvaltningen besöker fristående resursskolor för att skaffa sig kunskap om hur respektive skola arbetar samt inhämta synpunkter och erfarenheter från skolorna. Man har i detta syfte nu under 2014 besökt de flesta av de 28 resursskolor i länet där elever från Stockholms stad går.