Skip to main content

Edholm (FP): Hög kvalitet i förskolan

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 11:53 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Hög kvalitet i förskolan

En övervägande positiv bild framträder i stadens samlade kvalitetsredovisning för förskolan 2012. Det är en verksamhet som i huvudsak är välfungerande, uppskattad av föräldrarna och uppfyller sina uppsatta mål. Särskilt fokus har under 2012 varit på barns språkutveckling, matematik samt naturvetenskap och teknik.

- Jag är stolt över att Stockholms föräldrar är så nöjda med den verksamhet som deras barn möter i förskolan. Föräldrarna ser att barnen är trygga, utvecklas och har roligt. Stockholm har en förskola i världsklass. Men vi måste hela tiden sträva efter att bli ännu bättre, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

- Det finns flera områden som vi ska utveckla de närmaste åren. Det gäller till exempel fortbildning och rekrytering av förskollärare. Vi bör sträva efter utökat samarbete med universitet och högskolor så att utbildningen i förskolorna bedrivs på vetenskaplig grund, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).


Fakta

Kvalitetsredovisningen, som är en del av kommunstyrelsens uppföljning av budget för 2013 (tertialrapport 1), ger förskolan genomgående goda resultat. Resultaten har varit relativt stabila över åren och förskolan värderas högt i jämförelse med andra verksamheter.

Nedan redovisas ett antal förslag till stadsövergripande insatser.

1.  Fortbildning

Ökad kompetens är en viktig faktor för kvaliteten i verksamheten och för verksamhetens utveckling. Det är viktigt att staden är långsiktig och uthållig i sina satsningar inom fortbildning och de karriärvägar som erbjuds. De pågående fortbildningssatsningar bör därför utvärderas fullföljas och utvecklas.

2.  Rekrytering av förskollärare

De flesta stadsdelsnämnder arbetar aktivt för att öka andelen förskollärare. Det arbetet behöver bedrivas långsiktigt på en stadsövergripande nivå och staden bör verka för ett ökat antal utbildningsplatser vid universitet och högskolor i området.

3.  Systematiskt kvalitetsarbete

Alla stadsdelsnämnder arbetar med att utveckla sitt kvalitetsarbete. Staden bör se över system och rutiner för att göra arbetet mer effektivt användbart på olika nivåer. De olika system och verktyg för uppföljning som arbetats fram på stadsdelsnämnderna liksom stadens reviderade kvalitetsindikator bör utvärderas, bland annat utifrån tidsåtgång och effektivitet. Verkningsfulla metoder, goda exempel och verktyg bör utvecklas och spridas.

4.  Organisation och pedagogiskt ledarskap

Förskolechefens och förskollärarens ansvar har förtydligats och bör stödjas. Alla förskolor är organiserade i större enheter med en ledningsorganisation kring förskolechefen. Effekterna av detta bör följas så att positiva erfarenheter kan spridas och insatser för att stödja de nya roller och funktioner som uppstått kan tas fram.

5.  Forskning

Staden bör sträva efter utökat samarbete med universitet och högskolor för att medverka till att formulera forskningsfrågor och att forskning omsätts i verksamheten och att utbildningen i förskolorna bedrivs på vetenskaplig grund.